Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 16. 05. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на петнадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: П. ПЕТРОВ

при секретаря Димитричка Иванова……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00055 по описа за 2019 г и  за да се произнесе взе предвид следното:

   Ч.гр.д. № 594/ 2018 год. по описа на ГТРС е било образувано по заявление по чл. 410 ГПК, депозирано от П.А.Я. *** срещу П.С.В. с постоянен адрес *** Т. и настоящ адрес *** Т. за издаване на заповед за изпълнение и по това заявление съдът е издал заповед за изпълнение, с която е задължил длъжника да заплати на заявителя посочените в заявлението парични суми.

  Длъжникът не е бил намерен на постоянния адрес и на основание чл. 415, ал.1, т. 2 ГПК съдът е дал едномесечен срок на заявителя да предяви установителен иск срещу длъжника.

  В законния срок от заявителя П.А.Я. е постъпила искова молба срещу длъжника П.С.В. за установяване на вземанията по заповедта за изпълнение, в която се твърди следното :

   Между ищеца и ответника на 22. 08. 2018 год. в гр. Б. бил сключен договор за поръчка, с който ищецът възложил на ответника закупуването на колесен трактор JOHN DEER 6630 PREMIUM, сериен № 1L06630XPBR672966 година на производство 2011 год. за сумата от 62600 лева, включваща транспортни разноски и възнаграждението на В.. Договорът бил нотариално заверен и по него ищецът превел по банкова сметка ***. Съгласно договора поръчката следвало да бъде изпълнена в срок от 30 дни от сключването на договора, т.е. до 22. 09. 2018 год.- чл. 7 от договора. До 22. 09. 2018 год. ответникът не изпълнил поръчката и с покана от 11. 10. 2018 година ищецът поради липса на повече интерес от изпълнение на поръчката заявил на ответника , че разваля договора поради неизпълнение и че кани ответника да му върне даденото капаро.

  До датата на завеждане на исковата молба по договора липсвало изпълнение от ответника, липсва и връщане на сумата по капарото.

  Предвид горното се иска да бъде признато с решение спрямо ответника, че дължи на ищеца плащане на сумите по заповедта за изпълнение по ч. гр. д. № 594/2018 год. на ГТРС.

  Претендират се и разноските по делото.

  Исковете са по чл. 422, ал.1 вр. чл. 415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 79 и чл. 86, ал.1 ЗЗД.

  В срока по чл. 131 ГПК от особения представител на ответника е постъпил писмен отговор на исковата молба, с който по същество не се оспорват исковете. В съдебно заседание особеният представител на ответника е направил възражение за прекомерен размер на платеното от ищеца адвокатско възнаграждение.

  С оглед липсата на спор между страните по делото по твърдяните в исковата молба факти и обстоятелства, съдът намира за установено следното :  

  -Ч.гр.д. № 594/ 2018 год. по описа на ГТРС е било образувано по заявление по чл. 410 ГПК, депозирано от П.А.Я. *** срещу П.С.В. с постоянен адрес *** Т. и настоящ адрес *** Т. за издаване на заповед за изпълнение и по това заявление съдът е издал заповед за изпълнение, с която е задължил длъжника да заплати на заявителя посочените в заявлението парични суми. В законния срок заявителят е предавил срещу длъжника установителния иск по чл. 422, ал.1, вр. чл. 415, ал.1, т. 2 ГПК и искът се явява допустим.

   -Между ищеца и ответника на 22. 08. 2018 год. в гр. Б. бил сключен договор за поръчка, с който ищецът възложил на ответника закупуването на колесен трактор JOHN DEER 6630 PREMIUM, сериен № 1L06630XPBR672966 година на производство 2011 год. за сумата от 62600 лева, включваща транспортни разноски и възнаграждението на В.. Договорът бил нотариално заверен и по него ищецът превел по банкова сметка ***. Съгласно договора поръчката следвало да бъде изпълнена в срок от 30 дни от сключването на договора, т.е. до 22. 09. 2018 год.- чл. 7 от договора. До 22. 09. 2018 год. ответникът не изпълнил поръчката и с покана от 11. 10. 2018 година ищецът поради липса на повече интерес от изпълнение на поръчката заявил на ответника , че разваля договора поради неизпълнение и че кани ответника да му върне даденото капаро.

  До датата на завеждане на исковата молба по договора липсва изпълнение от ответника, липсва и връщане на сумата по капарото.

  Предвид изложеното и на основание чл.  422, ал.1 вр. чл. 415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 79 и чл. 86, ал.1 ЗЗД съдът следва да признае за установено, че  ответникът дължи на ищеца плащане на сумите по заповедта за изпълнение по ч. гр. д. № 594/2018 год. на ГТРС., а именно :

    -сумата 5000. 00/ Пет хиляди лева нула стотинки/ лева- невърнат задатък/ капаро/ по неизпълнен от длъжника договор за поръчка от 22. 08. 2018 год., лихва за забава- 48. 71/ Четиридесет и осем лева седемдесет и една стотинки/ лева за периода 25. 10. 2018 год. до 28. 11. 2018 год.,  ведно със законната лихва от 29. 11. 2018 год. до окончателното издължаване, и ведно с разноски- 101.00/ Сто и един/ лева за платена държавна такса и 405/ Четиристотин и пет/ лева за платено адвокатско възнаграждение.

     На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сторените от него съдебно- деловодни разноски в размер на сумата от 101. 00 лв за платена държавна такса, 610. 00 лева за платен депозит за разноски за особен представител на ответника и 608. 00 лв за платен адвокатски хонорар за един адвокат, или общо 1319. 00 лв. С оглед цената на двата иска- общо 5048. 71 лева, съобразено с чл. 7, ал.2, т. 3 от Наредба № 1/ 2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, сумата от 608. 00 лева, платена като адвокатско възнаграждение от ищеца не се явява прекомерна.

   Предвид горното, съдът

 

 

                                                     Р   Е   Ш   И :

     ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника П.С.В. ЕГН ********** ***, с постоянен адрес ***, че дължи на ищеца П.А.Я. ЕГН ********** ***,  плащане на сумите по заповед за изпълнение № 388 от 30. 11. 2018 год. по ч. гр. д. № 594/2018 год. на ГТРС., а именно :

    -сумата 5000. 00/ Пет хиляди лева нула стотинки/ лева- невърнат задатък/ капаро/ по неизпълнен от длъжника договор за поръчка от 22. 08. 2018 год., лихва за забава- 48. 71/ Четиридесет и осем лева седемдесет и една стотинки/ лева за периода 25. 10. 2018 год. до 28. 11. 2018 год.,  ведно със законната лихва от 29. 11. 2018 год. до окончателното издължаване, и ведно с разноски- 101.00/ Сто и един/ лева за платена държавна такса и 405/ Четиристотин и пет/ лева за платено адвокатско възнаграждение.

  ОСЪЖДА П.С.В., с гореснета самоличност, да заплати на П.А.Я., с гореснета самоличност, общо разноски по настоящото дело в размер на 1319. 00 лева.

     Преписи от решението да се изпратят на страните.

    Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението му до страните пред Окръжен съд Д..

 

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :