Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 26.02.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на    двадесет и пети  февруари   две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря Марияна Димова   ……………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00053 по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Предявена е молба за развод по взаимно съгласие от  З.Н.Г. – М.   ЕГН ********** ***  и  А.Х.М.  ЕГН ********** ***.

Молбата съдържа  споразумение с реквизитите на чл.51,ал.І от СК.

В съдебно заседание съпрузите подържат молбата за развод, като изразяват сериозно и непоколебимо съгласие за разтрогване на брака.

С оглед обясненията на страните съдът приема за безспорно установено следното обстоятелство :    Налице е сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

От доказателствата по делото, съдът приема за установено следното:

Страните са сключили граждански брак на 4.09.2010г пред Длъжностно лице по гражданско състояние   при Община С..  От брака си  имат родено дете  : В. А. М. , родена на ***г., ЕГН **********.

По време на брака си страните са придобили право на собственост върху апартамент с административен адрес  гр. С. ул. “Б. в.” № 16, ет.3, ап.5, който представлява семейно жилище на съпрузите.

Депозираното пред съда споразумение по чл.51 от СК не противоречи на закона, тъй като в него  съпрузите са се споразумели относно местоживеенето,  издръжката по отношение на роденото от брака  ненавършило пълнолетие дете, ползването на семейното жилище,    имуществените отношения, фамилното име на съпругата след развода, както и относно издръжката между съпрузите след развода.

Предвид  изложеното съдът приема за безспорно установено, че бракът между страните по делото е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което е изчерпан от социалната си функция и съдържание.

Постигнатото споразумение следва да се утвърди с решение на съда на осн. чл. 303, ал.ІІІ от  ГПК.

Предвид тази  фактическа и правна обстановка, съдът : 

                                      

                                    

                                       Р           Е         Ш         И        :       

                                                            

     Прекратява с развод сключеният на 4.09.2010г. пред длъжностно лице по гражданско състояние при Община С.    граждански брак между от  З.Н.Г. – М.   ЕГН ********** ***  и  А.Х.М.  ЕГН ********** ***,  поради настъпилото в него дълбоко и непоправимо разстройство, без да се произнася по въпроса за вината.

 

На осн. чл.303, ал.ІІІ от  ГПК утвърждава постигнатото споразумение по чл. 51,ал.І СК между страните по следния начин:

 

ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

Родителските права по отношение на малолетното  дете В. А. М. , родена на ***г., ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката З.Н.Г., като за бащата А.Х.М.  се определя режим на лични отношения с детето Виктория, както следва: всяка първа и трета  събота и неделя от месеца с преспиване,  от 8.00 часа до 20, 00  часа, един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както, през Коледните празници /24-ти декември до 26-ти декември/ в четни  календарни години, през Новогодишните празници /30-ти декември до 2 януари/ в нечетни календарни години, както и по време Великденските празници в четни години.

 

ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО:

Предвид предоставянето на родителските права на майката, за местоживеене на детето В.А.М.  се определя адреса на майката З.Н.Г. ***

 

ОТНОСНО ПОЛЗУВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:  

Семейното жилище, представляващо апартамент в гр. С. с административен адрес гр. С. ул. “Б.в.” № 16, ет.3, ап.5, придобито по време на брака и съставляващо съпружеска имуществена общност, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №76,т.3, рег.№1709, дело№143, от 18.02.2013г. на нотариус с р.д. РС С., рег№105 на НК, вписан под№1172 на Сл Вп С., се предоставя за ползване на съпругата З.Н.Г.. 

 

ОТНОСНО ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА:

Бащата А.Х.М.  ЕГН ********** се задължава да заплаща на детето  В.А.М., чрез неговата майка и законен представител З.Н.Г., месечна издръжка в размер от 150 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на завеждането на делото в съда-25.01.2019г., при падеж до пето  число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване;

 

Издръжка между съпрузите не се дължи.

 

ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ:

  Всички придобити по време на брака недвижими имоти остават обикновена съсобственост при равни дялове, като след прекратяването на брака страните се споразумяват следното: 

С настоящото споразумение страните декларират, че са уредили всички имуществени и лични отношения между тях, поради което нямат други претенции един спрямо друг.

 

ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА:

След прекратяване на брака с развод съпругата ще носи фамилното име преди брака: З.Н.Г., без добавеното фамилно име „М.“.

 

Разноските по делото се поемат от двете страни така, както са сторени.

 

 

Осъжда  А.Х.М.  ЕГН **********  да заплати по сметка на съда   следната държавна такса:сумата  от 108, 00 лв. държавна  такса, представляваща 2% върху тригодишния размер на издръжката.

 

   Решението не подлежи на обжалване.

                                                                      

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :