Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 18.01.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на   четиринадесети януари  две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря Марияна Димова  ………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00375 по описа за 2018 г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Предявена  е искова молба  от С.И.К.  ЕГН ********** ***   срещу А.И.А.  ЕГН ********** ***.

 Предявено е искане  да ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца  сумата в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, представляваща предоставен паричен заем,  ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждането на исковата молба-17.07.2018г. до окончателното изплащане.

Претендират се сторените по делото разноски.

В законоустановения едномесечен срок от получаването на съобщението ответникът  е  приложила писмен отговор, в който заявява, че получил от ищеца сумата от 5 000 лв., която му бил възстановил. Към отговора не се приложени писмени доказателства.

С исковата молба  е  предявен    иск  с правно основание  чл.240,ал.І от ЗЗД, във вр. с   чл.79 от ЗЗД .  

Искът е  допустим.

От приложените по делото  доказателства съдът намира за установена следната  фактическа обстановка: Видно от приложената по делото разписка на 22.06.2017г. ответникът удостоверил с подписа си, че получил от ищеца сумата от 5 000 лв./пет хиляди лева/, като се задължил да му възстанови паричната сума.

На 25.06.2018г. с покана по пощата ищецът поискал от ответника в едномесечен срок да му върне заетата парична сума.

 Междувременно ищецът провел обезпечително производство за обезпечаване на бъдещ иск срещу ответника, като по ч.гр.дело№ 318/2018г. на РС Г.Т. била наложена обезпечителна мярка „запор“ върху лек автомобил, собственост на ответника.

Ответникът твърди, че върнал  на ищеца заетата парична сума, като прилага по делото разписка, без дата, съгласно която ищецът удостоверил с подписа си получаването на заетата парична сума. Ищецът отрича да е получавал заетата парична сума, твърди, че подписа под тази разписка не е негов,  като оспорва приложената от ответника разписка за връщане на паричната сума.

Съгласно назначените по делото единична и тройно съдебно почеркови експертизи ръкописният текст в разписка без дата за върната парична сума в размер на сумата от 5050лв. не е изпълнен от ищеца, а от ответника. Подписът под текста не е положена от ищеца С.И.К., а е опит да се възпроизведе неговия графичен строеж.

Експертизите са подробно аргументирани и обосновани. В пълен обем са били изследвани чрез сравнителен материал образци от ръкописни текстове и подписи на страните по делото.      

 От тази фактическа обстановка съдът  приема от правна страна следното: Между страните по делото е възникнало  облигационно правоотношение, представляващо  договор за заем, с който ищецът е предоставил на ответника сумата от 5 000 лв., като последният е поел задължение да му върне паричната сума. Ищецът е поискал връщането на процесната парична сума с покана за плащане на паричното задължение в едно месечен срок по смисъла на чл.240,ал.ІV ЗЗД.

Твърденията на ответника, че бил върнал на ищеца заемната парична сума се опровергават по безспорен и категоричен начин от приложените по делото единична и тройна съдебно-почеркови експретизи.

 С оглед на изложеното, съдът намира исковата молба за основателна и доказана по размер, като предявеният иск следва да бъде уважен, както е предявен.

С оглед изхода на спора основателно  искането на ищеца за присъждане на сторените от него съдебно-деловодни разноски, съгласно приложения списък за разноските по чл.80 от ГПК в общ размер на сумата от 1 056, 00 лв., сторени както следва : сумата от 400 лв. адвокатско възнаграждение в настоящето съдебно производство, сумата от 200 лв. държавна такса по делото, сумата от 150 лв. депозит за вещо лице, сумата от 40, 00 лв. държавна такса по ч.гр.дело№318/18г. на ГТРС, сумата 66, 00 лв. държавна такса по изп.дело №877/18г. и сумата от 200, 00 лв. адвокатско възнаграждение по посоченото изпълнително дело.

Като съобрази тези обстоятелства, съдът :

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                        

                                                                    

           Осъжда А.И.А.  ЕГН ********** ***   да заплати на С.И.К.  ЕГН ********** ***  сумата в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, представляваща предоставен паричен заем,  ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждането на исковата молба-17.07.2018г. до окончателното изплащане.

 

Осъжда А.И.А.  ЕГН ********** ***   да заплати на С.И.К.  ЕГН ********** *** сумата  в общ размер от 1 056, 00 лв. /хиляда и петдесети шест лева/, 

 сторени съдебно-деловодни  разноски.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен  срок от съобщаването.

                    

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :