Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 23. 05. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  двадесет и втори май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия:П. Петров

при секретаря Д. И.………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00275/ 2017г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

          

  Съдебното производство е втора фаза на съдебна делба на недвижими  имоти- теглене на жребие и възлагане на имоти.

С влязло в сила решение  № 30/ 13. 03. 2018 г. съдът е допуснал до делба  

между съсобственици Р.П.Г., ЕГН ********** ***, Й.С.С. ЕГН ********** и съпруга й Г.Д.С. ЕГН **********,***, Я.П.Т. ЕГН ********** *** и Ж.П.Г. ЕГН ********** ***, при квоти по 1/ 4 идеална част за Р.П.Г., Я.П.Т. и Ж.П.Г. и общо 1/ 4 идеална част за Й.С.С. и Г.Д.С., следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. К., община Г.Т., представляващи:

-        Дворно място с площ от 4200 кв.м., съставляващо имот пл. № 92.

-        Дворно място с площ от 1400 кв.м., съставляващо имот пл. № 91.                

  В съдебно заседание от 04. 06. 2018 година страните са изявили общо съгласие съдът да възприеме първи вариант от предложеното заключение на вещото лице по приетата от съда съдебно- техническа експертиза за подялба на двата имота и съдът е протоколирал същото съгласие. Съгласно вариант първи на заключението на вещото лице двата процесни имота се преобразуват на четири нови имота и се разделят съгласно Заповед № 126 от 18. 02. 2019 год. на Кмета на Община Г.Т., както следва :

  - ПИ № 117 с площ 1400 кв.м.

  - ПИ № 118 с площ 1400 кв.м.

  - ПИ № 119 с площ 1400 кв.м.

  - ПИ № 120 с площ 1400 кв.м.

   В съдебно заседание от 22. 05. 2019 година страните постигнаха спогодба имот № 117 да се възложи в дял на съпрузите Й.С.С. и Г.Д.С., на Ж.П.Г. да се възложи в дял имот № 120, а за имоти № 118 и № 119 да се тегли жребий между съделителите Р.П.Г. и Я.П.Т..

  При извършения и протоколиран жребий в съдебно заседание от 22. 05. 2019 година на съделителя Р.П.Г. се падна имот № 119 с площ 1400 кв.м. , а на съделителя Я.П.Т. се падна имот № 118 с площ 1400 кв.м.

   По делото страните са направили разноски за платено адвокатско възнаграждение и за заплащане на депозит за вещо лице и за проект за делба на имотите. Ищцата Р.П.Г. е направила разноски 800 лева за платено адвокатско възнаграждение, 55 лева за депозит за вещо лице и 240 лева за изготвяне на проект за делба на имота. Ответникът Я.П.Т. е направила разноски от 170 лева за платено адвокатско възнаграждение и 200 лева за платен депозит за вещо лице. Другите съделители не са представили доказателства за направени разноски по делото. Предвид факта, че се касае до дело за съдебна делба, при което всички страни са и ищци и ответници, то съдът не следва да признава разноски за платено от страните адвокатско възнаграждение. Останалите сторени от страните разходи са в общ размер от 495 лева и са сторени за плащане депозит за вещо лице и за изготвяне проект за делба, и се явяват необходимо сторени по делото, като следва да бъдат възложени поравно в тяжест на страните, както следва :

  -съпрузите Й.С. и Г.С.- 123. 75 лева

  - Р.П.Г.- 123. 75 лева, като е платила 295.00 лева, което е повече от дължимото със 171. 25 лева 

  - Ж.П.Г.- 123. 75 лева

  - Я.П.Т. – 123. 75 лева, като е платила 200.00 лева, което е в повече от дължимото със 76. 25 лева.

  Платеното в повече от Р.П.Г. и Я.П.Т. е общо 247. 50 лева, от които по 85. 62 лева Й.С. и Г.С., като съпрузи, и Ж.П.Г. следва да бъдат осъдени да заплатят на Р.П.Г., както и да заплатят по 38. 12 лева на Я.П.Т..

  Всяка една от страните следва да бъде осъдена и да заплати по сметка на съда държавна такса от по 67. 20 лева, представляваща 4 % върху оценката на дела. 

  Воден от изложеното съдът

                                                         Р   Е   Ш   И :

  ВЪЗЛАГА в дял на Й.С.С. ЕГН ********** и съпруга й Г.Д.С. ЕГН **********, двамата с поС.ен адрес *** и настоящ адрес *** поземлен имот, находящ се в чертите на с. К., общ. Г.Т.и представляващ застроено дворно място с площ 1400 кв.м., имот пл. № 117, новообразуван от имот стар пл. № 91, при граници и съседи: улица, имот пл. № 82, имот пл. № 118 и имот пл.№ 120.

  Пазарната оценка на имота е 1680 лева.

  ОСЪЖДА Й.С.С. и Г.Д.С. солидарно да заплатят по сметка на съда държавна такса от 67. 20 лева.

  ВЪЗЛАГА в дял на Я.П.Т. ЕГН ********** *** поземлен имот, находящ се в чертите на с. К., общ. Г.Т.и представляващ дворно място с площ от 1400 кв.м., имот пл. № 118, новообразуван от имот стар пл. № 91 и имот стар пл. № 92, при граници и съседи: улица, имот пл.№ 117, имот пл.№ 119 и имот пл.№ 120 

  Пазарната оценка на имота е 1680 лева.

  ОСЪЖДА Я.П.Т. да заплати по сметка на съда държавна такса от 67. 20 лева.

  ВЪЗЛАГА в дял на Р.П.Г. ЕГН ********** *** поземлен имот, находящ се в чертите на с. К., общ. Г.Т.и представляващ дворно място с площ 1400 кв.м., имот пл. № 119, новообразуван от имот стар пл. № 91 и имот стар пл. № 92, при граници и съседи: улица, имот № 118, имот пл. № 80 и имот пл. № 120.

  Пазарната оценка на имота е 1680 лева.

  ОСЪЖДА Р.П.Г. да заплати по сметка на съда държавна такса от 67. 20 лева.

  ВЪЗЛАГА  в дял на Ж.П.Г. ЕГН ********** *** поземлен имот, находящ се в чертите на с. К., общ. Г.Т.и представляващ дворно място с площ 1400 кв.м., имот пл. № 120, новообразуван от имот стар пл. № 92, при граници и съседи: улица, имот пл. № 80, имот пл. № 117, имот пл. № 118 и имот пл. № 119.

  Пазарната оценка на имота е 1680 лева.

  ОСЪЖДА Ж.П.Г. да заплати по сметка на съда държавна такса 67. 20 лева.

  ОСЪЖДА Й.С.С. и Г.Д.С. солидарно да заплатят на Р.П.Г. разноски от 85. 63 лева, а на Я.П.Т. да заплатят солидарно разноски от 38. 12 лева.

  ОСЪЖДА Ж.П.Г.  да заплати на Р.П.Г. разноски от 85. 63 лева, а на Я.П.Т. да заплати  разноски от 38. 12 лева.

  Съдът указва на съделителите да впишат настоящото съдебно решение в службата по вписванията гр. Г.Т.в шестмесечен срок от влизането му в сила.

            Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщението му до страните пред Окръжен съд Д..  

 

                                                

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :