Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 11. 03. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  единадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Д. И.……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00222  по описа за  2018г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Ч.гр.д. № 00072/ 2018 год. по описа на РС Г.Т. е било образувано по подадено от „ А.К.П.З.„ ООД гр. С.срещу С.И.А. ***, заявление по чл. 410 ГПК за издаване заповед за изпълнение и по делото е издал заповед за изпълнение,  с която е задължил длъжника да заплати на заявителя цитираните в заявлението парични суми. На основание чл.415, ал. 1, т.2 ГПК вр. чл. 47, ал.5 ГПК съдът е дал едномесечен срок да предяви установителен иск против длъжника. В дадения му законен срок заявителят е предявил иск за установяване на вземанията си по заявлението по чл. 410 ГПК.

   Постъпила е искова молба от  „ Агенция за контрол на просрочения задължения „ ООД гр. С.срещу С.И.А., с която се сочат задължения по кредитен договор на ответника с „ Б.ДСК „ ЕАД, гр. С., като вземанията по този кредит са били цедирани от кредитодателя на настоящото ищцово дружество. Поради неизпълнение на договорните задължения от страна на ответника, ищецът иска от съда да установи съществуването на вземането му по Заповед № 49/ 08. 02. 2018 год. по ч. гр. д. № 00072/ 2018 год. на ГТРС, както следва :

            -сумата 875. 22/ Осемстотин седемдесет и пет лева двадесет и две стотинки/ лева- неплатена главница по Договор за стоков кредит № 222940 от 05. 11. 2016 год., сключен между „ Б.ДСК „ ЕАД гр. С.и С.И.А., което вземане е прехвърлено с договор за цесия от 29. 09. 2017 год. и Рамково приложение № 1 от 10. 10. 2017 год. от „ Б. ДСК „ ЕАД на „ А.К.П.З.„ ООД и длъжникът е уведомен за цесията, ведно със законната лихва от 07. 02. 2018 год. до окончателното издължаване, договорна лихва- 196. 76/ Сто деветдесет и шест лева седемдесет и шест стотинки/ лева за периода 20. 11. 2016- 05. 11. 2017 год., неустойка за неизпълнение на задължение- 00/ Нула лева нула стотинки/ лева, лихва за забава- 36. 26/ Тридесет и шест лева двадесет и шест стотинки/ лева за периода 28. 02. 2017 до 30. 01. 2018 год., такса за събиране на задължението- 00.00/ Нула лева нула стотинки/ лева, и ведно с разноски- 25/ Двадесет и пет/лева за платена държавна такса и 200/ Двеста/ лева за юрисконсултско възнаграждение.   В срока по чл. 131 ГПК от ответникът чрез особения си представител е депозирал отговор на исковата молба и  в съдебно заседание изрично заяви, че признава иска по основание и размер.

  Съдът не е чел определение по чл. 237 ГПК поради липсата на такова искане от ищеца.

   С оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства и направеното признание на иска от страна на ответника,съдът намира за установено следното:

   Между „ Б. ДСК „ ЕАД гр. С., като кредитодател и ответника С.И.А., като кредитополучател бил сключен Договор за стоков кредит № 222940 от 05. 11. 2016 год. за сумата от 1246. 77 лв, както и за сключване чрез същата Б.на застраховка в размер на 78. 77 лева застрахователна премия. Кредитът е следвало да бъде погасен на 12 равни месечни вноски. Длъжникът е прекратил плащанията на 28. 02. 2017 година и е изпаднал в забава, като последното плащане е било извършено на 05. 11. 2017 година, когато е бил и крайния падеж на кредита. С оглед горното длъжникът е изпаднал в забава и дължи остатъка от главницата и обезщетение за забава.

  Вземането по договора на 29. 09. 2017 год. ведно с Приложение № 1 от 10. 10. 2017 година били цедирани от кредитора „ Б.ДСК „ ЕАД на „ А.К.П.З.„ ООД, което дружество се явява и настоящия ищец по делото. За цесията длъжникът е уведомен с получаването на препис от настоящата искова молба.

  Видно от доказателствата по делото- процесния договор за стоков кредит  с общи условия и извлечението от банкова сметка *** „ Б.ДСК „ ЕАД настоящият ответник като длъжник по стоковия кредит дължи на приобретателя на вземанията по кредита- настоящия ищец парични суми, както следва :

      -сумата 875. 22/ Осемстотин седемдесет и пет лева двадесет и две стотинки/ лева- неплатена главница по Договор за стоков кредит № 222940 от 05. 11. 2016 год., сключен между „ Б.ДСК „ ЕАД гр. С.и С.И.А., което вземане е прехвърлено с договор за цесия от 29. 09. 2017 год. и Рамково приложение № 1 от 10. 10. 2017 год. от „ Б.ДСК „ ЕАД на „ А.К.П.З.„ ООД и длъжникът е уведомен за цесията, ведно със законната лихва от 07. 02. 2018 год. до окончателното издължаване, договорна лихва- 196. 76/ Сто деветдесет и шест лева седемдесет и шест стотинки/ лева за периода 20. 11. 2016- 05. 11. 2017 год., неустойка за неизпълнение на задължение- 00/ Нула лева нула стотинки/ лева, лихва за забава- 36. 26/ Тридесет и шест лева двадесет и шест стотинки/ лева за периода 28. 02. 2017 до 30. 01. 2018 год., такса за събиране на задължението- 00.00/ Нула лева нула стотинки/ лева.

   Искът се явява основателен и следва да бъде уважен в пълния му размер.

   На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сторени съдебни разноски- 25/ Двадесет и пет/лева за платена държавна такса, 600. 00/ Шестстотин/ лева за платен депозит за разноски за особен представител на ответника, както и 200/ Двеста/ лева за юрисконсултско възнаграждение.  

   Водим от горното,съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И :

  

    ПРИЗНАВА за установено, че ответникът С.И.А. ЕГН ********** ***, дължи на „ А.К.П.З.„ ООД, гр. С., бул. „ В.Л.„ № *, етаж М., ЕИК ***, представлявано от Р.Г.А. и Т.Я.К. паричните суми по Заповед № 49/ 08. 02. 2018 год. по ч. гр. д. № 00072/ 2018 год. на ГТРС, както следва :

            -сумата 875. 22/ Осемстотин седемдесет и пет лева двадесет и две стотинки/ лева- неплатена главница по Договор за стоков кредит № 222940 от 05. 11. 2016 год., сключен между „ Б.ДСК „ ЕАД гр. С.и С.И.А., което вземане е прехвърлено с договор за цесия от 29. 09. 2017 год. и Рамково приложение № 1 от 10. 10. 2017 год. от „ Б.ДСК „ ЕАД на „ А.К.П.З.„ ООД и длъжникът е уведомен за цесията, ведно със законната лихва от 07. 02. 2018 год. до окончателното издължаване, договорна лихва- 196. 76/ Сто деветдесет и шест лева седемдесет и шест стотинки/ лева за периода 20. 11. 2016- 05. 11. 2017 год., неустойка за неизпълнение на задължение- 00/ Нула лева нула стотинки/ лева, лихва за забава- 36. 26/ Тридесет и шест лева двадесет и шест стотинки/ лева за периода 28. 02. 2017 до 30. 01. 2018 год., такса за събиране на задължението- 00.00/ Нула лева нула стотинки/ лева, и ведно с разноски- 25/ Двадесет и пет/лева за платена държавна такса и 200/ Двеста/ лева за юрисконсултско възнаграждение.

     ОСЪЖДА С.И.А. с гореснета самоличност да заплати на „ А.К.П.З.„ ООД гр. С.разноски по настоящото дело в общ размер на 825. 00 лева.

       Преписи от решението да се изпратят на страните.

       Решението подлежи на обжалване пред Д.О.С. в двуседмичен  срок от съобщението му до страните.                                                                        

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :