Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 25. 01. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на двадесет и трети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Д.И.………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия  гр. дело № 00377 по описа за 2018г и  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от Община гр. Г.Т. срещу Г.Т.С. от гр. Г.Т., с която се твърди, че ищецът е собственик на жилище- апартамент в гр. Г.Т., ул. „ В. А. „ № ***, което жилище е отдал под наем на ответника. Срокът на наемния договор е изтекъл на 30. 05. 2018 година и ответникът е отказал да предаде владението на апартамента на ищеца. Съгласно договора наемната цена била определена на сумата от 27. 42 лева на месец. Твърди се, че към момента на депозиране на исковата молба ответникът владее имота без правно основание и се иска съдът да признае, че ищецът е собственик на имота, че ответникът владее и сега имота без правно основание, както и ответникът да бъде осъден да предаде на ищеца владението на имота, както и да бъде осъден да му заплати обезщетение за

лишаването от ползването на имота в размер на сумата от 280 лева за времето от датата на прекратяването на договора- 30. 05. 2018 година до завеждането на исковата молба- 20. 07. 2018 година.

   С отговора на исковата молба  особеният представител на ответника е оспорил иска по чл. 108 ЗС като неоснователен и недоказан. С отговора не е взето становище по иска по чл. 59 ЗЗД.

  Предявените искове са по чл. 108 ЗС и по чл. 59 ЗЗД.

С разпореждане по делото от 23. 07. 2018 година съдът е указал на ищеца да внесе държавни такси по двата предявени иска с предупреждение, че в противен случай исковата молба ще бъде върната. По делото допълнително е постъпила вносна бележка, от която е видно, че ищецът е

внесъл държавна такса само по иска по чл. 108 ЗС и не е внесъл такава по иска по чл. 59 ЗЗД, поради което вторият иска като нередовен на основание чл. 129, ал.3 ГПК е бил оставен без разглеждане.

  От събраните по делото писмени доказателства се установява следното :

  По силата на чл. 108 ЗС ищецът следва да докаже, че е собственик на процесния имот и че ответникът владее този им имот. В тежест на ответника е да докаже, че владее имота на правно основание същия имот. За да се приеме, че искът е доказан трябва да са налице кумулативно трите  

предпоставки: ищецът е собственик на имота, имотът да се владее от ответника и ответникът да владее имота без правно основание.

    Самият ответник не отрича, че владее процесния имот- общинско жилище в гр. Г.Т., но твърди, че го владее на правно основание.

    От писмените доказателства се установява следното:

    Видно от Акт № 1569 от 01. 06. 2005 год., жилищен имот- апартамент № 11, вх. А, ет. 4, ведно с избено помещение, находящо се на адрес гр. Г.Т., ул. „ В.А. „ № *, УПИ I-574, квартал 63 е частна общинска собственост.

  На 18. 10. 2017 год. кметът на Община Г.Т. на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т. 2 ЗМСМА, чл. 6, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, и протокол от 29. 09. 2017 год. на Комисията по жилищно настаняване и картотекиране, във връзка с чл. 228 от ЗЗД Община Г.Т. е издал Заповед № 1070 от същата дата, за настаняване на Г.Т.С. като наемател в горецитираното общинско жилище за срок до 30. 05. 2018 година.

  Видно от Договор за отдаване под наем на общинско имущество по реда на Закона за общинската собственост № 44/ 25. 10. 2017 год., сключен между наемодателя Община Г.Т. и наемателя Г.Т.С. ЕГН **********, на основание чл. 7 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, заповед № 1017/ 18. 10. 2017 год. на кмета на Община Г.Т. и протокол от 29. 09. 2017 год. на Комисията по жилищно настаняване и картотекиране, във връзка с чл. 228 от ЗЗД, Община Г.Т. е отдала под наем на Г.Т.С. гореописаното общинско жилище за срок до 30. 05. 2018 год. срещу заплащане на наем от 27. 42 лева на месец. Към датата на завеждане на исковата молба- 20. 07. 2018 година срокът на договора е изтекъл. На 4 пъти служители от Общинска администрация при Община Г.Т. са констатирали през месец Юни и през м. Юли 2018 година са констатирали с протоколи, че наемателя Г.Т.С. не е открита в наетото жилище и жилището не е освободено.

  По силата на Договора за наем- чл. 17, ал.1/ реципиран от т. 4 , ал. 1, от чл. 15 на Закона за общинската собственост/ договорът за наем се прекратява при изтичане на наемния срок, както и при взаимно съгласие, отразено писмено, каквото по делото не е доказано да е било налице.

  В чл. 18, ал. 2 от договора, аналогично на чл. 15, ал. 4 от ЗОС, се сочи че наемните правоотношения се прекратяват със заповед на кмета на общината , независимо от изтеклия срок на договора, каквато заповед ищецът не е представил по делото.

  От горната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :

  По силата на настанителна заповед от 18. 10. 2017 година и договор за наем от 25. 10. 2017 година общината е отдала под наем на ответника общинско частна собственост жилище за жилищни нужди и за срок до 30. 05. 2018 година, който срок е изтекъл и ответника не е опразнил жилището и не е предал владението му на общината. Независимо, че наемният договор е с изтекъл срок наемното правоотношение не е било прекратено по предвидения в закона и в наемния договор начин чрез издаване заповед от кмета на общината за прекратяване на наемното правоотношение, от което следва и извода, че ответникът продължава да владее наетия имот на правно основание- непрекратено наемно правоотношение с ищеца.

  С оглед изложеното една от предпоставките за уважаване на иска по чл. 108 ЗС не е налице- ответникът да владее имота без правно основание, от което следва и извода, че предявения ревандикационен иск е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

  Воден от горното и на основание чл. 108 ЗС съдът

 

                                      Р   Е  Ш   И :

 

  ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска по чл. 108 ЗС, предявен от Община Г.Т., представлявана от кмета В. Вълчев Д., срещу  Г.Т.С. ЕГН **********, представлявана в производството от особен представител, с който се иска ответницата да предаде на ищеца владението върху   жилищен имот- апартамент № 11, вх. А, ет. 4, ведно с избено помещение, находящо се на адрес гр. Г.Т., ул. „ В.А. „ №* , УПИ I-574, квартал 63, частна общинска собственост.

       Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен  срок от съобщаването му до страните.

        Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :