Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т.,01. 10. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  тридесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Радостина Стоянова……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00214  по описа за  2019г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от Б.А.П. ***   срещу „ С.- 1 „ ЕООД с. В., община Г.Т., с която се твърди следното :

    - През 2014 година с нотариален акт за покупко- продажба ищецът закупил от трима съсобственици, сред които и продавача Д.Т.П.земеделски имот в землището на с. С., общ. Г.Т., имот № 018020- нива с площ 38. 199 дка.

   Преди сключването на договора за продажбата- на 23. 10. 2008 год. продавачът Д.Т.П.сключила с арендатора „ С.-1 „ ЕООД с. В., общ. Г.Т. договор за аренда, с който отдала под аренда горецитирания имот за срок от 10 години до края на стопанската 2017/2018 година, при уговорено възнаграждение 35% от паричната стойност на продукцията.

   След придобиването на имота ищецът писмено уведомил арендатора за настъпилото правоприемство и го поканил да му заплаща арендното възнаграждение по посочена банкова сметка.

   ***, че за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 години ответникът не му е плащал в срок дължимата рента за имота и че по тази причина ищецът прекратил договора, като материализирал и вписал волеизявлението си в тази насока в СВ Г.Т. и отправил молба до арендатора да не ползва имота му за стопанската 2017/ 2018 година,  като арендаторът не се съобразил с молбата и прекратяването на договора и ползвал имота и през стопанската 207/2018 година, вследствие на което реализирал доходи от имота и не платил дължимото на ищеца обезщетение, с което се е обогатил за сметка на обедняването на ищеца със сумата от  3437. 91 лева, колкото бил и размерът на дължимо за имота арендно възнаграждение за същата стопанска година.

   Предвид горното се иска съдът да осъди ответника да му заплати парично обезщетение от 3437. 91 лв, представляващо размера на сумата, с който ответникът се е обогатил вследствие ползването без правно основание на имота на ищеца за стопанската 2017/2018 година за имот № 018020- нива с площ 38. 199 дка в землището на с. С. , общ. Г.Т., ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателното издължаване.

  Претендират се и разноските по делото.

  Така предявен искът е с правно основание чл. 55 ЗЗД.

  В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил писмен отговор на исковата молба. Ответникът не се е представлявал в съдебно заседание и не е поискал делото да се гледа в негово отсъствие. В съдебно заседание ищецът е поискал спрямо ответника да се поС.ови неприсъствено решение и съдът, като е взел предвид, че са налице всички условия по чл. 238 и по чл. 239 ГПК и че искът е вероятно основателен, е обявил на страните, че ще се произнесе с неприсъствено решение спрямо ответника.

   Налице са условията по чл.239,ал.1,т.2 ГПК,поради което съдът следва да поС.ови неприсъствено решение срещу ответника без да се мотивира по същество, като съгласно чл. 239, ал. 2 е указал на страните, че реше-нието ще се основава на наличието на предпоставките за поС.овяване на такова неприсъствено решение,поради което и съдът следва да осъди ответника на основание чл. 55 ЗЗД да заплати на ищеца парично обезщетение от 3437. 91 лв, представляващо размера на сумата, с който ответникът се е обогатил вследствие ползването без правно основание на имота на ищеца за стопанската 2017/2018 година за имот № 018020- нива с площ 38. 199 дка в землището на с. С. , общ. Г.Т., ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателното издължаване.

  На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да плати на ищеца и разноските по настоящото дело от 470 лева за платено адвокатско възнаграждение и 137. 52 лева за платена държавна такса, или общо 607. 52 лева.

 

   Водим от горното,съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И :

  

    ОСЪЖДА ответника „ С.-1 „ ЕООД с. В., общ. Г.Т., ул. „ Втора „ № 2, ЕИК 124601811, представлявано от С.Р.С. на основание чл. 55 ЗЗД да заплати на ищеца Б.А.П. ЕГН ********** *** парично обезщетение от 3437. 91 лв, представляващо размера на сумата, с която ответникът се е обогатил вследствие ползването без правно основание на имота на ищеца за стопанската 2017/2018 година за имот № 018020- нива с площ 38. 199 дка в землището на с. С. , общ. Г.Т., ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателното издължаване, както и да му заплати сторени по делото разноски от общо 607. 52 лева.

       Решението не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно.                                                                        

       Преписи от решението да се изпратят на страните.

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :