Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 08. 04. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  осми април две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Д.И.……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00577  по описа за  2018г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Ч.гр.д. № 00454/ 2018 год. по описа на РС Г.Т. е било образувано по подадено от „ А.С.В.„ ЕАД гр. С.  срещу Н.З.А. с постоянен адрес ***, заявление по чл. 410 ГПК за издаване заповед за изпълнение и по делото е издал заповед за изпълнение,  с която е задължил длъжника да заплати на заявителя цитираните в заявлението парични суми. На основание чл.415, ал. 1, т.2 ГПК вр. чл. 47, ал.5 ГПК съдът е дал едномесечен срок да предяви установителен иск против длъжника. В дадения му законен срок заявителят е предявил иск за установяване на вземанията си по заявлението по чл. 410 ГПК.

   Постъпила е искова молба от  „ А.С.В.„ ЕАД гр. С. срещу Н.З.А., с която се сочат задължения по кредитен договор на ответницата с „ И.А.М.„ АД, гр. С., като вземанията по този кредит са били цедирани от кредитодателя на настоящото ищцово дружество. Поради неизпълнение на договорните задължения от страна на ответника, ищецът иска от съда да установи съществуването на вземането му по Заповед № 288/ 03. 09. 2018 год. по ч. гр. д. № 00454/ 2018 год. на ГТРС, както следва :

       -сумата 582. 64/ Петстотин осемдесет и два лева шестдесет и четири стотинки стотинки/ лева-  неплатена главница по Договор за паричен заем от 30. 09. 2016 год., сключен между „ И.А.М.„ АД и Н.З.А., като вземането по договора е било прехвърлено с цесия от 16. 11. 2010 год. и Приложение № 1 от 01. 04. 2017 год., е било прехвърлено на „ А.С.В.„ ООД и длъжникът е бил уведомен за цесията, такса разходи- 27/ Двадесет и седем/ лева, неустойка за неизпълнение на договора- 482. 51/ Четиристотин осемдесет и два лева петдесет и една стотинки/ лева за периода 02. 11. 2016- 01.05. 2017 год., лихва за забава- 89. 80/ Осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лева за периода 03. 11. 2016- 31. 08. 2018 год., законната лихва от 31. 08. 2018 год. до окончателното издължаване и ведно с разноски- 25/ Двадесет и пет/ лева за платена държавна такса и 50/ Петдесет/ лева за юрисконсултско възнаграждение.

  Производството е по чл. 422, ал.1 вр. чл. 415,ал.1, т. 2 ГПК вр. чл. 79 и чл. 86, ал.1 ЗЗД.

  В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба, а в съдебно заседание особеният представител на ответника с одобрението на съда е признал исковете.

  Съдът е обявил на страните, че ще се произнесе съобразно направеното признание на исковете от ответника в условията на чл. 237 ГПК.

  Съгласно чл. 237, ал.2 ГПК в такива случаи е достатъчно в мотивите на решението да се укаже, че същото се основава на признанието на иска, поради което и съдът приема за доказано по делото, че поради неизпълнение на договорните задължения от страна на ответника,и последваща цесия ответникът дължи на ищеца паричните суми по Заповед № 288/ 03. 09. 2018 год. по ч. гр. д. № 00454/ 2018 год. на ГТРС, както следва :

       -сумата 582. 64/ Петстотин осемдесет и два лева шестдесет и четири стотинки / лева-  неплатена главница по Договор за паричен заем от 30. 09. 2016 год., сключен между „ И.А.М.„ АД и Н.З.А., като вземането по договора е било прехвърлено с цесия от 16. 11. 2010 год. и Приложение № 1 от 01. 04. 2017 год., е било прехвърлено на „ А.С.В.„ ООД и длъжникът е бил уведомен за цесията, такса разходи- 27/ Двадесет и седем/ лева, неустойка за неизпълнение на договора- 482. 51/ Четиристотин осемдесет и два лева петдесет и една стотинки/ лева за периода 02. 11. 2016- 01.05. 2017 год., лихва за забава- 89. 80/ Осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лева за периода 03. 11. 2016- 31. 08. 2018 год., законната лихва от 31. 08. 2018 год. до окончателното издължаване и ведно с разноски- 25/ Двадесет и пет/ лева за платена държавна такса и 50/ Петдесет/ лева за юрисконсултско възнаграждение.

   Искът се явява основателен и следва да бъде уважен в пълния му размер.

   На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сторени съдебни разноски- 25 лева за платена държавна такса, 350. 00 лева за платен депозит за разноски за особен представител на ответника, както и 200.00 лева за юрисконсултско възнаграждение, или общо 575.00 лева.  

   Водим от горното,съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И :

  

    ПРИЗНАВА за установено, че ответникът Н.З.А. , ЕГН ********** *** дължи на кредитора " А.С.В.„ ЕАД, гр. С., бул. „ П.Д. „ № ****, ЕИК ***, със законни представители Н.Т.С. и М.Д.Д. паричните суми по Заповед №  288/ 03. 09. 2018 год. по ч. гр. д. № 00454/ 2018 год. на ГТРС, както следва :

       -сумата 582. 64/ Петстотин осемдесет и два лева шестдесет и четири стотинки стотинки/ лева-  неплатена главница по Договор за паричен заем от 30. 09. 2016 год., сключен между „ И.А.М.„ АД и Н.З.А., като вземането по договора е било прехвърлено с цесия от 16. 11. 2010 год. и Приложение № 1 от 01. 04. 2017 год., е било прехвърлено на „ А.С.В.„ ООД и длъжникът е бил уведомен за цесията, такса разходи- 27/ Двадесет и седем/ лева, неустойка за неизпълнение на договора- 482. 51/ Четиристотин осемдесет и два лева петдесет и една стотинки/ лева за периода 02. 11. 2016- 01.05. 2017 год., лихва за забава- 89. 80/ Осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лева за периода 03. 11. 2016- 31. 08. 2018 год., законната лихва от 31. 08. 2018 год. до окончателното издължаване и ведно с разноски- 25/ Двадесет и пет/ лева за платена държавна такса и 50/ Петдесет/ лева за юрисконсултско възнаграждение.

     ОСЪЖДА Н.З.А. ЕГН ********** да заплати на „ А.С.В.„ АД гр. С. разноски по настоящото дело в общ размер на 575. 00 лева.

      Признанието на иска не може да бъде оттеглено.

       Решението подлежи на обжалване пред ДОС в двуседмичен  срок от съобщението му до страните.

      Преписи от решението да се изпратят на страните.                                                                      

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :