Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 27. 05. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на двадесет и седми май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Д.И.……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия  гр.  дело № 00166 по описа за 2019 г и  за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по чл. 4, чл.7, чл. 8 и чл. 5 от Закона за защита от домашното насилие.

   Постъпила е писмена молба от А.М.Д. ЕГН ********** ***, с която се сочи, че съпругът й С.Н.Д., ЕГН********** ***, когото напуснала заради системен психически тормоз, непрекъснато продължавал да я заплашва, че ще ги запали, че ще я пребие. Идвал до жилището на родителите й, при които се настанила да живее с детето си, и обикалял къщата през нощта, викал и звънял , качвал се на терасата на жилището, с което я плашел. Ходел на местоработата й и я тормозел. На няколко пъти слагал кибритени клечки в ключалките на вратите на автомобила й. Махал игличките от гумите на автомобила й, свалил тасовете от джантите на колата. Заплашвал я , че ще й спре тока на жилището. Всичко това продължило включително и до 31. 03. 2019 година.

  Същите твърдения ищцата излага и в писмената си декларация по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН.

  Предвид горното се иска защита от домашно насилие, като не се сочат конкретно искани мерки за защита. В съдебно заседание се иска налагане на мерки по чл. 5, ал.1, т.1 и т. 3 ЗЗДН.

  От приетите като доказателства по делото- декларацията по чл. 9, ал.3 ЗЗДН, удостоверение за граждански брак, съдът установява, че С.Н.Д. *** е съпруг на ищцата, като от свидетелските показания по делото и от декларацията по чл. 9, ал.3 ЗЗДН е видно, че двамата в момента са във фактическа раздяла и ищцата живее с детето си в дома на родителите й след раздялата. От същата декларация, която е според закона достатъчно доказателство за твърденията на ищцата, както и от показанията на разпитания по делото единствен свидетел, се установява следното :

  - С.Н.Д. ***, когото ищцата напуснала заради системен психически тормоз, непрекъснато продължавал да я заплашва, че ще ги запали, че ще я пребие. Идвал до жилището на родителите й, при които се настанила да живее с детето си, и обикалял къщата през нощта, викал и звънял , качвал се на терасата на жилището, с което я плашел. Ходел на местоработата й и я тормозел. На няколко пъти слагал кибритени клечки в ключалките на вратите на автомобила й. Махал игличките от гумите на автомобила й, свалил тасовете от джантите на колата. Заплашвал я , че ще й спре тока на жилището. Всичко това продължило включително и до 31. 03. 2019 година.

   Изложеното представлява психическа форма на домашно насилие, упражнено от съпруга на ищцата спрямо нея, поради което искането за защита от домашно насилие се явява основателно и следва да бъде уважено, като спрямо осъществилия домашното насилие следва да бъдат предприети мерки по чл. 5, ал. 1 , т. 1 и т. 3 ЗЗДН, а именно:

   1.Задължение на С.Н.Д., ЕГН **********,*** да се въздържа от домашно насилие над съпругата си А.М.Д. ЕГН ********** ***.

   2. Забрана на С.Н.Д. да приближава на по-малко от 20 метра жилището на съпругата си А.М.Д., находящо се в гр. Г.Т., ул. „ Т. № *, както и местата й за социални контакти и за отдих и културни развлечения и за  месторабота.

  С оглед факта, че страните са в трайно влошени взаимоотношения, съдът намира, че мерките по т.3 следва да бъдат наложени за максималния законов срок от 18 месеца.

   На извършителя- ответника по делото следва да бъде наложена глоба в размер на 200 лева за извършеното деяние и същият следва да бъде осъден да заплати държавна такса по сметка в размер на 25 лева, за които следва служебно да бъдат издадени изпълнителни листи.

  На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата сторени от нея разноски от 500 лева за платено адвокатско възнаграждение.

  Предвид горното и на основание чл. 8 от ЗЗДН съдът

 

                                                   Р   Е   Ш   И :

    ПРИЗНАВА за основателно искането на А.М.Д. ЕГН  ********** ***, срещу съпруга й  С.Н.Д. ЕГН **********, за предприемане мерки за защита от домашно насилие, със следните мерки за защита:

   1.Задължение на С.Н.Д., ЕГН **********,*** да се въздържа от домашно насилие над съпругата си А.М.Д. ЕГН ********** ***.

   2. Забрана на С.Н.Д. да приближава на по-малко от 20 метра жилището на съпругата си А.М.Д., находящо се в гр. Г.Т., ул. „ Т. № * „, както и местата й за социални контакти и за отдих и културни развлечения и за  месторабота, за срок от 18 месеца.

    ОСЪЖДА С.Н.Д., с гореснета самоличност да заплати държавна такса в размер на 25 лева по сметка на съда.

    НАЛАГА на С.Н.Д., с гореснета самоличност, да заплати Глоба в размер на 200 лева.

   ОСЪЖДА С.Н.Д. с гореснета самоличност да заплати на А.М.Д. разноски от 500 лева за платено адвокатско възнаграждение-

     ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД за защита, която да се връчи на страните и да се изпрати на РУ МВР Г.Т..

   Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за страните  пред Окръжен съд Д., като обжалването му не спира изпълнението на заповедта.   

                                                                 Районен съдия :