Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 08. 07. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия:Петър Петров

при секретаря Д.И.…………………………………………

и в присъствието ………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 00196 по описа за 2019г.

 И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от Д.Б.С. *** Т. и С.Б.С. *** П.- И.С.“*** Т., с която се твърди, че страните са съсобственици на земеделски поземлен имот в землището на с. К., община Г.Т., представляващ нива с площ от 40008 кв.м., идентификатор 36467.47.18, и се иска извършването на делба на имота при квоти по ¼ идеална част за всяка една от ищците и ½ ид. част за ответника.

  С отговора си на исковата молба ответникът признава иска и квотите.

  Искът е по чл. 34 ЗС, вр. чл. 341 ГПК.

  От събраните по делото писмени доказателства съдът намира за установено следното :

  С Постановление за възлагане на недвижим имот от 01. 03. 2002 год. по изп. дело № 101/ 2001 год. по описа на СИС при ГТРС, влязло в сила на 27. 03. 2002 год. и вписан в РС Г.Т. под акт № 156, том VI, вх. рег. № 2516/12. 11. 2002 год. ответникът ЕТ „ П.- И.С. *** Т. и Б. С.С. придобили в равни идеални части нива с площ 40. 000 дка, имот № 047018 по КВС на с. К., общ. Г.Т..

  С нотариален акт за дарение на недвижим имот , вписан в РС Г.Т. под акт № 15, том V, дело № 906/ 2002 год., вх. рег. № 2695/ 22. 11. 2002 год. съсобственикът Б. С.С., ведно със съпругата си дарил на двете си дъщери- Д.Б.С. и С.Б.С.- двете ищци, притежаваната от него ½ идеална част от имота и двете ищци придобили по ¼ идеална част от имота за всяка една от тях.

  Към настоящия момент съсобственият имот № 047018 съгласно представената по делото скица е с идентификатор 36467.47.18 по КККР на с. К., община Г.Т. и се явява съсобствен между страните по делото при квоти ½ идеална част за ответника и по ¼ идеална част за всяка една от двете ищци.  

   На основание чл.344,ал.1 ГПК съдът

 

                                                             Р   Е   Ш   И :

     ДОПУСКА до делба между  Д.Б.С. ЕГН ********** ***, С.Б.С. ЕГН ********** и ЕТ „ П.- И.С. ***, ЕИК ***, със законен представител  И.С.С., поземлен имот, находящ се в землището на с. К., община Г.Т., представляващ Нива с площ 40. 000 дка, имот стар № 047018, с идентификатор 36467.47.18 по КККР на с. К., общ. Г.Т., при квоти по 1/ 4 идеална част за Д.Б.С. и С.Б.С. и 1/ 2 идеална част за ЕТ „ П.- И.С. „ с. К., общ. енерал Тошево.

 

  НАЗНАЧАВА съдебно техническа експертиза със задача да даде заключение за реалната поделяемост на допуснатите до делба имоти, при посочените квоти,да изготви проект за делба с евентуални варианти, и да даде оценка на всеки един дял от имотите.

     Задължава ищците да внесат по депозитната сметка на съда депозит за вещо лице в размер на 200 лева, като в едноседмичен срок от влизане на решението в сила да представят вносната бележка по делото.

     Назначава за вещо лице-инж.М.П. от гр.Г.Т..

     Решението подлежи на обжалване пред Д. окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението му до страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: