Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т. 25.01.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на двадесет и първи януари   две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря МАРИЯНА ДИМОВА …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00164 описа за 2018г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

Предявена е искова молба от  Б.А.П.   ЕГН ********** ***,   чрез пълномощник адв. И.Р.  с адрес за призоваване гр.Г.Т., ул. „В. А. ” №*,   срещу „С.-1” ЕООД ЕИК ******** със седалище и адрес на управление с. В., общ. Г.Т., ул.В. ” №*, със законен представител С.Р.С.. Предявено е искане  ответникът да бъде осъден  да заплати на ищеца сумата от  3 437, 91 лв., представляваща незаплатено арендно възнаграждение  в размер на по 90, 00 лв. на декар за стопанката 2016/2017г.   за поземлен имот - земеделска земя –нива имот №018020 с площ от 38, 199 дка. в землището на с. С., общ. Г.Т., както и  сумата от 97, 60 лв., представляваща мораторна лихва върху сумата от 3 437, 91 лв., считано от 1.01.2018г. до 12.04.2018г. ведно със законната лихва върху сумата от 3 437, 91 лв., считано от датата н предявяване на исковата молба – 12.04.2018г. до окончателното изплащане. 

Претендират се сторените разноски по делото.

В законоуС.овения едномесечен срок от получаването на съобщението ответникът  е  изпратил отговор на исковата молба, с който оспорва исковата претенция по  размер. Към отговора не са приложени писмени доказателства.

С исковата молба е предявен    иск с правно основание  чл.8 от ЗАЗ във вр.с чл. 86  от ЗЗД. 

Искът е допустим.

Ищецът е собственик на процесния поземлен земеделски имот, като встъпил в правата на арендодател по  договор за аренда в земеделието, съгласно който ответникът  обработвал земеделската нива за срок от 10 години.  За това обстоятелство ответникът бил уведомен. В чл.3,ал.1 от договора било уговорено парично заплащане на арендно възнаграждение в размер на 35% от паричната стойност на добитата продукция.

Ищецът твърди, че за стопанските 2014г./15г. и 2015/16г. не е получавал арендно възнаграждение. Поради това ищецът прекратил едностранно арендния договор, което обстоятелство е било вписано под№291, т.6, вх.рег.№3586/6.12.2017г.

Настоящата искова претенция представлява търсено от ищеца арендно възнаграждение за стопанската 2016г./17г.

По делото е приета съдебно-счетоводна експертиза вх.№3472/19.11.2018г., извършена от вещото лице Г.В.. В т.1 на експертизата е поставен въпрос : Какъв е  средния размер на изплащаните парични ренти за процесните земи за стопанската 2016/2017г.

  В заключението по този въпрос вещото лице е посочила, че поради отказ на ответника да предостави ведомости за платени ренти за землището на с. С., общ. Г.Т., не може да отговори на този въпрос.

Поради това по делото са оС.али неизяснени обстоятелствата относно паричния размер на предявения иск по чл.8 от ЗАЗ и делото е оС.ало неизяснено от фактическа страна. С Определение от 28.11.2018г. по реда на чл.253, предл.последно  от ГПК съдът е  задължил ответника да предостави на вещото лице ведомости за платени ренти на собственици на земя в землището на с. С., общ. Г.Т. за стопанската 2016/2017г., като изрично предупреждава ответника,  на осн. чл.161 от ГПК, че  с оглед обстоятелствата по делото съдът може да приеме за доказани фактите относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства

Съгласно приложената по делото допълнителна експертиза ответникът с отговор до вещото лице № 18-12-1/21.12.2018г. отказал да предостави исканите от съда доказателства за съставянето на експертизата, поради което вещото лице не може да отговори на поставения въпрос.

С оглед обстоятелството, че ответната страна  отказала да представи намиращите се в нея документи за съставяне на назначената съдебно счетоводна експертиза, след като е била предупредена за последиците по чл.161 от ГПК, съдът е приел за доказани фактите, за които  ответната страната е създала пречки за тяхното събиране.

Предвид това съдът намира за уС.овено, че уговореното в договора арендно възнаграждение за стопанската 2016г./17г. не е заплатено от ответника в претендирания от ищеца паричен размер.

Предвид изложените обстоятелства съдът намира предявеният иск по чл.8,ал.1 от ЗАЗ  за доказан  и основателен, като следва ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца претендираната  исковата  парична сума.

Ищцецът претендира сторените разноски по делото в настоящото съдебно производство както следва:  сумата от 141, 42 лв. за държавна такса,   сумата от 150, 00 лв.  и сумата от 80, 00 лв. депозити за съдебно-счетоводна експертиза и сумата от  478, 00 лв. адвокатско възнаграждение.

 В случая адвокатското възнаграждение, заплатено от  ищеца е  около минималния размер по чл.7,ал.ІІ, т.1 от Наредба №1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  

В процесния случай  искът е изцяло  уважен. С оглед на това основателно е искането за присъждане на     сторените от   ищеца  разноски в съдебното  производство в общ размер на сумата от 849, 42 лв.

С оглед на изложеното  съдът :

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                

 

  ОСЪЖДА  „С.-1” ЕООД ЕИК ****** със седалище и адрес на управление с. В., общ. Г.Т., ул.В. ” № *, със законен представител С.Р.С. да заплати на Б.А.П.   ЕГН ********** ***,   чрез пълномощник адв. И.Р.  с адрес за призоваване гр.Г.Т., ул. „В. А. ” №* сумата от   3 437, 91 лв., представляваща незаплатено арендно възнаграждение  в размер на по 90, 00 лв. на декар за стопанката 2016/2017г.   за поземлен имот - земеделска земя –нива имот №018020 с площ от 38, 199 дка. в землището на с. С., общ. Г.Т., както и  сумата от 97, 60 лв., представляваща мораторна лихва върху сумата от 3 437, 91 лв., считано от 1.01.2018г. до 12.04.2018г. ведно със законната лихва върху сумата от 3 437, 91 лв., считано от датата н предявяване на исковата молба – 12.04.2018г. до окончателното изплащане. 

  Осъжда „С.-1” ЕООД ЕИК ******1 със седалище и адрес на управление с. В., общ. Г.Т., ул.В. ” № *, със законен представител С.Р.С. да заплати Б.А.П.   ЕГН ********** ***,   чрез пълномощник адв. И.Р.  с адрес за призоваване гр.Г.Т., ул. „В. А. ” №* сумата от 849, 42 лв. сторени разноски по делото.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от  съобщаването.

  

                                                              

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ  :