Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 28. 02. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на двадесет и пети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Димитричка И.……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия  гр. дело № 00324 по описа за 2018г и  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от Р.Т.Т.  срещу „ С.- 1 „ ЕООД с. В., община Г.Т., с която се твърди следното :

    -Ищцата е собственик на недвижими земеделски имоти в землището на с. В., община Г.Т., а именно :

    1. Нива с площ 25. 000 дка- имот № 03033, придобит по силата на договор за покупко- продажба с н. а. № 109, том 9, н.д. № 1535/ 2011 год. на СВ Г.Т.. За този имот на 19. 11. 2008 год. продавачът С. И. Н. е била сключила със „ С.- 1 „ ЕООД с. В., община Г.Т.договор за аренда за срок от 20 стопански години, считано от 2008/ 2009 година до 2017/2018 година, като този договор е развален по съдебен път с влязло в сила съдебно решение и ответникът е продължил да ползва имота без съгласието на ищцата през стопанската 2017/ 2018 година, а през стопанските 2015/2016 и 2016/2017 години ги е ползвал на основание на арендния договор и не е платил за това дължимите ренти на ищцата.

    2. Нива с площ 16. 666 дка- имот № 019044, придобит по договор за покупко- продажба- н.а. № 85, том 3, н.д. № 404/ 2014 год. на СВ Г.Т.и на 29. 08. 2006 год. продавачът М.А.Д.чрез пълномощника си Д.П.С.било сключила аренден договор със „ С.- 1 „ ЕООД за срок от 10 стопански години, считано от 2005/ 2006 година до 2014/ 2015 година, като имота е бил обработван от ответника и през стопанската 2015/2016 година без съгласието на ищеца.

    3. Нива с площ 16. 666 дка – имот № 019043, закупен от ищцата с н.а. № 89, том 3, н.д. № 408/ 2014 год. на СВ Г.Т., като на 02. 08. 2006 година продавачът М.Г.Н.била отдала под аренда с договор на „ С.- 1” ЕООД този имот за срок от 10 стопански години, начиная от 2005/ 2006 год. до 2014/ 2015 година, като имота е бил обработван от ответника и през стопанската 2015/2016 година без съгласието на ищеца.

    4. Нива с площ 24. 998 дка- имот № 015055.

    5. Нива с площ 8. 333 дка- имот № 028034.

    Двата имота по т.4 и т. 5 са закупени от ищцата с н.а. № 73, том III,н.д. № 409/ 2012 год. на СВ Г.Т., като на 04. 11. 2004 год. продавачът на двата имота- П.Х.Г.е бил сключил договор за аренда, вписан в СВ Г.Т., рег. № 210, том Х, вх. рег. № 4823/ 25. 11. 2004 год. на СВ Г.Т.с арендатора ЧЗС С.Р.С.за срок от 10 стопански години до края на стопанската 2014/2015 година, като за стопанската 2015/ 2016 година тези два имота са били обработвани от ответника „ С.-1 „ ЕООД без съгласието на ищцата.

    Твърди се, че ищцата с купуването на процесните имоти е заместила арендаторите по съответните договори за аренда към датата на придобиването на всеки отделен имот.

     Твърди се, че за стопанската 2016/ 2017 година ответникът като арендатор на процесните имоти не е заплатил на ищцата като арендодател дължимата рента за обработвания по арендния договор за имот № 030033 с площ от 25. 000 дка, а за същия имот и за стопанската 2015/ 2016 година също се дължи арендно плащане- чл. 8, ал.1 ЗАЗ. За оС.алите 4 имота се дължи обезщетение за лишаването от право на ползване- чл. 59 ЗЗД.

      Сочи се, че в арендните договори било записано арендно възнаграждение в размер на 35 % от паричната стойност на продукцията, дължимо за всяка стопанска година след изтичането й и след реализацията на продукцията, но не по- късно от три месеца след изтичането на съответната стопанска година, т.е. най- късно до края на месец януари 2017 година за стопанската 2015/ 2016 година и до края на месец януари 2018 година за стопанската 2016/ 2017 година.

     Твърди се, че средно изплащаната рента за стопанската 2015/ 2016 и 2016/ 2017  година за района на с. В., община Г.Т.била по 90 лева на декар.

    Предвид горното  са предявени съединени искове, както следва :

   1. Иск за осъждане ответника да заплати на ищцата сумата от 3331. 15  лева, представляваща частичен иск – обезщетение за лишаване от ползване, по 50 лева на декар , пълният размер на което обезщетение е за сумата от 5999.67 лв- по 90 лева на декар за стопанската 2015/ 2016 година за ползването без основание на земеделска земя в землището на с. В., община Г.Т.- имоти № 019044- 16. 666 дка, № 019043- 16. 666 дка, № 015055- с площ 24. 998 дка и № 028034- с площ 8. 333 дка, или с обща площ от 66. 663 дка, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното издължаване.

  2. Иск за осъждане ответника да заплати на ищцата сумата от 1250. 00 лева, представляваща частичен иск – арендно плащане по 50 лева на декар рента за имот № 03033 с площ от 25. 000 дка, пълният размер на който е за сумата от 2250. 00 лв арендно плащане – по 90 лева на декар, за стопанската 2015/ 2016 година за отдадена под аренда земеделска земя в землището на с. В., община Г.Т.- нива с площ 25. 000 дка, съставляваща имот № 030033, както и да й заплати сумата от 1250 лева, частичен иск- по 50 лева на декар, пълният размер на който е 2250 лева- по 90 лева на декар, като рента за стопанската 2016/ 2017 година.

   Горните суми се претендират ведно със законната лихва от датата но подаване на исковата молба до окончателното издължаване.

   Претендират се и разноските по делото.

   Така предявени исковете са по чл. 59 ЗЗД и по чл. 8, ал.1 ЗАЗ.

  В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил отговор на исковата молба.

   В съдебно заседание от 10. 10. 2018 год. с определение по делото по искане на ищеца съдът е приел изменение на размерите на предявените искове , като вместо за сумата от 3331. 15 лева искът по чл. 59 ЗЗД да се счита за предявен за сумата от 5999. 00 лева, и вместо за сумите от по 1250. 00 лева двата иска по чл. 8, ал.1 ЗАЗ да се считат предявени за предявени всеки един за сумата от 2250. 00 лева.

  От събраните по делото писмени доказателства и от заключенията на вещото лице по основната и допълнителна съдебно- счетоводни експертиза, приети от съда, съдът намира за уС.овено следното :

      -Ищцата е собственик на недвижими земеделски имоти в землището на с. В., община Г.Т., а именно :

    1. Нива с площ 25. 000 дка- имот № 03033, придобит по силата на договор за покупко- продажба с н. а. № 109, том 9, н.д. № 1535/ 2011 год. на СВ Г.Т.. За този имот на 19. 11. 2008 год. продавачът С. И. Н. е била сключила със „ С.- 1 „ ЕООД с. В., община Г.Т.договор за аренда за срок от 20 стопански години, считано от 2008/ 2009 година до 2017/2018 година, като този договор е развален по съдебен път с влязло в сила съдебно решение № 129 от 24. 11. 2017 год. по гр.д. № 00081/ 2016 год. на ГТРС, в сила от 20. 03. 2018 год., на ответникът е ползвал имота по силата на договора през стопанските 2015/ 2016 и 2016/ 2017 години, за което не е доказал да е платил на ищцата дължимата рента за двете стопански години.

    2. Нива с площ 16. 666 дка- имот № 019044, придобит по договор за покупко- продажба- н.а. № 85, том 3, н.д. № 404/ 2014 год. на СВ Г.Т.и на 29. 08. 2006 год. продавачът М.А.Д.чрез пълномощника си Д.П.С.било сключила аренден договор със „ С.- 1 „ ЕООД за срок от 10 стопански години, считано от 2005/ 2006 година до 2014/ 2015 година, като имота е бил обработван от ответника и през стопанската 2015/2016 година без съгласието на ищеца и не е доказано по делото ответникът да е заплатил обезщетение.

    3. Нива с площ 16. 666 дка – имот № 019043, закупен от ищцата с н.а. № 89, том 3, н.д. № 408/ 2014 год. на СВ Г.Т., като на 02. 08. 2006 година продавачът М.Г.Н.била отдала под аренда с договор на „ С.- 1” ЕООД този имот за срок от 10 стопански години, начиная от 2005/ 2006 год. до 2014/ 2015 година, като имота е бил обработван от ответника и през стопанската 2015/2016 година без съгласието на ищеца, и ответникът не е доказал да е платил на ищцата обезщетение.

    4. Нива с площ 24. 998 дка- имот № 015055.

    5. Нива с площ 8. 333 дка- имот № 028034.

    Двата имота по т.4 и т. 5 са закупени от ищцата с н.а. № 73, том III,н.д. № 409/ 2012 год. на СВ Г.Т., като на 04. 11. 2004 год. продавачът на двата имота- П.Х.Г.е бил сключил договор за аренда, вписан в СВ Г.Т., рег. № 210, том Х, вх. рег. № 4823/ 25. 11. 2004 год. на СВ Г.Т.с арендатора ЧЗС С.Р.С.за срок от 10 стопански години до края на стопанската 2014/2015 година, като за стопанската 2015/ 2016 година тези два имота са били обработвани от ответника „ С.-1 „ ЕООД без съгласието на ищцата, като не е доказано по делото ищецът да е платил обезщетение на ищцата.

    Ищцата с купуването на процесните имоти е заместила арендаторите по съответните договори за аренда към датата на придобиването на всеки отделен имот.

     За стопанската 2016/ 2017 година ответникът като арендатор на процесните имоти не е заплатил на ищцата като арендодател дължимата рента за обработвания по арендния договор за имот № 030033 с площ от 25. 000 дка, а за същия имот и за стопанската 2015/ 2016 година също се дължи арендно плащане- чл. 8, ал.1 ЗАЗ. За оС.алите 4 имота се дължи обезщетение за лишаването от право на ползване- чл. 59 ЗЗД.

      В арендните договори било записано арендно възнаграждение в размер на 35 % от паричната стойност на продукцията, дължимо за всяка стопанска година след изтичането й и след реализацията на продукцията, но не по- късно от три месеца след изтичането на съответната стопанска година, т.е. най- късно до края на месец януари 2017 година за стопанската 2015/ 2016 година и до края на месец януари 2018 година за стопанската 2016/ 2017 година.

   Като са били обработвани без правно основание от ответника имоти № 019044, № 019043, № 015055 и № 028034 за стопанската 2015/ 2016 година, то същият се е обогатил неоснователно за сметка на ищеца и му дължи парично обезщетение в размера на среднозаплащаната рента за региона.  За имот № 030033 се дължи обезщетение за ползване без правно основание, равно на неполучената среднозаплащана рента за стопанските 205/2016 и 2016/ 2017 години.

     С определение по делото на основание чл. 161 ГПК съдът е приел, че общият размер на дължимото арендно плащане за стопанската 2015/2016 година е бил 90 лева на декар площ, като в същия общ размер от 90 лева на декар ответникът дължи и обезщетение по чл. 59 ЗЗД на ищеца за всяка една от стопанските 205/2016 и  2016/2017 години.

   Така по иска по чл. 59 ЗЗД за стопанската 2015/2016 година, предмет на който са имоти № 019043 с площ 16. 666 дка, № 019044 с площ 16. 666 дка, № 028034 с площ 8. 333 дка и имот № 015055 с площ 24. 998 дка, всички в землището на с. В., община Г.Т., общата площ на имотите е 66. 663 дка умножено по 90 лева= 5999. 67 лева при предявена искова претенция от 5999. 00 лева.

   По иска по  чл. 8, ал.1 ЗАЗ за имот № 030033 с площ от 25. 000 дка за обезщетение за всяка една от стопанските 205/2016 и 2016/2017 години обезщетението е 25. 000 дка умножено по 90 лева на декар = 2250.00 лева дължимо обезщетение на година.

   Предвид горното исковете се явяват доказани по основание и по размер и следва да бъдат изцяло уважени.

   Предвид изхода на делото, на основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца Р.Т.Т. сторените от последния съдебни разноски, както следва : сумата от 1000.00 лева за платено адвокатско възнаграждение, сумата от 425. 28 лева за платена държавна такса, сумата от 250.00 лева за платен депозит за вещо лице или общо сумата от 1675. 28 лева.

    Предвид горните мотиви, съдът

 

                                                    Р   Е   Ш   И :

    ОСЪЖДА  „ С.-1 „ ЕООД, с. В., община Г.Т., ул. „ Втора „ № 2, ЕИК ***********, със законен представител С.Р.С.да заплати на Р.Т.Т. ЕГН ********** ***, както следва :

   - Сумата от 5999. 00 лева, представляваща обезщетение за лишаването й от правото на ползване за стопанската 2015/2016 година за имоти № 019043 с площ 16. 666 дка, № 019044 с площ 16. 666 дка, № 028034 с площ 8. 333 дка и имот № 015055 с площ 24. 998 дка, всички в землището на с. В., община Г.Т., с обща площ на имотите е 66. 663 дка, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба- 20. 06. 2018 год. до окончателното издължаване.

   - Сумата от 2250. 00 лева, представляваща дължима и неплатена на ищцата рента по Договор за аренда от 19. 11. 2008 год., вписан в СВ Г.Т.с рег. № 56, том XVI, вх. рег. № 7268/ 2008 год., за стопанската 2015/2016 година за имот № 030033 с площ 25. 000 дка в землището на с. В., общ. Г.Т..

    - Сумата от 2250. 00 лева, представляваща дължима и неплатена на ищцата рента по Договор за аренда от 19. 11. 2008 год., вписан в СВ Г.Т.с рег. № 56, том XVI, вх. рег. № 7268/ 2008 год., за стопанската 2016/2017 година за имот № 030033 с площ 25. 000 дка в землището на с. В., общ. Г.Т..

   ОСЪЖДА „ С.- 1 „ ЕООД с. В., община Г.Т., ул. „ Втора „ № 2, ЕИК ************, със законен представител С.Р.С.да заплати на Р.Т.Т. *** с гореснета самоличност сторени съдебни разноски от общо 1675. 28 лева.

    Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от съобщаването.

    Преписи от решението да се изпратят на страните.

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :