Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 27. 11. 2018 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на   двадесет и шести ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: Петър Петров

при секретаря Д. И.………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00510 по описа за 2018 г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

          

   Производството е по реда на чл. 38, ал. 4 от Закона за гражданската реги-страция вр. чл. 542 ГПК по молба на  Д.Й.Б., ЕГН ********** *** срещу

М.Т.Й. ЕГН ********** ***,И.А.И. ЕГН ********** ***, Е.А.И. ЕГН ********** ***,  Районна прокуратура гр. Г.Т., Община Г.Т. и Общинска служба „ Земеделие „ гр. Г.Т., с която молителят иска съдът да признае за установено срещу заинтересованите страни, че неговият наследодател И. Й. К. е починал на 28. 08. 1940 година в с. Ж., община Г.Т., за което няма запазен акт за смърт, да се обяви смъртта му настъпила на посочената дата и да се разпореди на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Г.Т. да състави акт за смъртта на починалия при посочените данни.

   Молбата е с правно основание чл. 38, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация вр. чл. 542 ГПК.

   Занитересованите страни, включително и Районна прокуратура и Община Г.Т. не изразяват становище по молбата.

   От доказателствата по делото се установи следното: Видно от удостоверение № АО- 02- 19- 99411/ 16. 08. 2018 г  на Община Г.Т. в общината няма запазени регистри за смърт до м. октомври 1940 година за с. Ж. и не може да бъде издаден акт за смъртта на И. Й. К., починал преди тази дата.

   От приетите като доказателства удостоверения за наследници се установява, че молителят имат правен интерес от воденето на производството за установяване факта на смъртта на дядо й И. Й. К..

   От приетите като доказателства удостоверения за наследници и от свидетелските показания по делото- св. Е.Г.Д., се установява , че И. Й. К.  е живял в с. Ж., община Г.Т. и е починал в същото населено място на 28. 08. 1940 година, на която дата се чества църковния празник „ Богородица „.

   Предвид горното молбата се явява основателна и следва да се уважи, като на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Г.Т. следва да се разпореди да състави акт за настъпилата смърт на И. Й. К. с последно местоживеене *** Т., и починал на 28. 08. 1940 в с. Ж., община Г.Т..

 

   Водим от горното и на основание чл. 38, ал. 4 ЗГР вр. чл. 542 ГПК съдът

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И:

    ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.Т.Й. ЕГН ********** ***,И.А.И. ЕГН ********** ***, Е.А.И. ЕГН ********** ***,  Районна прокуратура гр. Г.Т., Община Г.Т. и Общинска служба „ Земеделие „ гр. Г.Т., че И. Й. К. с последно местоживеене *** Т., е починал на 28. 08. 1940 в с. Ж., община Г.Т..

    РАЗПОРЕЖДА на Кмета на Община Г.Т., респективно на кметство с. Ж., общ. Г.Т. да състави Акт за смърт на лицето при посочените данни.

    Решението подлежи на жалба и протест в двуседмичен срок от съобщението му до страните пред Д. окръжен съд.

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :