Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 13.02.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на    дванадесети февруари   две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря Марияна Димова   ……………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00033 по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Предявена е молба за развод по взаимно съгласие от  Н.К.И.    ЕГН ********** ***  и  Д.Щ.И.  ЕГН ********** ***. Молбата съдържа  споразумение с реквизитите на чл.51,ал.І от СК.

В съдебно заседание съпрузите подържат молбата за развод, като изразяват сериозно и непоколебимо съгласие за разтрогване на брака.

С оглед обясненията на страните съдът приема за безспорно установено следното обстоятелство :    Налице е сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

От доказателствата по делото, съдът приема за установено следното:

Страните са сключили граждански брак на 13.11.2010г пред Длъжностно лице по гражданско състояние   при Община К..  От брака си  имат родено дете  : Щ. Д. Щ., роден на ***г., ЕГН **********.

По време на брака си страните са придобили право на собственост върху следните МПС : моторно превозно средство, марка СУЗУКИ, модел ВИТАРА, вид - ЛЕК АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ1560ХМ, с рама № JSAFTD82V00116143, с двигател № PSARHZ10DYEY4018321, цвят -  СИВ МЕТАЛИК; моторно превозно средство, марка ФОРД, модел ТРАНЗИТ, вид – ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ0534ХМ, с рама № WF0LXXGBVLSP90278, с двигател № 4FBSP90278, цвят -  ЧЕРВЕН  И моторно превозно средство, марка БМВ, модел 320 D, вид - ЛЕК АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ3609АН, с рама № WBAVC31040KU39202, с двигател № 204D485085876, цвят -  ЧЕРЕН МЕТАЛИК

Депозираното пред съда споразумение по чл.51 от СК не противоречи на закона, тъй като в него  съпрузите са се споразумели относно местоживеенето,  издръжката по отношение на роденото от брака  ненавършило пълнолетие дете, ползването на семейното жилище,    имуществените отношения, фамилното име на съпругата след развода, както и относно издръжката между съпрузите след развода.

Предвид  изложеното съдът приема за безспорно установено, че бракът между страните по делото е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което е изчерпан от социалната си функция и съдържание.

Постигнатото споразумение следва да се утвърди с решение на съда на осн. чл. 303, ал.ІІІ от  ГПК.

Предвид тази  фактическа и правна обстановка, съдът : 

                                      

                                    

                                       Р           Е         Ш         И        :       

                                                             

     Прекратява с развод сключеният на 13.11.2010г. пред длъжностно лице по гражданско състояние при Община Каварна    граждански брак между  Н.К.И.    ЕГН ********** ***  и  Д.Щ.И.  ЕГН ********** ***,  поради настъпилото в него дълбоко и непоправимо разстройство, без да се произнася по въпроса за вината.

 

На осн. чл.303, ал.ІІІ от  ГПК утвърждава постигнатото споразумение по чл. 51,ал.І СК между страните по следния начин:

 

ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

Родителските права по отношение на малолетното  дете Щ.Д. Щ. ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Н.К.И., като за бащата Д.Щ.И.  се определя режим на лични контакти, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с приспиване, считано от 19.00 часа на петъчния ден, до 18.00 часа на неделния ден, ведно с двадесет дни през летния сезон, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и през коледните празници за всяка нечетна календарна година и през новогодишните празници за всяка четна календарна година, както и по всяко друго време при постигнато  съгласие на двамата родители.

 

ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО:

Предвид предоставянето на родителските права на майката, за местоживеене на детето Щ. Д. Щ. ЕГН  ********** се определя адреса на майката, който към настоящия момент е : гр. К.,

 

ОТНОСНО ПОЛЗУВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:  

Семейно жилище по смисъла на закона  съпрузите не притежават и не са  ползвали.

 

ОТНОСНО ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА:

Бащата Д.Щ.И.  ЕГН **********,***  се задължава да заплаща на детето си Щ. Д. Щ. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.К.И., месечна издръжка в размер от 130 /сто и тридесет/ лева, считано от датата на постановяване на съдебното решение за одобряване на настоящото споразумение, при падеж двадесето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване;

 

Издръжка между съпрузите не се дължи.

 

ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ:

По време на брака си страните по настоящото споразумение са придобили собствеността върху следното движимо имущество:

-                     моторно превозно средство, марка СУЗУКИ, модел ВИТАРА, вид - ЛЕК АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ1560ХМ, с рама № JSAFTD82V00116143, с двигател № PSARHZ10DYEY4018321, цвят -  СИВ МЕТАЛИК;

-                     моторно превозно средство, марка ФОРД, модел ТРАНЗИТ, вид – ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ0534ХМ, с рама № WF0LXXGBVLSP90278, с двигател № 4FBSP90278, цвят -  ЧЕРВЕН;

-                     моторно превозно средство, марка БМВ, модел 320 D, вид - ЛЕК АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ3609АН, с рама № WBAVC31040KU39202, с двигател № 204D485085876, цвят -  ЧЕРЕН МЕТАЛИК;

Гореописаната собственост страните разпределят помежду си, както следва:

Н.К.И. получава в дял собствеността върху моторно превозно средство, марка БМВ, модел 320 D, вид - ЛЕК АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ3609АН, с рама № WBAVC31040KU39202, с двигател № 204D485085876, цвят -  ЧЕРЕН МЕТАЛИК. Застрахователната стойност на автомобила е 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева.

          Д.Щ.И. получава в дял собствеността върху:

моторно превозно средство, марка СУЗУКИ, модел ВИТАРА, вид - ЛЕК АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ1560ХМ, с рама № JSAFTD82V00116143, с двигател № PSARHZ10DYEY4018321, цвят -  СИВ МЕТАЛИК, както и получава в дял собствеността върху         моторно превозно средство, марка ФОРД, модел ТРАНЗИТ, вид – ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, с ДК № ТХ0534ХМ, с рама № WF0LXXGBVLSP90278, с двигател № 4FBSP90278, цвят -  ЧЕРВЕН. Застрахователната стойност на автомобилите е 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

          За уравнение на дяловете Д.Щ.И. е заплатил на Н.К.И. сумата от 50 /петдесет/ лева.         

          По време на брака си съпрузите са договорирали и усвоили потребителски кредит по силата на сключен договор № 80300КР-АА-6439 от 13.09.2016 год. Д.Щ.И. поема задължението за погасяването на гореописания кредит след прекратяването на брака с развод.

 

ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА:

След прекратяване на брака с развод съпругата ще продължава да носи брачното си фамилно име :И..

 

Разноските по делото се поемат от двете страни така, както са сторени.

 

Осъжда  Н.К.И.    ЕГН ********** ***     да заплати по сметка на съда сумата  от 28, 00 лв.   държавна такса,  представляваща 2%  от застрахователната стойност за  възлагането в дял  на посочения лек автомобил, като и сумата от  15,00 лв.  окончателна държавна такса по делото.

 

Осъжда  Д.Щ.И.  ЕГН ********** *** да заплати по сметка на съда следните държавни такси: сумата от  30,00 лв.  държавна такса,  представляваща 2%  от застрахователната стойност за  възлагането в дял  на посочените  лек  и товарен автомобили  и сумата от 93, 60 лв. държавна  такса, представляваща 2% върху тригодишния размер на издръжката.

 

   Решението не подлежи на обжалване.

                                                                     

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :