Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т.27.05.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на четиринадесети май   две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря МАРИЯНА ДИМОВА …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00010 описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

Предявена е искова молба от В.С.С. ЕГН ********** ***,   чрез пълномощник адв. П. П.   с адрес ***, офис 4   срещу „С.-1” ЕООД ЕИК 124601811 със седалище и адрес на управление с. В., общ. Г.Т., , със законен представител С.Р.С.. Предявено е искане  ответникът да бъде осъден  да заплати на ищеца сумата от  7 340, 00 лв., представляваща дължимо  арендно възнаграждение  за стопанската 2016/2017г.  за поземлен имот - земеделска земя –нива с площ от 91, 750 дка   стар номер на имот №103424, сега с идентификатор №58181.103.24 по кадастралната карта на  с. П., общ. Г.Т., ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от датата н предявяване на исковата молба – 15.01.2019г. до окончателното изплащане.Претендират се сторените разноски по делото.

В законоуС.овения едномесечен срок от получаването на съобщението ответникът  е  изпратил отговор на исковата молба, с който оспорва исковата претенция по  размер. Оспорва Заявление за прекратяване на договор за аренда, вписано под№291,т.IV вх.рег№ 2366/22.08.2017г. в СВ Г.Т..   Твърди, че обработва процесния поземлен имот, съгласно договора за аренда. 

С исковата молба е предявен    иск с правно основание  чл.8 от ЗАЗ във вр.с чл. 86  от ЗЗД.  Искът е допустим.

С оглед твърденията на страните съдът намира за безспорно уС.овен факта, че процесните земеделски земи за стопанската 2016/2017г. са обработвани от ответника.

Между страните по делото е бил сключен договор за аренда от 13.09.2006г., съгласно който ответникът обработвал процесните земеделски ниви за срок от 10 години. С допълнително писмено  споразумение между страните срокът на договора бил продължен с две стопански години, считано от стопанската 2016/2017г.

 Със заявление за прекратяване на договор за аренда, вписано под№291,т.IV вх.рег№ 2366/22.08.2017г. в СВ Г.Т.ищецът изразил воля за прекратяване на договора, поради неплащане на дължимата парична рента. Въпреки това ответникът продължил да обработва процесните ниви за стопанската 2016/2017г., което обстоятелство не спорно по делото.

Настоящата искова претенция представлява търсено от ищеца арендно възнаграждение за стопанската 2016г./2017г., около която се развива правния спор по делото.

Относно размера  и заплащането  на дължимото според договора арендно възнаграждение е назначена съдебно-счетоводна експертиза. За нуждите на експертизата съдът е задължил ответната страна да предостави на вещото лице счетоводната документация от относно дължимата парична рента, като   изрично предупреждава ответника,  на осн. чл.161 от ГПК, че  с оглед обстоятелствата по делото съдът може да приеме за доказани фактите относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства.

 Съгласно приложената по делото експертиза   ответникът  отказал да предостави на вещото лице извлечения от  счетоводни сметки за начислена, изплатена или неизплатена парична рента, поради което вещото лице не може да отговори на какъв е точно размера на дължимата парична рента за стопанската 2016/2017г., дали е била изплатена в пълен размер и има ли остатък по дължими суми.

С оглед обстоятелството, че ответната страна  отказала да представи намиращите се в нея документи за съставяне на назначената съдебно счетоводна експертиза, след като е била предупредена за последиците по чл.161 от ГПК, съдът е приел за доказани фактите, за които  ответната страната е създала пречки за тяхното събиране.

В съдебно заседание процесуалният представител на ответника е направил искане по чл.196 от ГПК за отстраняване на вещото лице без да посочва конкретни доводи и основания. По същество е направено оспорване на експертизата.

Съгласно разпоредбата на чл.6,ал.3 от Наредба №2/29.06.2015г. вещото лице има право да иска от юридически лица и граждани материали, необходими за съставяне на експертизата и те са длъжни да му осигурят достъп до тези материали и да окозват необходимото съдействие за изготвянето на експертизата.     

Предвид това съдът намира за уС.овено, че уговореното в договора арендно възнаграждение за стопанската 2016г./2017г. не е заплатено от ответника в претендирания от ищеца паричен размер за сумата от 7 340, 00лв.

Предвид изложените обстоятелства съдът намира предявеният иск по чл.8,ал.1 от ЗАЗ  за доказан  и основателен, като следва ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца претендираната  исковата  парична сума.

Ищцецът претендира сторените разноски по делото в настоящото съдебно производство както следва:  сумата от 293, 60 лв. за държавна такса,   сумата от 200, 00 лв.   депозит за съдебно-счетоводна експертиза, сумата от  470, 00 лв. адвокатско възнаграждение, сумата от 5, 00 лв. банкова такса  за платена държавна такса и сумата от 5, 00 лв.банкова такса заплащане депозит за вещо лице.

 В процесния случай  искът е изцяло  уважен. С оглед на това основателно е искането за присъждане на     сторените от   ищеца  разноски в съдебното  производство в общ размер на сумата от 973, 60 лв.

С оглед на изложеното  съдът :

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                             

  ОСЪЖДА  „С.-1” ЕООД ЕИК 124601811 със седалище и адрес на управление с. В., общ. Г.Т., , със законен представител С.Р.С. да заплати на В.С.С. ЕГН ********** ***,   чрез пълномощник адв. П. П.   с адрес ***, офис 4   сумата от  7 340, 00 лв., представляваща дължимо  арендно възнаграждение  за стопанската 2016/2017г.  за поземлен имот - земеделска земя –нива с площ от 91, 750 дка, стар номер на имот №103424, сега с идентификатор №58181.103.24 по кадастралната карта на  с. П., общ. Г.Т., ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на предявяване на исковата молба – 15.01.2019г. до окончателното изплащане. 

  Осъжда „С.-1” ЕООД ЕИК 124601811 със седалище и адрес на управление с. В., общ. Г.Т., , със законен представител С.Р.С. да заплати на В.С.С. ЕГН ********** ***,   чрез пълномощник адв. П. П.   с адрес ***, офис 4  сумата от 973, 60 лв. сторени разноски по делото, ведно със законната лихва, считано от дата на влизането на Решението в законна сила до окончателното изплащане.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от  съобщаването.

                                                                

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ  :