Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т.,25.03.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на    двадесет и  пети март две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря Марияна Димова   ……………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00132 по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Предявена е  молба по чл.300 от ГПК във вр. с чл.50 от СК  от  В.С.В.   ЕГН ********** ***  и И.Д.В. ЕГН ********** с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***  .

В съдебно заседание съпрузите подържат молбата за развод по взаимно съгласие, като изразяват сериозно и непоколебимо съгласие за разтрогване на брака.С оглед обясненията на страните съдът приема за безспорно установено следното обстоятелство :    Налице е сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

От доказателствата по делото, съдът приема за установено следното:

Страните са сключили граждански брак на 3.02.2007г пред Длъжностно лице по гражданско състояние   при Община  Г.Т..  От брака си  имат  родено  дете  С.  В. В.  ЕГН **********, родена на ***г.

 Депозираното пред съда споразумение по чл.51 от СК не противоречи на закона, тъй като в него  съпрузите са се споразумели относно упражняването на родителските права, месечната издръжка за роденото от брака дете, обичайния режим на лични отношения между детето и бащата,   ползването на семейното жилище,    имуществените отношения, фамилното име на съпругата след развода, както и относно издръжката между съпрузите след развода.

Предвид  изложеното съдът приема за безспорно установено, че бракът между страните по делото е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което е изчерпан от социалната си функция и съдържание.

Постигнатото споразумение следва да се утвърди с решение на съда на осн. чл. 330, ал.ІІІ от  ГПК.

Предвид тази  фактическа и правна обстановка, съдът : 

                                      

                                  

                                       Р           Е         Ш         И        :       

                                                            

     Прекратява с развод сключеният на  3.02.2007г. пред Длъжностно лице по гражданско състояние   при Община  Г.Т.    граждански брак между   В.С.В.   ЕГН ********** ***  и И.Д.В. ЕГН ********** с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** ,  поради настъпилото в него дълбоко и непоправимо разстройство, без да се произнася по въпроса за вината.

 

На осн. чл.330, ал.ІІІ от  ГПК утвърждава постигнатото споразумение по чл. 51,ал.І СК между страните по следния начин:

1. ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА:

Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете СТЕФАНИ ВЕЛИЧКОВА В. с ЕГН: **********, род. на *** г., се предоставят на майката И.Д.В. с ЕГН:**********.

2. ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО:

Определя се местоживеене на роденото от брака непълнолетно дете С. В. В. с ЕГН: **********, род. на *** г., както следва: гр. Г.Т., 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕТЕ:

За бащата  В.С.В. ЕГН: ********** се определя режим на лични отношения с детето С. В. В. с ЕГН: **********, род. на *** г., както следва: всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца, от 17.00 часа на петъчния ден до 17.00 часа на неделния ден, както и 20 дни през календарната година, когато майката не е в годишен отпуск, както и половината от пролетната ваканция, Коледните празници  - всяка четна година (считано от 12:00 часа на 23.12 до 12:00 часа на 26.12), Новогодишни празници - считано от 12:00 часа на 30.12. до 12:00 часа на 02.01.) всяка нечетна година и първият ден след Великден от 9.00 часа до 17.00 часа всяка четна година, както и по всяко друго време, със съгласието на детето и на родителите.

4. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО:

Бащата В.С.В. ЕГН: ********** ще заплаща издръжка за детето СТЕФАНИ ВЕЛИЧКОВА В. с ЕГН: **********, род. на *** г., чрез неговата майка и законен представител И.Д.В. с ЕГН:********** в размер на 180.00 (сто и осемдесет) лева месечно, считано от датата на влизане в сила на решението по делото за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие, до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, с падеж 5-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за нейното изменяване или отменяване.

5. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: не се дължи издръжка между съпрузите.

6. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище, находящо се в гр. Г.Т., се предоставя за ползване на  И.Д.В. с ЕГН:**********.

7. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА-  съпругата запазва фамилното си име, придобито от брака - В..

8. РАЗНОСКИТЕ по делото се понасят от страните, така, както са направени от тях. Окончателната държавна такса за развода, ще бъде заплатена в равни части между страните. Държавни такси в частта по присъдените в полза на родените по време на брака деца издръжки подлежат на заплащане в полза на съда от В.С.В..

С настоящото споразумение съпрузите уреждат всички въпроси относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на детето, издръжката между съпрузите и фамилното име и по тези въпроси за в бъдеще страните заявяват, че няма да имат претенции един спрямо друг.

 

Осъжда  И.Д.В. ЕГН **********    да заплати по сметка на съда сумата  от 20, 00 лв.  окончателна  държавна такса по делото.

 

Осъжда    В.С.В.   ЕГН **********   да заплати по сметка на съда следните   парични суми: сумата от 20, 00 лв. окончателна  държавна такса по делото; сумата от 129, 60 лв., представляваща държавна такса от 2% върху тригодишните платежи по месечната издръжка.

 

                 Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                      

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :