Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т.,13. 05. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  осми май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Д. И.……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00455  по описа за  2018г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:  

   Постъпила е искова молба от  „ Ю.Б.„ АД  гр. С. срещу Е.Т.Д. и Н.А.Н.,*** Т., с която се твърди, че между страните е бил сключен Договор за потребителски кредит № FL827403 от 24. 10. 2016 год., по който банката е предоставила на кредитополучателите кредит от 15967.00 лева, който кредит е бил предназначен за предсрочно погасяване на задълженията им по договор за потребителски кредит № FL775650 от 26. 06. 2015 год. между същите страни, със срок на погасяване до 13. 10. 2026 година. Средствата по кредита са усвоени изцяло от двамата кредитополучатели на 24. 10. 2016 година. По силата на чл. 3 от договора за първите 18 месеца кредитополучателите дължат на банката променлива годишна лихва в размер на референтен лихвен процент на банката за съответния период на начисляване на лихвата плюс фиксирана договорна надбавка в размер на 6. 166 процентни пункта, като за референтен лихвен процент се ползва 6- месечен СОФИБОР приложим за съответния период за начисляване на лихвата по методика определена в чл. 3, ал.4 За периода след първите 18 месеца до крайния падеж дължат на банката променлива годишна лихва в размер на сбора от Референтен лихвен процент на банката плюс фиксирана договорна надбавка в размер на 8.166 процентни пункта. При тези условия размерът на вноските по погасителния план за първите 18 месеца е бил 181. 30 лева а след това- 195. 22 лева, с месечен падеж на плащане- 13-то число на месеца. Крайния падеж бил определен на 13. 10. 2026 година.

  Двамата длъжници не изпълнили задълженията си по погасителна вноска № 6 с падеж 13. 04. 2018 година и банката обявила предсрочна изискуемост на кредита, като към 23. 08. 2018 година задълженията на кредитополучателите възлизат на 15455. 70 лева- неплатена главница, договорна лихва- 1421. 34 лева за периода 13. 04. 2018- 23. 08. 2018 год., 209. 80 лева- обезщетение за забава за периода 13. 04. 2018- 23. 08. 2018 год., и 36. 00 лева неплатени такси за периода 13. 04. 2018- 23. 08. 2018 година.

  Предвид горното се иска двамата солидарни длъжници по договора за кредит да бъдат осъдени солидарно да заплатят на банката кредитор следните парични суми по договора:

    - 15455. 70 лева- неплатена главница, ведно със законната лихва от депозиране на исковата молба- 03. 09. 2018 год. до окончателното издължаване,  договорна лихва- 1421. 34 лева за периода 13. 04. 2018- 23. 08. 2018 год., 209. 80 лева- обезщетение за забава за периода 13. 04. 2018- 23. 08. 2018 год., и 36. 00 лева неплатени такси за периода 13. 04. 2017- 23. 08. 2018 година.

    Претендират се и разноските по делото.

    Така предявени исковете са по чл. 124, ал. 2 ГПК вр. чл. 79, ал.1 и чл. 86, ал.1 ГПК.

   С отговора си на исковата молба особеният представител на ответника Н.А.Н. е оспорил исковете по основание, като е възразил, че двамата ответници като длъжници по банков кредит не са получили писмени уведомления от банката че е обявила кредита за предсрочно изискуем. От другия ответник не е постъпил писмен отговор.

  С оглед събраните по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице по неоспорената от страните и приета от съда съдебно- счетоводна експертиза, съдът намира за установено следното:

    -Между страните е бил сключен Договор за потребителски кредит № FL827403 от 24. 10. 2016 год., по който банката е предоставила на кредитополучателите кредит от 15967.00 лева, който кредит е бил предназначен за предсрочно погасяване на задълженията им по договор за потребителски кредит № FL775650 от 26. 06. 2015 год. между същите страни, със срок на погасяване до 13. 10. 2026 година. Средствата по кредита са усвоени изцяло от двамата кредитополучатели на 24. 10. 2016 година. По силата на чл. 3 от договора за първите 18 месеца кредитополучателите дължат на банката променлива годишна лихва в размер на референтен лихвен процент на банката за съответния период на начисляване на лихвата плюс фиксирана договорна надбавка в размер на 6. 166 процентни пункта, като за референтен лихвен процент се ползва 6- месечен СОФИБОР приложим за съответния период за начисляване на лихвата по методика определена в чл. 3, ал.4 За периода след първите 18 месеца до крайния падеж дължат на банката променлива годишна лихва в размер на сбора от Референтен лихвен процент на банката плюс фиксирана договорна надбавка в размер на 8.166 процентни пункта. При тези условия размерът на вноските по погасителния план за първите 18 месеца е бил 181. 30 лева а след това- 195. 22 лева, с месечен падеж на плащане- 13-то число на месеца. Крайния падеж бил определен на 13. 10. 2026 година.

  Двамата длъжници не изпълнили задълженията си по погасителна вноска № 6 с падеж 13. 04. 2018 година и банката, в условията на чл. 19 от договора, обявила предсрочна изискуемост на кредита, като към 23. 08. 2018 година задълженията на кредитополучателите възлизат на 15455. 70 лева- неплатена главница, договорна лихва- 1416. 29 лева за периода 13. 04. 2018- 23. 08. 2018 год., 218. 63 лева- обезщетение за забава за периода 13. 04. 2017- 23. 08. 2018 год., и 36. 00 лева неплатени такси за периода 24. 10. 2016- 23. 08. 2018 година.

   На основание чл. 240 ЗЗД, вр. чл. 79 ЗЗД и чл. 86, ал.1 ЗЗД двамата ответници следва да бъдат осъдени да заплатят на банката- кредитор дължимите и неплатени по договора парични суми, цитирани по- горе, а именно :

  - 15455. 70 лева- неплатена главница, договорна лихва- 1416. 29 лева за периода 13. 04. 2018- 23. 08. 2018 год., 209. 80 лева- обезщетение за забава за периода 13. 04. 2017- 23. 08. 2018 год., и 36. 00 лева неплатени такси за периода 24. 10. 2016- 23. 08. 2018 година. Искът за договорната лихва за горницата до предявения размер от 1421. 34 лева, като недоказан по размер, следва да бъде отхвърлен.

  На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно на ищеца сторените от него разноски, пропорционално на уважената част от исковете. По делото ищецът е доказал разноски, както следва :

   -775. 08 лева за платена държавна такса

   - 1252. 42 лева за платено адвокатско възнаграждение

   - 1344. 00 лева за платен депозит за разноски за особен представител на ответниците

   - 300. 00 лева за платен депозит за вещо лице

   Или общо 3671. 50 лева.

   С оглед уважената част на исковете съдът признава разноски в общ размер на 3658.45 лева, която сума ответниците следва да бъдат осъдени солидарно да му заплатят.

   Водим от горното,съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И :

  

    ОСЪЖДА Е.Т.Д. ЕГН ********** *** и Н.А.Н. ЕГН ********** *** солидарно да заплатят на  „ Ю.Б.„ АД гр. С., бул. „ О. п. „ № *, ЕИК ***, със з.пр. П.Н.Д. и М.В., по Договор за потребителски кредит № FL827403 от 24. 10. 2016 год., парични суми, както следва :

  - 15455. 70 лева- неплатена главница, договорна лихва- 1416. 29 лева за периода 13. 04. 2018- 23. 08. 2018 год., 209. 80 лева- обезщетение за забава за периода 13. 04. 2017- 23. 08. 2018 год., и 36. 00 лева неплатени такси за периода 24. 10. 2016- 23. 08. 2018 година, като ОТХВЪРЛЯ иска по  договорната лихва за горницата до предявения размер от 1421. 34 лева, като недоказан по размер.

  ОСЪЖДА Е.Т.Д. ЕГН ********** *** и Н.А.Н. ЕГН ********** *** солидарно да заплатят на  „ Ю.Б.„ АД гр. С., бул. „ О. п. „ № *, ЕИК ***, със з.пр. П.Н.Д. и М.В., общо разноски в размер на

3658.45 лева.

       Преписи от решението да се изпратят на страните.

       Решението подлежи на обжалване пред Д.О.С. в двуседмичен  срок от съобщението му до страните.                                                                        

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :