Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 27. 11. 2018г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на двадесет и шести ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Д. И.……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00419 по описа за 2018г и  за да се произнесе взе предвид следното:

       Постъпила е искова молба от С.И.Я. *** срещу Я.Л.Я. ***, с която същата твърди, че двамата съпрузи са в продължителна фактическа раздяла и че не поддържат никакви връзки и всеки един е изградил живота си без другия, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен и се иска същият да бъде прекратен с развод  без вина.

   Искът е по чл.49,ал.1 от СК.

    В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил отговор на исковата молба.

    Ответникът не се явява и представлява в съдебно заседание.      

    От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява следното :

   Страните са съпрузи по граждански брак, сключен на 09. 10. 1988 година пред длъжностното лице по гражданското състояние при Общински съвет гр. В. и от брака си имат родено едно дете- пълнолетно към момента.

   От показанията на разпитания по делото свидетел- В.Г.Г.- племенница на ищцата, се установява, че страните от 9- 10 години са разделени и не живеят заедно, не се и отнасят един към друг като съпрузи. От посочените в исковата молба адреси за призоваване се установява и че ищцата живее в гр. К., а ответникът живее в гр. В..

  Съдът, като взе предвид горното и като съобрази постоянната практика на съдилищата, че продължителната фактическа раздяла е достатъчно основание да се приеме, че е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака, счита и че в настоящия случай в брака на страните е налице отчуждение между съпрузите, довело до дълбоко и непоправимо разстройство на същия. Така бракът на страните съществува само като формална юридическа връзка и запазването му не е в интерес нито на роденото от брака, макар и пълнолетно дете, нито в интерес на двамата съпрузи, нито на обществото, поради което и следва да бъде прекратен с развод. Предвид изричното искане на ищцата съдът не следва да се произнася по въпроса за вината.

  Видно от твърденията на ищцата в исковата молба страните не притежават семейно жилище и ищцата няма претенции за издръжка от съпруга си за след развода.

  Воден от горното и на основание чл. 49, ал.1 СК съдът

 

                                           Р         Е        Ш        И   :   

   ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД  сключения на 09. 10. 1988 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община В. граждански брак между С.И.Я. ЕГН ********** *** и Я.Л.Я. ЕГН ********** ***, поради настъпилото в брака дълбоко и непоправимо разстройство, без да се произнася по въпроса за вината.

   ОСЪЖДА С.И.Я. и Я.Л.Я., двамата с гореснета самоличност, всеки един от тях да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса от по 7. 50 лева.

  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от съобщаването.

  Преписи от решението да се изпратят на страните.

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :