Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 08. 03. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в закрито заседание проведено на осми март две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                Районен съдия:П. Петров

при секретаря  …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00329/2016г. 

И  за да се произнесе взе предвид следното:

          

 Производството е по реда на чл.247 ГПК. Делото е завършило пред РС Г.Т. с постановено Решение № 8/ 27. 01. 2017 година.

  С вх. № 759/ 07. 03. 2019 год. от двете страни по делото е постъпила подписана от процесуалния представител на ищците- адв. Е.Н. и юрисконсулт Ж. З.- пълномощник на Община Г.Т., ответник по делото, писмена молба, с което се сочи, че в диспозитива на горецитираното съдебно решение е допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в пропуск на съда да посочи, че процесният недвижим имот- дворно място с площ от 1760 кв.м. извън регулационния план на с. П., общ. Г.Т., съставляващо част от поземлен имот пл. № 31 е идентичен с имот № 000350 по КВС на с. П., общ. Г.Т..

  Съдът, като разгледа материалите по делото констатира, че по делото от представената от ответника скица и от направеното признание на иска, се установява идентичност на процесния имот- дворно място с площ от 1760 кв.м., извън регулационния план, съставляващо част от имот пл. № 31 от плана на с. П. и имот № 000350 по КВС на същото село, което обстоятелство е било пропуснато да бъде посочено в диспозитива на съдебното решение и следва на основание чл. 247 ГПК допусната очевидна грешка да бъде изправена, като в диспозитива на съдебното решение, на страница Втора от решението, на ред 12, след израза „ съставляващо част от поземлен имот с пл. № 31 поземлен имот“ да се чете и израза „ идентичен с имот № 000350 по КВС на с. П., община Г.Т.. „  

 

    Предвид горното и на основание чл. 247 ГПК, съдът

 

                                                Р   Е   Ш   И :

    ИЗВЪРШВА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 8 от 27. 01. 2017 год. по гр. д. № 00329/ 2016 год. по описа на РС Г.Т., като в диспозитива на решението, на страница Втора от решението, на ред 12, след израза „ съставляващо част от поземлен имот с пл. № 31 поземлен имот“ да се чете и израза „ идентичен с имот № 000350 по КВС на с. П., община Г.Т.. „  

    Решението подлежи на въззивна жалба в двуседмичен срок за страните чрез Районен съд Г.Т. до Окръжен съд Д..

    Преписи от решението да се изпратят на страните.

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :