Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 30.  05. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  двадесет и девети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия:Петър Петров

при секретаря Д.И.…………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00211 по описа за 2019 г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Съдебното производство е по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за граждан-ското състояние вр. чл. 542 ГПК.

Постъпила е молба от А.С.С. ЕГН ********** с постоянен адрес ***, като майка и законен представител на детето си Г.С., роден на *** година в Република Полша, с която се твърди следното:

    Молителят А.С.С. е трайно установена в Република Полша, където живее на съпружески начала без сключен граждански брак във фактическо съжителство със С.С.И., ЕГН **********, български гражданин с постоянен адрес ***. От съвместното им съжителство било родено детето Г.С.. При раждането му в Полша, съгласно местното законодателство, за детето било издадено удостоверение за раждане, в което детето било записано само с две имена- име и фамилия, а в същото удостоверение имената на бащата били погрешно записани като С. *** Т. бил съставен нов акт за раждане на детето № 0011 от 12. 04. 2019 година,  с издадено въз основа на него удостоверение за раждане№ 2019000011, в който детето било записано с имената Г. С. и бащата бил записан с имената С.С.С., без посочен ЕГН.

  Твърди се, че това обстоятелство е в противоречие с чл. 9 ЗГР съгласно който името на български гражданин се състои от собствено, бащино и фамилно име, като и трите имена се вписват в акта за раждане. В случаите, когато детето- български гражданин, е родено извън територията на Р България, бащиното му име, когато липсва в преписа по чл. 72, ал.1 ЗГР, се вписва в акта, ако това е писмено заявено от родителите, като могат да се впишат и наставки –ов или –ев и окончание за бащиното и фамилното име съобразно пола.

  Предвид горното, като се сочат създадени при тези обстоятелства неудобства за детето и за родителите му при контактуване с държавните и общински власти, както и при общуването с околните, се иска промяна и добавяне в имената на детето записано като Г. С. на Г. С. С., както и да се извърши промяна в имената на бащата, с които същият е записан в акта за раждане на детето на С.С.И., като в акта се добави и неговият ЕГН **********.

  Молбата е по чл. 19, ал.1 ЗГР вр. чл. 542 ГПК.

  Заинтересованите страни- Община Г.Т. и Районна прокуратура гр. Г.Т. не вземат становище по искането, а заинтересованата страна- бащата на детето- С.С.И. моли искането да бъде уважено.

    От събраните по делото писмени доказателства се установява следното :

    Молителят А.С.С. е трайно установена в Република Полша, където живее на съпружески начала без сключен граждански брак във фактическо съжителство със С.С.И., ЕГН **********, ***. От съвместното им съжителство било родено детето Г.С.. При раждането му в Полша, съгласно местното законодателство, за детето било издадено удостоверение за раждане, в което детето било записано само с две имена- име и фамилия, а в същото удостоверение имената на бащата били погрешно записани като С. *** Т. бил съставен нов акт за раждане на детето № 0011 от 12. 04. 2019 година,  с издадено въз основа на него удостоверение за раждане№ 2019000011, в който детето било записано с имената Г. С. и бащата бил записан с имената С.С.С., без посочен ЕГН.

  От направената в съдебно заседание справка с временен, издаден от Посолството на РБългария в Полша паспорт № 912099387, на С.С.И. се установява, че същият е български гражданин с ЕГН **********.

  От Съобщение за раждане № USC/OZ/1 от 12. 04. 2019 год., рег. № АС 2563177, издадено от държавните власти на Р Полша се установява, че детето Г. С. е родено на *** год. в Р Полша от родители А.С. и С.С.С., като не е записан ЕГН на бащата на детето. Въз основа на това съобщение от Община Г.Т. е бил съставен акт за раждане на детето Г. С., ЕГН **********, родено на *** год. в Полша с родители А.С.С., ЕГН ********** и С.С.С., без посочен ЕГН.

  От горното се установява, че молителят А.С.С. и живеещият с нея на съпружески начала без брак- С.С.И. ЕГН **********, са родители на детето, както и че при изготвяне на съобщението за раждане и издадения въз основа акт за раждане и удостоверение за раждане издадени от Община Г.Т. са записани само собствено и фамилно име на детето и са сгрешени имената на двамата родители като не е посочен и ЕГН на бащата.Двамата родители и детето са български граждани, като детето е родено в чужбина. 

   В чл. 19, ал.1 ЗГР е уредена правната възможност за промяна на имената на българските граждани, която включва промяна на собственото, бащиното или фамилното име или и трите заедно, при съществуване на законните предпоставки, една от които е и  „ когато важни обстоятелства налагат това”. С оглед липсата на законова регламентация за добавяне на бащино име, в случаите, когато лицето е български гражданин и е било родено извън територията на Република България, настоящият съд приема, че следва да се приложи нормата на чл. 19, ал.1 ЗГР  като под  израза „ промяна на име „ следва да се приеме, че тази промяна включва и добавяне на неотразено в акта за раждане бащино име. В случая е налице и важно обстоятелство за добавяне на бащино име на детето, тъй като това добавяне е в унисон с българската именна традиция и демонстрира пред обществото и произхода на детето по бащина линия.

  На основание чл.9 и чл. 72, ал.1 ЗГР вр. чл. 19, ал.1 ЗГР и чл. 542 ГПК в името на детето следва съгласно българската именна традиция да бъде добавено бащиното име- С., а фамилното му име бъде изменено на С., което е и бащиното име на бащата на детето. В акта за раждане, издаден от Община Г.Т. за детето следва да се изменят имената на бащата на С.С.И. съгласно временния му паспорт, като бъде добавено и неговия- на бащата  ЕГН **********.

На длъжностното лице по гражданското състояние при Община Г.Т. следва да бъде разпоредено да извърши добавки и промени в акта за раждане на детето в горния смисъл.

 

   Предвид изложеното, съдът

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                            

                                               

         Допуска да се извърши промяна в имената на детето Г. С.  ЕГН **********, роден на *** година в Република Полша, от родители записани в акта му за раждане № 0011 от 12. 04.2019 год., издаден от Община Г.Т., с имена А.С.С. ЕГН ********** и С.С.С., без посочен ЕГН, чрез добавяне на бащино име, като занапред детето се именува Г. С. С. ЕГН **********, като ДОПУСКА и в акта за раждане № 0011 от 12. 04. 2019 год., издаден от Община Г.Т. да бъдат изменени имената на бащата на детето на С.С.И. и се добави и неговия ЕГН **********.

 

        Допуснатите промени и добавки в Акт за раждане № 0011 от 12. 04. 2019 година, издаден от Община Г.Т.  да се отбележат  по надлежния ред от ДЛГР при Община Г.Т. в личния регистрационен картон, както и в акта за раждане на детето.

 

   Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Д. в двуседмичен  срок от съобщаването.

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :