Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 13. 03. 2018г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на седми март две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Районен съдия:П. Петров

при секретаря Д. И.…………………………………………

и в присъствието ………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 00275 по описа за 2017г.

 И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от Р.П.Г. срещу Й.С.С., Я.П.Т. и Ж.П.Г., с която се твърди, че страните са съсобственици на:

   1. недвижим поземлен имот- дворно място с площ от 1400 кв.м. в с. К., община Г.Т., представляващ имот пл. № 91 по плана на селото

   2. недвижим поземлен имот – дворно място с площ 4200 кв.м., представляващ имот пл. № 92 по плана на селото.

   Твърди се, че страните не могат доброволно да поделят имотите и се иска съдът да допусне и извърши делбата им при квоти по 1/ 4 идеална част за всяка една от страните.

   Прави се искане и с решението по допускане на делбата съдът да разпредели начина на ползване на имотите, като на първата ответница бъде предоставен за ползване имот пл. № 91, а имот пл. № 92 да бъде предоставен за общо ползване на ищцата и втората и третата ответници.

  В срока по чл. 131 ГПК единствено от ответницата Я.П.Т. е постъпил писмен отговор на исковата молба, с който отговор се твърди, че така, както е предявен искът е само установителен, но не и иск за делба и че за неговото водене липсва правен интерес. Оспорва се редовността на исковата молба, като се оспорва, че липсва доказана идентичност на новообразуваните пл. № 91 и пл. № 92 са идентични с имот стар пл. № 81. Твърди се, че заповедта на кмета на общината, с която са обособени двата нови пл. № 91 и пл. № 92 не е валидна, поради невръчването на препис от нея на тази ответница. Твърди се, че имот пл. № 91- дворното място е индивидуална собственост на първата ответница и че този имот следва да бъде възложен само на нея, а имот пл. № 92 следва да се подели между ищцата и втората и третата ответници. Прави се и възражение, че общата площ на двата имота не е 5600 кв.м. а е 5670 кв.м., като се твърди, че площта от 670 кв.м., а не от 600 кв.м., за която липсват нотариални актове като титули на собственост, е била придобита по давност  и наследство от ищцата и втората и третата ответници, поради което на всяка една от тях следва да се възложи допълнително по 223 кв.м. площ към притежаваните от тях площи по нотариални актове. На основание чл. 194 ГПК се прави искане за откриване на производство по оспорване истинността и валидността на обособяването на двата имота от имот пл. № 81, във връзка с което се предявява и инцидентен установителен иск за оспорване истинността и валидността на заповедта на кмета на общината за разделянето на имот пл. 81.

   Предявява се и насрещен иск за делба на стар имот пл. 81, респективно  на новообразуваните  от него имот пл. № 91 и имот пл. № 92.

   В писмено становище от ищеца по повод отговора от ответницата Я.П.Т. се оспорват всички наведени от последната възражения и твърдения.

  По делото като ответник е конституиран и съпруга на ответницата Й.С.С.- Г.Д.С..

  В съдебно заседание ответницата Я.П.Т. не поддържа възражението си по валидността на заповедта на кмета на общината за разделянето на имот пл. № 81 и не оспорва факта, че от имот стар пл. № 81 са новообразувани двата нови имота пл. № 91 и пл. № 92.

   Производството е по чл. 341 и сл. ГПК.

   От събраните по делото писмени доказателства се установява следното :

   По делото от свидетелските показания, неоспорени от ответниците и от нотариалните актове за дарение на имоти и за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, се установява и съдът приема за доказано, че лицето П. Т. М., ЕГН **********, вече починал,  от с . К., община Г.Т.е баща на дъщерите си Р.П.Г.- ищцата по делото, Я.П.Т., Ж.П.Г.- двете ответници по делото, и на С. П. Т..

   Видно от свидетелските показания по делото П. Т. М. приживе и преди да се разпореди в полза на трите си дъщери с имотите си, е притежавал в с. К., община Г.Т.дворно място с площ от около 6 декара с построената в него жилищна сграда. Видно от двете скици, приети като доказателства по делото, съчетани и с удостоверенията за данъчни оценки на имотите на страните по делото, П. Т. М. е притежавал в собственост по наследство от своя баща дворно място с площ по скица от 5600 кв.метра, съставляващо имот стар пл. № 81.След смъртта на П. Т. М. целият имот, независимо от притежаваните по нотариални актове части от същия, се ползвал общо от четирите сестри, а след 2004 година дворното място с площ от 1400 кв.м., продадено от С.т. на Й.С.С., се ползвало от последната. По този начин по давностно владение продължило повече от 10 години те са придобили и разликата от 600 кв.м. за имот пл. 81.

  

   С н.а. № 20, томV,дело № 2093/ 1974 год. П. Т. М. дарил на дъщеря си Ж.П.Т., 1200 кв.м. от дворното място пл. № 81.

  С н.а.  № 21, том V,дело № 2094/ 1974 год. П. Т. М. дарил на дъщеря си Я.П.Т. 1200 кв.м. от дворното място пл. № 81.

  С н.а. № 22, том V, дело № 2095/ 1974 год. П. Т. М. дарил на дъщеря си Р.П.Т. също 1200 кв.м. от дворното място имот пл. № 81.

  С н.а. № 284, том II, дело № 548/ 1992 год. П. Т. М. и съпругата му Н. И. М. прехвърлили срещу издръжка и гледане на дъщеря си С. П. Т. 1400 кв.м. от дворното място имот пл. № 81, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда, а последната и съпруга й Борис Стойчев Ташев продали, с н.а. № 155, том XIIа, рег. № 4306, дело № 942/ 2004 год. на нотариус рег. № 313- Снежина Ж., на Й.С.С. със съпруг Г.Д.С. същия имот, като върху една стая, салон и маза в предната част на жилищната сграда било учредено право на ползване за Р.П.Г..

   Със Заповед № 951/ 17. 09. 2008 год., по искане на собствениците на имот № 81 и страни по делото, кметът на общината е одобрил частично попълване на кадастралния план на с. К., община Г.Т.като от имот стар пл. № 81 били образувани два нови имота пл.№ 92 с площ от 4200 кв.м. и имот пл. №  91 с площ от 1400 кв.м., от което следва, че с оглед посочената в нотариалния акт за дарение на С.Т., респективно продажбата на Й.С. жилищна сграда, съдът приема за установено, че след заповедта съсобственикът Й. Т. е собственик на 1400 кв.м. дворно място, а останалите три съделителки са собственици също по на 1400 кв.м. дворни места, 1200 кв.м. от които по нотариални актове и по 200 кв.м. от 600-те кв.м. дворно място от имот пл. № 92, които са придобили в равни части по давностно владение.

  От горното е видно, че страните по делото притежават в равни части от двата планоснимачни имота по 1400 кв.м. площ и построената в имот пл. № 91 жилищна сграда,индивидуална собственост на ответницата Й.С., в която право на ползване има ответницата Р.П.Г., поради което процесните имоти, като съсобствени, следва да бъдат допуснати до делба между страните при равни квоти- по 1/ 4 идеална част от дворните места за ищцата, втората и третата ответници, и общо 1/ 4 идеална част за първата ответница и ответника Г.Д.С..

  С оглед така установената съсобственост до приключване на делото за делба с възлагане на имотите, следва да бъде разпределено ползването на имотите, като на съделителя Й.С. и съпруга й Г.Д.С. бъде предоставено ползването на имот пл. № 91, а имот пл. № 92 да бъде предоставен за съвместно ползване на ищцата, втората и третата ответници.

  Воден от изложеното, съдът

 

                                       Р    Е    Ш    И :

     ДОПУСКА до делба  между съсобственици Р.П.Г., ЕГН ********** ***, Й.С.С. ЕГН ********** и съпруга й Г.Д.С. ЕГН **********, последните двама от с. К., общ. Г.Т., ул. „ В. „ № *, Я.П.Т. ЕГН ********** *** и Ж.П.Г. ЕГН ********** ***, при квоти по 1/ 4 идеална част за Р.П.Г., Я.П.Т. и Ж.П.Г. и общо 1/ 4 идеална част за Й.С.С. и Г.Д.С., следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. К., община Г.Т., представляващи:

-         Дворно място с площ от 4200 кв.м., съставляващо имот пл. № 92.

-                     Дворно място с площ от 1400 кв.м., съставляващо имот пл. № 91.                

ПОСТАНОВЯВА до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт ползването на Дворно място с площ от 4200 кв.м., съставляващо имот пл. № 92 да се осъществява съвместно от идеална част за Р.П.Г., Я.П.Т. и Ж.П.Г., а ползването на -дворно място с площ от 1400 кв.м., съставляващо имот пл. № 91 да се осъществява съвместно от съпрузите Й.С.С. и Г.Д.С..                 .

     НАЗНАЧАВА съдебно техническа експертиза със задача да даде заключение за реалната поделяемост на допуснатите до делба имоти, при посочените квоти,да изготви проект за делба с евентуални варианти, и да даде оценка на всеки един дял от имотите.

     Задължава ищцата да внесе по депозитната сметка на съда депозит за вещо лице в размер на 200 лева, като в едноседмичен срок от влизане на решението в сила да представи вносната бележка по делото.

 

     Назначава за вещо лице-инж.М.П. от гр.Г.Т.

     Решението подлежи на обжалване пред Д. окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението му до страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: