Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 28. 02. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на   двадесет и седми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: Петър Петров

при секретаря Димитричка И.………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00059 по описа за 2019 г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

          

   Производството е по реда на чл. 38, ал. 4 от Закона за гражданската реги-страция вр. чл. 542 ГПК по молба на  Ж.И.И. ЕГН ********** ***, Г.В.И. ЕГН ********** ***, И.И.И. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** и З.И.И. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** срещу Районна прокуратура гр. Г.Т., Община Г.Т.и Кметство с. К., общ. Г.Т., с която молителят иска съдът да признае за установено срещу заинтересованите страни, че техният общ наследодател Й. И.И., родена на *** *** Тошево е починала на 07. 03. 1960 година в с. К., община Г.Т., за което няма запазен акт за смърт, да се обяви смъртта й настъпила на посочената дата и да се разпореди на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Г.Т., респективно Кметство с. К., община Г.Т., да състави акт за смъртта на починалия при посочените данни.

   Молбата е с правно основание чл. 38, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация вр. чл. 542 ГПК.

   Заинтересованите страни Районна прокуратура и Община Г.Т.не изразяват становище по молбата, а кметът на Кметство с. К., общ. Г.Т.признава искането за основателно.

   От доказателствата по делото се установи следното: Видно от удостоверение № АО- 02- 19- 1299/ 30. 01. 2019 г  на Община Г.Т.в общината няма запазени регистри за смърт за периода 1947- 1961 год. за с. К. и не може да бъде издаден акт за смъртта на Й. И.И., родена на *** година.

   От приетите като доказателства удостоверения за наследници и заверен препис от Извлечение от семейни регистри по партидата на И. И. *** Тошево, се установява, че И.И.П., роден на *** година от с. К. е бил женен за Й. И.И., родена *** година и че същите са имали три деца – Ж. И.И., И. И.И., починал и не оставил низходящи и П. И.И., починал и оставил наследници Г.В.И.- съпруга и деца- И.И.И. и З.И.И., т.е. молителите са наследници по закон на общия си наследодател Й. И.И. и имат правен интерес от установяването на факта на смъртта й. Налице е и писмено доказателство за наличие на правен интерес.

  Видно от показанията на двамата свидетели, познавали отблизо, като съседи, семейството на починалата, безпротиворечиво и в последователност се установява, че Й. И.И. *** Тошево на дата 07. 03. 1960 година, а от удостоверението от Община Г.Т.се установява, че за смъртта й няма запазен акт за смърт.

    Предвид горното молбата се явява основателна и следва да се уважи, като на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Г.Т., респективно на Кмета на Кметство с. К., община Г.Т., следва да се разпореди да състави акт за настъпилата смърт на Й. И.И., родена на *** година, с последно местоживеене *** Тошево, и починала на 07. 03. 1960 в с. К., община Г.Т..

 

   Водим от горното и на основание чл. 38, ал. 4 ЗГР вр. чл. 542 ГПК съдът

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И:

    ПРИЗНАВА за установено по отношение на Районна прокуратура гр. Г.Т., Община Г.Т.и Кметство с. К., общ. Г.Т., че наследодателят на Ж.И.И. ЕГН ********** ***, Г.В.И. ЕГН ********** ***, И.И.И. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** и З.И.И. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***- Й. И.И., родена на *** година, с последно местоживеене *** Тошево, е починала на 07. 03. 1960 в с. К., община Г.Т..          РАЗПОРЕЖДА на Кмета на Община Г.Т., респективно на кметство с. К., общ. Г.Т.да състави Акт за смърт на лицето при посочените данни.

    Решението подлежи на жалба и протест в двуседмичен срок от съобщението му до страните пред Д. окръжен съд.

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :