Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 08. 07. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Д.И.……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00006  по описа за  2019г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от „ А.БГ„ ЕООД гр. Г.Т., ул. „ Я. „ № *, ЕИК ***, представлявано от К.И.П., с която се твърди, че същото дружество на 20. 07. 2017 година е продало и предало на ответника „ Г.Е. „ ЕООД гр. П., ул. „ К.Б.П.“ ****, ЕИК *, представлявано от В.Х.Б., 15. 180 тона люцерна на бали, собствено производство, на цена 200. 00 лева на тон без включен ДДС като общия размер на уговорената между страните цена била 3036. 00 лева без ДДС. За продажбата „ А.„  БГ“ ЕООД издало и предало на купувача данъчна фактура № 0000000012 от 20. 07. 2017 год. на стойност 3643. 20 лева, от която сума- данъчна основа от 3036. 00 лева и начислен ДДС 607. 20 лева, която фактура съдържала всички установени в закона задължителни реквизити. Между страните било уговорено плащането на цената следвало да бъде извършено в деня на предаване на стоката- 20. 07. 2017 година. От купувача до момента не било извършено плащане на цената, като от 20. 07. 2017 година насам същият бил изпаднал в забава и дължал мораторна лихва върху главницата в размер на 466. 00 лева за периода 21. 07. 2017 год. до 13. 12. 2018 година, като сумата е изчислена с електронен калкулатор.

  Във връзка с допуснато обезпечение на бъдещ иск ищецът направил и разходи в размер на 40 лева платена държавна такса за завеждане на молба за обезпечение по ч. гр. д. № 614/2018 год. на ГТРС, 68. 40 лева- такси и разноски по образувано изп. дело № 2233/ 2018 год. по описа на ЧСИ Т.М.и 500 лева за платено адвокатско възнаграждение по същото изп. дело, или общо разноски от 608. 40 лева.

  Предвид горното се иска ответника да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 3643. 20 лева с ДДС- неплатена продажна цена по фактурата , ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното издължаване,  466. 00 лева лихва за забава и 608.40 лева разноски по обезпечителното и изпълнителното производства.

  Претендират се и разноските по настоящото дело.

  Исковете са по чл. 79 и чл. 86, ал.1 ЗЗД.

  В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил отговор на исковата молба. Ответникът не се е явил в съдебно заседание и не е поискал делото да се гледа в негово отсъствие. В съдебно заседание ищецът е поискал спрямо ответника да се постанови неприсъствено решение и съдът, като е взел предвид, че са налице всички условия по чл. 238 и по чл. 239 ГПК и че искът е вероятно основателен, е обявил на страните, че ще се произнесе с неприсъствено решение спрямо ответника.

   Налице са условията по чл.239,ал.1,т.2 ГПК,поради което съдът следва да постанови неприсъствено решение срещу ответника без да се мотивира по същество, като съгласно чл. 239, ал. 2 е указал на страните, че реше-нието ще се основава на наличието на предпоставките за постановяване на такова неприсъствено решение,поради което и съдът следва да осъди ответника на основание чл. 79, ал.1 ЗЗД ГПКда заплати на ищеца сумата от 3643. 20 лева с ДДС- неплатена продажна цена по данъчна фактура № 000000012 от 20. 07. 2017 год. за продадено и доставено от ищеца на ответника количество от 15. 180 тона люцерна на бали при продажна единична цена от 200. 00 лева на тон , ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба- 11. 01. 2019 год. до окончателното издължаване,  на основание чл. 86, ал.1 ЗЗД- сумата от 466. 00 лева лихва за забава и 608.40 лева, включваща и представляваща  разноски по обезпечителното дело – ч. гр. д. № 00614/2019 год. на ГТРС- 40.00 лева за платена държавна такса, и включваща такси- 68. 40 лева и разноски за платено адвокатско възнаграждение-500. 00 лева по изп. дело № 2233/2018 год. на ЧСИ Т.М..

  На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да плати на ищеца и разноските по настоящото дело от 800 лева за платено адвокатско възнаграждение и 198. 73 лева за платена държавна такса.

 

   Водим от горното,съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И :

  

    ОСЪЖДА „ Г.Е. „ ЕООД гр. П., ул. „ К.Б. I „ № *, ЕИК ***, със законен представител В.Х.Б., да заплати на ищеца „ А.БГ „ ЕООД гр. Г.Т., ул. „ Я. „ № *, ЕИК ***, със законен представител К.И.П., на основание чл. 79, ал.1 ЗЗД- сумата от 3643. 20 лева с ДДС- неплатена продажна цена по данъчна фактура № 000000012 от 20. 07. 2017 год. за продадено и доставено от ищеца на ответника количество от 15. 180 тона люцерна на бали при продажна единична цена от 200. 00 лева на тон , ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба- 11. 01. 2019 год. до окончателното издължаване,  на основание чл. 86, ал.1 ЗЗД- сумата от 466. 00 лева лихва за забава върху главницата, сумата от  общо 608.40 лева, включваща и представляваща  разноски по обезпечителното дело – ч. гр. д. № 00614/2019 год. на ГТРС-  40.00 лева за платена държавна такса, и включваща такси- 68. 40 лева и разноски за платено адвокатско възнаграждение-500. 00 лева по изп. дело № 2233/2018 год. на ЧСИ Т.М., както да му заплати и общо разноски по настоящото дело в размер 998. 73 лева.

 

       Решението не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно.                                                                        

       Преписи от решението да се изпратят на страните.

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :