Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 18.09.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  шестнадесети септември   две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря М.Д. ………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия  гражданско дело №00190 по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

          

Предявена е искова молба от В.С.К. ЕГН ********** ***, чрез пълномощник адв. Д. Ч.  с адрес за призоваване  гр. Г.Т., ул. „В. А.” №*  срещу А.К., роден на ***г., гражданин на Р. Р. Л.Н. ****с постоянен адрес с. К., окръг К., ул. „П.М.“ с искане  да се постанови решение, с което : да бъде прекратен с развод гражданския брак между страните като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на ответника, родителските права върху роденото от барака дете Н. А.К. да бъдат предоставени на ищцата, местоживеенето на детето Н.  да бъде определено на адрес гр. Д., ж.к.“Д.*,  който е административния адрес на ищцата,  да се определи  режим на лични отношения между детето Н.  и ответника в присъствието на ищцата,  ответникът   да бъде осъден да заплаща месечна издръжка на детето Н.    в размер на 300, 00 лв. месечно, платима от  датата на предявяване на исковата молба   до  настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване  с падеж на 5-число от месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, както и след развода  ищцата да носи фамилното си име преди брака : Василева

Претендират се сторените разноски по делото.

В законоустановения едномесечен срок от получаването на съобщението   ответникът не е приложил писмен   отговор на исковата молба.

С исковата молба е предявен иск за развод по чл.49 от СК и съединени брачни искове по чл. 59, чл.142 и чл.143 от Семейния кодекс.

От приложените по делото доказателства съдът установява следното:

Страните са сключили граждански брак на 20.04.2017г. в пред длъжностно лице по гражданско състояние в с. К., окръг К., Р. Р.. От този брак имат  родено дете- Н. А.К., родена на ***г. в гр. Д., ЕГН **********.

Видно от приложения социален доклад от отдел „Закрила на детето“ при ДСП Д.  към момента  на проучването  ищцата полага грижи по отглеждането на   детето Н. в дома  на родителите на ищцата в гр. Д..  Жилището  представлява  апартамент  от две стаи кухня, сервизни помещения. В дома има всичко необходимо за детето според неговата възраст и нужди. Подържат се добри хигиенно-битови условия, осигурена е безопасна и сигурна среда. Детето посещава детска ясла в гр. Д..

 От проучването е установено, че за детето Н. се полагат адекватни грижи. Задоволени са основните базови потребности.  Майката притежава необходимите родителски качества, има жилищни условия, финансова обезпеченост, подкрепяща среда за отглеждането на детето.

  Твърди се в исковата молба, че липсва уважение и доверие между съпрузите,  ответникът проявявал конфликтност и нетърпимост към съпругата. Злоупотребявал с алкохол.  Проявявал агресия и  психически тормоз над ищцата, използвал обидни думи срещу нея, заплашвал я с физическа саморазправа и с  физическо посегателство над нейната личност и личността на нейни роднини.

Според  показанията   на свидетеля Св. В., баща на ищцата, страните по делото живели в продължение на около един месец в дома на родителите на ответника в Р. Р., после в дома на родителите на ищцата в гр. Д.. Тъй като ответникът често бил в командировка в чужбина ищцата живеела с детето в дома на родителите си в Р. България, като посещавала дома на ответника в Р. Р. през почивните дни.

На 21.04.2019г. на празника Цветница, когато цялото семейство на ищцата отбелязвали този празник,  ответникът се обадил по телефона на ищцата, като я заплашил,  че ще я убие и ще вземе детето, после заплашил с убийство свидетеля и цялото му семейство. На следващия ден отново получили заплахи по телефона от ответника. Свидетелят заявява, че ищцата му е споделяла, че докато били в дома на ответника, последният след употреба на алкохол,  й нанесъл удар. Често я обвинявал, че била лоша домакиня и не се грижила достатъчно за детето. За  случая на 21.04.2019г. ищцата подала сигнал в полицията.

Показанията на свидетеля са последователни, логично подредени, без  вътрешни противоречия. Тези показания се потвърждават по категоричен начин от приложеното по делото Решение №994/13.09.2019г. по гр.дело№1425/2019г. на РС Д. с което срещу ответника са наложени мерки за защита от домашно насилие, упражнено над ищцата. В същата насока се съдържат данни и в Разпореждане на Района прокуратура Д. от 25.04.2019г.  за възлагане на предварителна  проверка. 

Съобразявайки тези доказателства, съдът намира за установено, че в брачните отношения между страните липсва взаимна привързаност, уважение, доверие, както  и стремеж с общи усилия и разбирателство да се осигури благополучие на семейството. В отношенията между съпрузите са възникнали студенина, недоверие и неразбирателство, което доказва формалното съществуване на брачната връзка, лишена от дължимото според закона и морала. Нещо повече: по безспорен начин е установено, че ответникът е проявявал агресия и психически тормоз над ищцата. С оглед на тези обстоятелства съдът приема, че е  е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство  на брака по вина на ответника.

 Предвид тези доказателства по делото съдът намира, че интересите на роденото от брака дете Н.   ще бъдат защитени, като  родителските права  относно детето се предоставят на майката В.С.,  съответно местоживеенето на детето  бъде определено на административния адрес на майката,   като на бащата А. К.  се определи  режим на лични отношения, съобразен с малката възраст на детето.

Ищцата претендира месечна издръжка за детето Александър  в размер на сумата от 300, 00 лв., считано от датата на предявяването на исковата молба - 23.04.2019г.

Съгласно разпоредбите  на  чл.142 и чл.143от  СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, която издръжка има безусловен характер. Размерът на издръжката се определя  в зависимост от нуждите на детето  и от възможностите на родителите, като минималният размер на издръжката не може да бъде по-малък от една четвърт от минималния размер на  работната заплата, установен за съответния период.

 За роденото от брака дете Н.  полага грижи неговата  майка, ищцата по делото. За   непосредствените грижи по отглеждането и  възпитанието на детето  са необходими финансови средства месечно.  Издръжката за детето следва да се поеме и от бащата, който е в трудоспособна възраст и е длъжен да осигурява безусловно издръжката на детето. При необходимия размер на дължимата  месечна издръжка, ответникът следва да поеме 300 лв. от месечната издръжка.  По-големият дял на ответника в участието на издръжката   се определя от това, че непосредствени грижи за образованието и възпитанието на детето полага ищцата, както и липсата на задължения по издръжката на други низходящи от страна на ответника.

Предвид това, следва да се определи месечна издръжка за детето Н.   в размер на 300 лв., която ответникът е длъжен да заплаща, считано от  датата на завеждане на исковата молба-23.04.2019г.  до настъпването на законни причини за нейното прекратяване или изменение.

След прекратяване на брака  не съществуват пречки ищцата да носи  фамилното си  име преди брака -Василева.

С оглед изхода на спора основателно е искането на ищцата да се присъдят   сторените от нея съдебни разноски по делото в общ  размер на сумата от   1 141, 00 лв., от които  сумата от 25, 00 лв. за държавна такса,  сумата от 600, 00 лв. адвокатско възнаграждение, сумата от 510 лв. разноски за извършени преводи от български на румънски език и 6 , 00 лв. такса преписи , като ответникът бъде осъден да й заплати посочената сума за сторените разноски.

Като взе предвид тази правна и фактическа обстановка, съдът :

 

 

 

                                             Р         Е        Ш        И   :   

 

 

              Прекратява с развод сключеният на 20.04.2017г. граждански брак  пред длъжностно лице по гражданско състояние в с. К., окръг К., Р. Р.  между  В.С.К. ЕГН **********  и А.К., роден на ***г., гражданин на Р. Р. Л.Н. ****с постоянен адрес с. К., окръг К., ул. „П.М.“*, поради настъпилото   в него  дълбоко и непоправимо, по вина на съпруга А.К..

 

     Предоставя упражняването на родителските права относно роденото от брака дете Н. А.К., родена на ***г. в гр. Д., ЕГН ********** на майката   В.С. К.  ЕГН  **********  като определя местоживеенето на детето Н. на административния адрес на майката: гр. Д., ж.к.“Д. *

   

Определя следния режим на личните отношения между детето Н.     и бащата  А.К.  : всяка първа и трета  събота от месеца за времето от 10, 00 ч.  до 16, 00 ч. в гр. Д., в присъствието на майката В.С. К., детето се предоставя за родителски контакт на бащата.

   

    Осъжда  А.К., роден на ***г., гражданин на Р. Р. Л.Н. ****с постоянен адрес с. К., окръг К., ул. „П.М.“*  да заплаща месечна издръжка в размер на сумата от 300, 00 лв.  на детето Н. А.К., родена на ***г. в гр. Д., ЕГН ********** , чрез неговата майка и законен представител  В.С.К. ЕГН **********,  платима до всяко пето число на месеца, за който се дължи издръжката, считано от 23.04.2019г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска  до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване.

 

Постановява след прекратяване на брака  съпругата В.С.К.   да носи  фамилното си име преди брака- В..

 

Допуска предварително изпълнение на решението по отношението на присъдената издръжка.

 

  Осъжда А.К., роден на ***г., гражданин на Р. Р. Л.Н. ****с постоянен адрес с. К., окръг К., ул. „П.М.“*  да заплати на В.С.К. ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на сумата от 1 141, 00 лв.;  да заплати по сметка на съда  15, 00 лв. окончателна държавна  такса по делото, както и държавна такса в размер 216,00 лв., представляваща 2% върху тригодишните платежи на присъдената издръжка.       

 

Осъжда В.С.К. ЕГН **********  да заплати по сметка съда окончателна държавна такса по делото в размер на 15, 00 лв.

  

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен  срок от съобщаването.

 

На осн. чл.609,ал.1 от ГПК във вр. с чл.14 от Регламент ЕО 1393/2007г. препис от Решението   до ответника да се изпрати по пощата с обратна разписка на адреса на ответника с превод от български на румънски език.

 

Разпорежда на ищцата в едноседмичен срок от съобщаването да внесе по сметка на съда сумата от 150, 00 лв. съдебни разноски за извършване на превода.

 

 

                                                                           

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :