Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 24.01.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г. Т.,  в публично заседание проведено на  двадесет и първи януари  две хиляди и деветнадесета    година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря МАРИЯНА ДИМОВА …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00361 по описа за 2018г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Предявена е искова молба от А.П.А. ЕГН ********** ***  чрез пълномощник адв. Н. В.  с адрес ***3 срещу ЗАД „ОЗК-Общо застраховане“ ЕИК ***************, представлявано от А.П.Л.и Р.К.Д.със седалище и адрес на управление гр. С. 1301, Предявено е искане ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца сумата  от 9 600 лв., част от сумата от 15 000 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди.

Претендират се сторените по делото разноски.

В законовоустановения срок ответникът е приложил писмен отговор.  Намира искът за предявен преждевременно и  за недопустим. Оспорва наличието на валидно застрахователно правоотношение между страните, твърди че има съпричиняване на ПТП, както и че щетите по автомобила на ищеца с пряко причинно-следствена връзка от възникналото ПТП, оспорва механизма на ПТП. Оспорва предявения иск по основание и размер.

С исковата молба е предявен   иск с правно основание чл.432,ал.1  от Кодекса за застраховането.

От приложените  по делото доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка: Ищецът е собственик на л.а. „Мерцедес С 320“ CDI с рег.№*****. Чрез пълномощно предоставил управлението на автомобила на П. П..  

На 20.03.2016г. предоставеният за управление на трето лице  лек автомобил претърпял пътно-транспортно произшествие, от което настъпили имуществени вреди по автомобила.

От приложеното по делото влязло сила съдебно решение по чл.78а от НК по НАХД№1623/2017г. на РС Д. е установено, че  С.П.Н. бил признат за виновен в това, че на 20.03.2016г., при управление на МПС-товарен автомобил „ДАФ“ модел „ФТ 95ХФ 430“ с рег.№ *************, собственост на „Д. К.“ ЕООД с прикачено към него полуремарке нарушил правилата за движение по ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на повече от едно лице.В мотивите на това решение е посочено, че  вредоносния резултат от деянието е  настъпил вследствие на ПТТ между товарния автомобил и  л.а. „Мерцедес С 320“ CDI с рег.№***********, като липсва съпричиняване на нанесените вреди от страна на водача на лекия автомобил.

Съгласно приложената  в настоящето съдебно производство  съдебно-автотехническа    експертиза възстановяването на процесния лек автомобил, с цел отстраняване на повредите му, нанесени от ПТП от 20.03.2016г., привеждането във вида му от преди настъпилото ПТП и бъдещата му експлоатация по предназначение е невъзможно. В случая е налице т.н.“тотална щета“ по лекия автомобил. Пазарната стойност на лекия автомобил към датата на настъпването на ПТП от 20.03.2016г. е в размер на сумата от 9 682, 00 лв.

Видно от свидетелство за регистрация на МПС част 1 процесния автомобил  е с прекратена регистрация.

С уведомление за щета на МПС ищецът е предявил пред ответника претенцията си за застрахователно обезщетение вследствие на тотална щета от настъпилото ПТП. С обратно писмо ответникът уведомил ищеца, че прекратява преписката, поради невъзможност да определи основателността /размера на претендираното застрахователно обезщетение.

В показанията си свид. Н. и П. заявяват, че  на посочената дата възникнало ПТП с участието на посочените товарен и лек автомобил.

От приложените по делото доказателства се установява, че собственикът на товарния автомобил, чийто водач е признат за виновен за възникналото ПТТ, притежава сключена с ответника задължителна  застраховка „Гражданска отговорност“ по  полица №BG 23/115003105509, валидна до 17.12.2016г.

От така установената фактическа обстановка съдът формира следните правни изводи: На осн.чл.380 от КЗ ищецът, в качеството си на собственик на повредения лек автомобил, е предявил претенцията си за заплащане на застрахователно обезщетение срещу застрахователя на виновния за възникналото ПТП водач. По тази претенция не е било извършено плащане от застрахователя. Вследствие на възникналото по вина на водача на товарния автомобил ПТП върху лекия автомобил на ищеца е била нанесена тотална щета по смисъла на чл.390 от КЗ. Нанесената щета е в пряка причинно-следствена връзка с възникналото ПТП. Водачът, съответно собственикът на товарния автомобил, притежава валидно   сключена с ответника задължителна  застраховка „Гражданска отговорност“.  

Предвид тези обстоятелства, съдът намира, че предявения иск по чл.432,ал.1 от КЗ е основателен  и доказан  в претендирания размер  и следва да бъде уважен, така както  е предявен, като се осъди ответника да плати на ищеца  процесната сума. Ищецът не  е заявил искане за присъждане на  законната лихва  върху процесната сума от датата на завеждането на исковата молба, поради което съдът не дължи такова произнасяне.

С оглед основателността на иска основателно е искането да се присъдят сторените от ищеца съдебно-деловодни разноски: адвокатско възнаграждение в размер на сумата от 810, 00 лв. и внесен депозит за вещо лице в размер на сумата от 200, 00 лв.

 Като съобрази тази фактическа и правна обстановка, съдът:

 

 

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                            

 

      Осъжда ЗАД „ОЗК-Общо застраховане“ ЕИК ********, представлявано от А.П.Л.и Р.К.Д.със седалище и адрес на управление гр. С. да заплати на А.П.А. ЕГН ********** ***  чрез пълномощник адв. Н. В.  с адрес ***3  сумата  от   9 600 лв./девет хиляди и шестстотин лева/, част от сумата от 15 000 лв., представляваща  застрахователно обезщетение за причинени имуществени вреди, както и  сумата в общ размер от 1 010, 00 лв./хиляда и десет  лева/ сторени разноски по делото.

 

 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен  срок от съобщаването.                                                                            

 

 

 

     

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :