Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 19.09.2018г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  шестнадесети септември две хиляди и деветнадесета   година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря Марияна Димова  ………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия  гр. дело №00113  по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

  

   Предявена  е искова молба от  Д.Н.В. ЕГН ********** със знанието и съгласието на Н.Д.В. ЕГН ********** ***, в качеството на родител и законен представител  чрез пълномощник адв. Д. Ч.  с адрес за призоваване  гр. Г.Т., ул. „В. А.” №8  срещу Р.Т.Б.  ЕГН ********** ***.

Предявено и искане   да бъде изменен размера на   месечна издръжка, определена с Решение№30/5.03.2013г. по гр.дело№498/2012г. на РС Г.Т., с което ответницата е била осъдена да заплаща   за детето Д.Н.В. месечна издръжка в размер на 80, 00 лв., като размерът на дължимата издръжка да бъде увеличен на сумата от 200, 00 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба до  настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване  с падеж на 5-число от месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, като ответницата да бъде осъдена да заплаща увеличения размер на дължимата месечна издръжка.

Претендират се сторените разноски по делото.

В законоустановения едномесечен срок от получаването на съобщението е представен  отговор на исковата молба. В приложения отговор  ответницата  намира искът за допустим. Оспорва размера на претендираната увеличена месечна издръжка.

С  исковата молба е предявен  иск с правно основание чл.150 във вр. с чл.143,ал.2  от СК.

 Не е спорно по делото, че страните са били в брачно  съжителство, като от този брак имат родено дете Д.Н.В., роден на ***г.. Гражданският брак между страните е прекратен с развод с влязло в законна сила Решение№30/5.03.2013г. по гр.дело№498/2012г. на РС Г.Т., с което ответницата е била осъдена да заплаща   за детето Д.Н.В. месечна издръжка в размер на 80, 00 лв.

 От приложените по делото доказателства съдът намира за установено следното:

 Съгласно социален доклад  на отдел “Закрила на детето”  при Д “СП” гр. Г.Т. към момента Д.  се отглежда в нормална и спокойна среда. Получава необходимата за възрастта си грижа, предимно от баща си и неговите родители. Задоволени са потребностите от дом,  храна, дрехи образование и медицински грижи. Неотдавна било установено гръбначно изкривяване на детето Д., като терапия е  препоръчано плуване. Изложените в социалния доклад обстоятелства се потвърждават от показанията на свидетелката Арнаудова.

Съгласно приложените по делото писмени доказателства ответницата е трудово ангажирана, като получава нетно трудово възнаграждение около 1 200 лв. месечно,  не притежава поземлени имоти- в тази насока справка от АгВп гр. В..

 От приложения социален доклад на отдел „Закрила на детето“ при Д „СП“ гр. В. се установява, че ответницата живее в жилище, собственост на последващия й съпруг, като полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето Нора, на 6 години, родена от последващ брак на ответницата.

Ищецът Н. В. реализира доходи като земеделски производител около средния месечен размер за страната. Съгласно извършена справка от АгВп е извършил сделка на разпореждане с поземлен имот в гр. В..  

От така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

От определяне на месечната издръжка за търсещият издръжка Д.  в размер на 80, 00 лв. по цитираното Решение на РС Г.Т. са изминали  от седем  години, през който   период  социално –икономическите условия в страната са значително променени. За такъв  период от време  потребностите на Д., продиктувани от  по-голямата му възраст, необходимост от  образование, обучение и интеграция в обществото, са се увеличили значително.  

Поради това съдът намира, че ищецът е затруднен да осигурява необходимата месечна издръжка на Д., като ответницата следва да поеме съответна част от обезпечаването на тази издръжка, съобразно доходите си.

Съгласно  разпоредбата на чл.143,ал.І и ал.ІІ от  СК всеки родзител е длъжен, съобразно своите възможности и материално състояние  да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето, като родителите дължат  издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Поради което и ответницата  безусловно следва да участва в осигуряването на  издръжката на сина си Д..

 Ответницата  е в трудоспособна възраст и реализира нетен месечен доход от 1 200 лв. Не притежава недвижими имоти.

 Увеличаване на размера на месечната издръжка за  непълнолетния Д.  е необходима  с оглед на това, че  непълнолетните имат определени физиологически и емоционални потребности, които  ако не бъдат задоволени в определена степен, застрашават физическото и психологическото  им съзряване и развитие.

Предвид по-голямата възраст на търсещия издръжка, увеличаващите се средства, необходими за осигуряване за неговото образование, възпитание и социализация в обществото, както и с оглед на разпоредбата на чл.142,ал.І. от СК, съдът определя общия глобален размер за месечна издръжка на непълнолетния Д.  от порядъка на около 300, 00 лв., от която сума ответницата следва да заплаща месечна издръжка в размер на 180, 00 лв., а остатъка следва да се поеме от ищеца.

  От решаващо значение за определяне на този  размер на приоритетното паричното участие на ответницата   в издръжката от една страна  е обстоятелството,  че същата  е в трудоспособна възраст,  реализира месечни доходи  в  посочения паричен размер и от друга страна същата има други алиментни задължения към детето Н., на 6 години, като с увеличаване на възрастта на детето тези  други алиментни задължения нарастват.

Съобразявайки тези обстоятелства съдът намира исковата молба за доказана и  основателна  до  размера на исканото увеличение на месечната издръжка  за сумата от 180, 00 лв., като предявеният иск следва да бъде уважен до този размер  поради което размерът на дължимата от ответника месечна  издръжка следва да се измени от 80, 00  лв. на 180, 00 лв., като в останалата си част, в частта на разликата над този размер до претендирания размер за сумата от 200, 00 лв.  искът, следва да бъде отхвърлен.  

Увеличеният размер на издръжката се дължи от датата на предявяване на иска-6.03.2019г., ведно със законната месечна лихва за всяка закъсняла вноска  с падеж пето число на месеца, за който се дължи издръжката.

С оглед изхода на спора следва да се уважи искането на ищеца за присъждане на сторените разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на сумата от 315, 00 лв., съобразно уважената част на иска.

Като взе предвид тази фактическа и правна обстановка, съдът :

                                     

                                    Р           Е         Ш         И        :       

                                                         

                  Изменява размера на  определената по гр. дело №498 /2012г. на Районен съд гр. Г.Т.   месечна издръжка,  дължима от  Р.Т.Б.  ЕГН ********** ***,   на непълнолетния Д.Н.В. ЕГН **********     чрез   неговия баща  и законен представител Н.Д.В. ЕГН ********** ***,   като увеличава месечната  издръжката  от осемдесет   лева  на  сто и осемдесет  лева, считано от 6.03.2019г.  ведно със законната лихва  за всяка закъсняла вноска с падеж пето число на месеца, за който се  дължи издръжката,    до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, като отхвърля  предявеният иск в частта на разликата над   паричния размер от 180, 00 лв. до претендирания размер за сумата от 200, 00 лв.    

 

 Осъжда   Р.Т.Б.  ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на  непълнолетния Д.Н.В. ЕГН **********     чрез   неговия баща  и законен представител Н.Д.В. ЕГН ********** *** в размер на    сто и осемдесет  лева, считано от 6.03.2019г.  ведно със законната лихва  за всяка закъсняла вноска с падеж пето число на месеца, за който се  дължи издръжката,    до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване.

 

Допуска предварително изпълнение на решението на осн. чл.242,ал.І от  ГПК.

 

Осъжда Р.Т.Б.  ЕГН ********** *** да заплати на Н.Д.В. ЕГН ********** *** сумата 315 лв., сторени разноски по делото съобразно уважената част от иска, както и да  заплати по сметка на съда  държавна такса по делото в размер на 129, 60 лв., представляваща 2% върху тригодишния платеж на присъдената издръжка.

    

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съдД.в двуседмичен  срок от съобщаването.

                                             

                                      

                   

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :