Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т. 16.01.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на четиринадесети януари  две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря МАРИЯНА ДИМОВА …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00225 по описа за 2018г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Предявена е  искова молба от  „ Е.П.П.” АД ЕИК********** със седалище и адрес на управление гр. В., бул. „В.В.” 258 Тауърс Г със законни представители Пл. С.,  Я. Д.,  и Г. К., чрез пълномощник  юрк. Я. Н.    срещу М.Р.К. ЕГН ********** ***.

 Предявено е искане да бъде признато за установено  по отношение на ответника съществуването на вземането на ищеца  в размер на сумата от 445, 83 лв., представляваща незаплатена потребена електроенергия за обект с абонатен № 0600310047,  която включва сумата от 438, 69лв. главница за консумирана електроенергия и такса възстановяване по фактури, издадени в периода 20.04.2017г. до 30.01.2018г., както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на сумата от 7, 14 лв., представляваща сбора от мораторните лихви  на всяка фактура от падежа й  до 2.03.2018г., ведно със законната лихва  от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на вземането.

Претендират се сторените разноски по делото.

В законоустановения едномесечен срок от получаването на съобщението ответникът  е  изпратил  писмен отговор, чрез особен представител,  на исковата молба. Намира исковата молба за допустима. Оспорва твърденията, че ответницата е потребила реално твърдяното количество електроенергия.

С исковата молба са  предявени   искове с правно основание  чл.422,ал.І от ГПК във вр. чл.124,ал.І от ГПК във вр. с чл.79 и чл.86 от ЗЗД.. 

Исковете са  допустими.

В хода на делото ответникът е заплатил на ищеца исковата сума за главница и лихва за забава, видно от приложената фактура.

Поради извършеното плащане исковата претенция следва да бъде отхвърлена.

Ищецът претендира сторените разноски по заповедното  и настоящото съдебно производство. Това искане е основателно, тъй като с поведението си, ответника е дал повод за завеждане на исковата молба.

Предвид това  и приложения списък  по чл.80 от ГПК за сторените от ищеца разноски в заповедното и исковото  съдебно производство,  основателно е  искането за присъждането на сторените разноски  в общ размер от 600, 00 лв., направени в двете съдебни производства.

 С оглед на изложеното  съдът :

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                

            Отхвърля предявените  искове  с правно основание  чл.422 от ГПК във вр. с чл.79 и чл. 86 от ЗЗД   от „ Е.П.П.” АД ЕИК103533691 със седалище и адрес на управление гр. В., бул. „В.В.” 258 Тауърс Г със законни представители Пл. С.,  Я. Д.,  и Г. К., чрез пълномощник  юрк. Я. Н.  срещу М.Р.К. ЕГН ********** ***  с искане  да бъде признато за установено  по отношение на ответника съществуването на вземането на ищеца  в размер на сумата от 445, 83 лв., представляваща незаплатена потребена електроенергия за обект с абонатен № 0600310047,  която включва сумата от 438, 69лв. главница за консумирана електроенергия и такса възстановяване по фактури, издадени в периода 20.04.2017г. до 30.01.2018г., както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на сумата от 7, 14 лв., представляваща сбора от мораторните лихви  на всяка фактура от падежа й  до 2.03.2018г., ведно със законната лихва  от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на вземането.

Осъжда  М.Р.К. ЕГН ********** ***   да заплати на „ Е.П.П.” АД ЕИК103533691 със седалище и адрес на управление гр. В., бул. „В.В.” 258 Тауърс Г със законни представители Пл. С.,  Я. Д.,  и Г. К., чрез пълномощник  юрк. Я. Н.   сторените разноски по делото в размер на сумата от  600, 00 лв. /шестстотин лева/, ведно със законната лихва, считано от влизането на Решението в законна сила до окончателното изплащане.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от  съобщаването.

  

                                                      

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ  :