Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 18.04.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  шестнадесети април  две хиляди и деветнадесета   година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря  Марияна Димова …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00153  по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдебното производство е по реда на чл.28 от Закона за закрила на детето по  искане от Директора на на  Дирекция  “Социално подпомагане” гр. Г.Т. за настаняване на детето   Н.Г.Н.      ЕГН **********  в семейството С.М.А. ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***.

 По делото е приложена заповед по реда на чл.27,ал.І от  ЗЗакрД за настаняване на детето  по административен ред  в семейството  на  посоченото лице. Видно  от приложеното по делото удостоверение за раждане малолетното  дете е  роден на ***г***   от родители : майка  Ф.С.А.  ЕГН ********** и баща Г.Н.Д. ЕГН **********.

От  социалните   доклади от Отдел „Закрила на детето” се установява, че  на майката А.  е съжителствала  извън брачно с бащата на детето в продължение на около четири години, след което се разделили. След това майката заживяла на семейни начала с Т. В. Д., който на 2.11.2017г.  бил приведен в място за лишаване от свобода, след  като с присъда му било наказание „лишаване от свобода“. От тогава майката напуснала границите на страната и се установила в чужбина, където пребивава и понастоящем. От деветмесечна възраст детето Н. живее в семейството  на  С. А., към която се обръща с „бабо“.

 Поради това с цитираната  Заповед на осн. чл.27,ал.І от З ЗЗакрД  дирекция СП гр. Г.Т.  е предприела мярка за закрила на детето и то  било  настанено в  семейството С. А., която е майка на последния съжител на неговата майка Ф.А..

С. А.  живее в жилище с добри битови условия. Основните потребности на детето са задоволени. Има осигурено място за нощувка  игри и подготовка за учебен процес. Разполага с дрехи и обувки, съобразно възрастта си и годишния сезон. В дома ежедневно се приготвя храна.

С, А.   писмено  декларирала желанието си детето да бъде отглеждано в нейното семейство. До момента Н. не е бил настаняван в специализирана институция.

При изслушването детето Н. заявява, че не познава родния си баща. След раждането си заживял в семейството на С. А., която приема като своя баба и която единствена   отдавна се грижила за него. От две години не е виждал майка си Ф., с която не подържа никакви контакти. Заявява, че не познава баща си.

В проведеното съдебно заседание биологичния баща на детето Г. Н. Д. заявява, че от осем години отсъствал от страната. Сега възнамерявал да остане постоянно в страната. Изразява  съгласие детето Н. да остане в семейството на С. А. за определен срок. 

 Така установената фактическа обстановка се потвърждава от приложените по делото писмени доказателства : Удостоверение за раждане, Социален доклад относно детето Н., социален доклад относно С. А., декларация за даване на съгласие по чл.24,ал.3 от ППЗЗкрД.

 На основание на посочената заповед към настоящия момент малолетното дете се отглежда в семейството на  С. А.. Получава необходимите грижи относно физиологичните му, здравословни, образователни и емоционални потребности.

При изслушването на С. А.  се установи, че тя разполага с необходимите условия за отглеждане на детето  и изразява съгласие  за полагане на грижа по отглеждането на малолетното дете Н..

Поради установените в социалните  доклади обстоятелства и приложените по делото доказателства  съдът приема, че детето Н.    следва да се  определили  като „дете в риск” поради наличие на посочените рискови фактори в биологичното семейство на детето и изчерпване на възможностите детето да бъде отглеждано в биологичното му семейство. В процесния случай настаняването на малолетното дете в семейството на С. А. е единствената възможност за осигуряване на живота и здравето на детето и гарантиране  на жизнените му потребности, развитие и интереси.

С оглед на тези доказателства по делото съдът приема за установено, че са налице условията на чл.25, т.2  от ЗЗкрД  за предоставяне на мерки за закрила на детето Н.   чрез настаняването му   в семейна среда за срок от три години. 

 Като съобрази изложеното и на осн. чл.28 ЗЗкрД, съдът:

 

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                            

                                                                             

 Настанява   детето   Н.Г.Н.      ЕГН **********  в семейството С.М.А. ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** за срок от три години, считано от влизане на решението в законна сила.

 

Препис от решението да се изпрати на  Д”СП” и страните по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Д. в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

                            

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :