Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 12. 07. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на десети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: ПЕТЪР П.

при секретаря Д.И.………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия  гр. дело № 00509 по описа за 2018г и  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от П.Д.Д. *** срещу П.П.Д., М.П.Д., Д.П.Д. и К.А.К., с която се твърди следното :

   Първите трима ответници, в качеството си на законни наследници на починалия П. Д. М., са племенници на ищцата.

   Ищцата и брат й П. Д. М., като част от законните наследници на общия наследодател Х.С.Г., са подписали Договор за доброволна делба на оставени в наследство от този наследодател земеделски земи и съгласно т.5 от същия договор заедно с М.М.Х., Н.М.Й., И.М.П. и М. Д. М. са придобили в съсобственост, без да са изрично записани отделните им квоти, поземлен имот- нива в землището на с. Г., община Г.Т., с площ от 8. 000 дка, имот № 071039.

  Твърди се, че по този начин ищцата и брат й П. Д. М. са придобили по 1/ 8 идеална част с отчитане на родствените връзки между съсобствениците, без изрично да се прави анализ и да се излагат твърдения за тези родствени връзки, респективно начина за наследяване, а оттам и квотите в съсобствеността.

  Ищцата узнала чрез справка в СВ Г.Т., че първите трима ответници, като деца и законни наследници на брата на ищцата и техен баща- П. Д. М., са се разпоредили възмездно с договор за замяна и чрез нотариален акт 2/ 8 идеални части от получения след делбата в съсобственост имот № 071039, като по този начин, според ищцата са отчуждили и нейната 1/ 8 идеална част.

  Като се твърди, че сделката е нищожна, на основание чл. 26, ал.1, предл.1 ЗЗД, се иска прогласяване нищожността на същата, а на основание чл. 108 ЗС се иска връщане на владението на 1/ 8 част от имота от четвъртия ответник на ищцата.  

  В срока по чл. 131 ГПК са постъпили отговори от всички ответници, с които се оспорва действителността на процесния договор за делба поради неучастието в договора на сънаследник- съсобственик, а ответникът К. възразява и, че договорът за замяна на идеални части от процесния имот не е нищожен, както и че ищцата не е доказала правното основание на което е придобила претендираната от нея идеална част от имота и размера на квотата й, както и че не е доказала че именно отв. К. владее без правно основание нейната идеална част от имота.

  С отговорите се моли исковете да бъдат отхвърлени и се претендират разноските по делото.

  Така предявени исковете са по чл. 26, ал.1, предл.1 ЗЗД за нищожност поради противоречие със закона на договора за замяна на недвижим имот за твърдяната от ищцата 1/8 нейна идеална част от процесния съсобствен имот, и по чл. 108 ЗС.

  От събраните по делото писмени доказателства се установява следното :

  Видно от Договор за доброволна делба на наследствен и съсобствен недвижим земеделски имот, вписан в  РС Г.Т. под № 67, том VIII, вх. рег. № 3097 от 25. 08. 1998 год., наследници на Х.С.Г., б. ж. на с. П., общ. Г.Т., починала на 14. 03. 1994 год., акт за смърт № 1/ 15. 03. 1998 год., издаден от кметство с. П., общ. Г.Т., си поделили собствеността върху възстановен им в собственост с Решение № 30/1 от 22. 03. 1995 год. по преписка № 8464 на ПК Г.Т.недвижим земеделски имот № 071010 в землището на с. Г., общ. Г.Т., представляващ нива с площ от 44. 425 дка.

  Видно от Удостоверение за наследниците на Х.С.Г. № АО- 01-20-17/ 01. 03. 2017 год. издадено от км.с. П., общ. Г.Т., починалата на 14. 03. 1994 год. е оставила за наследници само роднини по съребрена линия от втора степен. Сестра й М.С.Б.е починала преди нея на 03. 09. 1986 год. и на основание чл. 10, ал.2 ЗН е заместена в наследяването от своите деца- М.М.Х., Н.М.Й. и И.М.П., които към 25. 08. 1998 год. са били живи и са участвали лично доброволната делба. М.С.Б., видно от представеното по делото удостоверение за наследници, е имала една дъщеря, починала преди нея- П.М.К., починала на 18. 01. 1981год, която е праводател по наследяване на децата си П.Д.Д./ ищцата/ , М. Д. М. и П. Д. М., които към 25. 08. 1998 год. са били живи и са участвали в доброволната делба. М.С.Б.е имала и още един син- Д.М.П., починал само 10 дни след смъртта на майка си- на 13. 09. 1986 год. , като на основание чл. 5, ал.1 ЗН същият е бил наследен единствено от сина си Д. Д.М., който не е участвал в договора за доброволна делба, сключен между останалите наследници на Х.С.Г. и на основание чл. 75, ал.2 ЗН тази делба, респективно договора за нея са нищожни.

  От установеното дотук съдът прави изводи, че ищцата и първите трима ответници са наследници по заместване на общия наследодател Х.С.Г. и че имат доказана съсобственост в процеснината нива с площ от 44. 425 дка, имот № 071010 в землището на с. Г., община Г.Т.. Доколкото договорът за делба за този имот е нищожен поради неучастие в делбата на един от сънаследниците- съсобственици, то и ищцата по делото не е доказала по делото каква е нейната идеална част в съсобствеността.

 

  Общият наследодател Х.С.Г., както по- горе бе казано, е била наследена по съребрена линия от втора степен- наследниците на сестра й Р./починала 1981 год./, наследниците на сестра й М./ починала 1986 год./ и сестра й К.С.З.. М. е оставила като свои наследници М.М.Х.- дъщеря, Н.М.– дъщеря, наследниците на сина й- Д.М.П./ заместен само от сина си Д. Д.М.- неучаствал в делбата/, и от наследниците на дъщеря й П.М.К.. П.М.К. е оставила като свои наследници ищцата П.Д.Д.- дъщеря и П. Д. М.- син/наследодателя на първите трима ответници/. От тези констатации следва извода, че по силата на горните констатации и нормите на наследяването по ЗН, то ищцата П.Д.Д. притежава в съсобственост с останалите сънаследници 1. 480 дка в идеална част от цялата нива с площ от 44. 425 дка, но не може да основава собствеността си на нищожния договор за доброволна делба, а на решението на РК за възстановяване на собствеността върху нивата, респективно на издадения констативен нотариален акт, каквото позоваване тя не е направила по делото.

  С нотариален акт за замяна на земеделска земя от 08. 03. 2016 година, вписан в СВ Г.Т. с вх. рег. № 696 от 09. 03. 2016 год., акт № 26, том II, дело № 212/2016 год. наследодателят на първите трима ответници- П. Д. М. е прехвърлил чрез договор за замяна срещу царевица реколта 2015 година на четвъртия ответник- К.А.К. ¼ идеална част или 2. 000 дка от поземлен имот № 071039/новообразуван преди процесния договор за делба от имот стар № 071010/, за който договор ищцата твърди, че е нищожен, тъй като с него прехвърлителят се бил разпоредил и с нейната 1/ 8 идеална част от имота, която тя твърди, че е получила след договора за делба. Тъй като договорът за делба е нищожен, то ищцата не може да се позовава на негови правни последици, а именно, че е получила вследствие на делбата точно 1/ 8 идеална част от новообразувания имот. От друга страна трайната съдебна практика в тази насока е , че договор, с който се прехвърля собственост в повече от притежаваната част от имота, не е нищожен, а само не може да прояви своя вещноправен ефект, да прехвърли собственост върху непритежаваната част от имота и не може да се противопоставя на действителния собственик. От това следва извода, че искът по чл. 26, ал.1, предл.1 от ЗЗД е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

  От петитума на исковата молба се установява, че е предявен и иск срещу отв. К.А.К. по чл. 108 ЗС, т.е. иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик, за уважаването на който кумулативно следва да съществуват следните предпоставки :

  1. Ищецът да е собственик на процесния имот

  2. Ответникът да владее процесния имот

  3. Ответникът да владее имота без правно основание.

  Първите две предпоставки следва да бъдат доказани за налични от ищеца, а ответникът следва да докаже, че владее имота на правно основание.

  Липсата на която и да е от трите предпоставки води до неоснователност на иска, което води до неговото отхвърляне като неоснователен.

  В случая ищцата не е доказала по делото да е собственик именно на прехвърлената с горецитирания нотариален акт в повече от наследодателя на първите трима ответници 1 / 8 идеална част от имот № 071039, не е доказала и , че отв. К. владее именно нейната идеална част от имота, от което следва и че и този иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

  Предвид изхода на делото, на основание чл. 78, ал.1 ГПК в тяжест на ищцата са разноските по делото и същата следва да бъде осъдена да заплати на единствено претендиралият за разноски ответник К.А.К. сумата от 800 лева за платено адвокатско възнаграждение.  

  Воден от горното съдът

 

                                      Р   Е  Ш   И :

 

  ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска по чл. 26, ал.1, предл 1 ЗЗД, предявен от П.Д.Д. ЕГН ********** *** със съдебен адрес:***- чрез адв.М.К., срещу П.П.Д. ЕГН **********, М.П.Д. ЕГН ********** и Д.П.Д. ЕГН **********- всички с адрес ***, и срещу К.А.К. ЕГН ********** ***, за прогласяване нищожността поради противоречие със закона на нотариален акт за замяна на земеделска земя от 08. 03. 2016 година, вписан в СВ Г.Т. с вх. рег. № 696 от 09. 03. 2016 год., акт № 26, том II, дело № 212/2016 год. наследодателят на първите трима ответници- П. Д. М. е прехвърлил чрез договор за замяна срещу царевица реколта 2015 година на четвъртия ответник- К.А.К. ¼ идеална част или 2. 000 дка от поземлен имот № 071039/новообразуван преди процесния договор за делба от имот стар № 071010/.

  ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска по чл. 108 ЗС, предявен от  П.Д.Д. ЕГН ********** *** със съдебен адрес:***- чрез адв.М.К., срещу  К.А.К. ЕГН ********** ***, с който се твърди, че ищцата е собственик на 1/8 идеална част от имот № 071039- по нотариален акт за замяна на земеделска земя от 08. 03. 2016 година, вписан в СВ Г.Т. с вх. рег. № 696 от 09. 03. 2016 год., акт № 26, том II, дело № 212/2016 год, и се иска ответникът К.А.К. да й върне владението върху нейната идеална част от имота.

    ОСЪЖДА П.Д.Д. ЕГН ********** *** със съдебен адрес:***- чрез адв.М.К., да заплати на К.А.К. ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 800 лева.

       Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен  срок от съобщаването му до страните.

        Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :