Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 28. 02. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  двадесет и пети  февруари  две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: Динко Минчев

при секретаря Марияна Д.…………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия адм. дело №                         00050 по описа за 2019г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

           

   Делото е образувано  по жалба  от адв. М. П. пълномощник на П.И.П. ***, Д.Т.И. ***, А.В.В. ***, Т.В.В. ***, В.И.П. *** Т., З.В. ***, В.В. ***, Т.Д.М. от гр.Г.Т., В.Й.В. ***, С.И.Т. ***,Л.Й. *** и  Д.Й.Д. ***      срещу  Решение №32/1 от 8..08.1995г. на ПК понастоящем Общинска служба Земеделие  гр. Г.Т. относно прогласяване нищожност на решението

Предявено е искане да се прогласи нищожността на обжалваното решение, с което са възстановени 45, 00 дка земеделски земи , трета категория, имот № 053015 в землището на с. Красен, общ. Г.Т. на наследниците на Мария И. Драганова и собствеността върху процесните земеделски земи да бъде възстановена на наследниците на общия наследодател Тачо И. Драганов.

В жалбата се сочат доводи, че оспорваното решение е       постановено в противоречие с материалноправните разпоредби по ЗСПЗЗ, въз основа на която е възстановена собствеността върху цитираните земеделски земи.

Ответната на жалбата страна  оспорва жалбата като неоснователна и посочва, че ответници по делото следва да бъдат наследниците на Мария И. Драганова.

Производството е по реда на чл.145 и сл.АПК вр.§19,ал.1 от ПЗР към ЗИД на АПК/обн.ДВ.бр.58 от 2017г./

В насроченото съдебно заседание жалбоподателите, чрез представител по пълномощие,поддържат жалбата.

От приложените по делото доказателства съдът установява следното: По подадено от В. Т. И. заявление до  ОбСЗ /тогава/ПК/ е била  образувала преписка №1674 от 20.01.1991г., органът на позмлена собственост постановил поднадзорното Решение, с което възстановил правото на собственост върху процесните земеделски земи на наследниците на  М. И. Д..

Решението е постановено в предвидената от закона форма и състав на органа на поземлена собственост, подписано от всички членове на състава на комисията и е издадено в кръга на правомощията на органа с особена юрисдикция, съгласно ЗСППЗ и правилника за прилагането му.

Поради това са неоснователни доводите в жалбата за нищожност на обжалваното решение.

В жалбата се посочват доводи за  спор за материално право относно това преди реституцията кой от двамата наследодатели е бил собственик на процесните земеделски земи.

Този правен спор следва да бъде разрешен в отделно  исково съдебно производство, а не в настоящото административно съдебно производство с предмет на жалбата относно твърдения за нищожност на административен акт. 

Предвид тези обстоятелства съдът намира, че твърденията в жалбата за нищожност на оспорваното решение е  изцяло неоснователна, поради което подлежи на отхвърляне.

Като съобрази изложеното и на  основание чл. 172, ал. 2   от АПК съдът

 

                                                 Р   Е   Ш   И   :

 

      Отхвърля изцяло подадената  жалба  от адв. М. П. пълномощник на П.И.П. ***, Д.Т.И. ***, А.В.В. ***, Т.В.В. ***, В.И.П. *** Т., З.В. ***, В.В. ***, Т.Д.М. от гр.Г.Т., В.Й.В. ***, С.И.Т. ***,Л.Й. *** и  Д.Й.Д. ***      срещу  Решение №32/1 от 8..08.1995г. на ПК понастоящем Общинска служба Земеделие  гр. Г.Т. относно прогласяване нищожност на решението.

      

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Д. в четиринадесетдневен  срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :