Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 01. 10. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Радостина Стоянова…………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00218  по описа за  2019г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от М.Ф.М. ЕГН ********** и Б.И.А. ЕГН **********, двамата с постоянен адрес *** срещу „ “В.И К Д.”„ гр. Д. бул. „ Т.М.”, № * ЕИК ***, със законен представител Т.И.Г., с която се твърди следното :

   Двамата ищци са законни наследници на Ф.М.А. ЕГН **********, б.ж. на гр. Г.Т., починал на 23. 10. 2013 год.

  Приживе наследодателят им бил потребител на ВиК услуги в недвижим имот с жилищно предназначение и административен адрес гр. Г.Т., ул. „К.„ № 3, с клиентски номер 5-2689, като при ответното дружество фигурирал с имена Ф.М.А.. На същия адрес живеят и двамата ищци, но партидата продължавала да се води на името на покойния им наследодател с имена Ф.М.А., въпреки, че двамата ищци са правили опити да пререгистрират партидата за имота в ответното дружество на името на първия ищец. Причина за отказа за промяна на партидата по име била, че ВиК дружеството настоявало ищците да заплатят стари от 2005 година насам неплатени парични задължения на името на наследодателя им. Двамата ищци се позовавали на настъпила погасителна давност за дължима за този период сума от 3312. 15 лева за периода 05. 08. 2005- 13. 05. 2016 год., но въпреки това от оператора настоявали да им бъде заплатена сума от 4604. 81 лева дължима от наследодателя за периода 05. 08. 2005 год. до 13. 05. 2019 год., представляваща сбор от главници по фактури и натрупани лихви по тях. 

  Като се позовават на изтекла 3 годишна погасителна давност, двамата ищци молят съда да признае за установено, че като наследници на Ф.М.А./ Ф.М.А./ не дължат за процесния клиентски номер плащане на ответника за консумирана и отведена питейна вода за периода 05. 08. 2005 год.- 13. 05. 2016 год. в общ размер на 3312. 15 лева като сбор от главници в общ размер на 2454. 88 лева и изтекли лихви по тях в общ размер на 857. 27 лева.

  В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил отговор на исковата молба. С писмена молба от ответника, докладвана в първото по делото съдебно заседание, ответникът изрично е признал исковете по основание и размер.

    С оглед горното и след заявено искане от ищците съдът да се произнесе с решение по направеното признание на исковете от ответника, съдът на основание чл. 237 ГПК е  прекратил съдебното дирене и е обявил на страните, че ще се произнесе с решение съобразното направеното признание от ответника на исковете.

    Съгласно чл. 237, ал.2 ГПК при признание на иска е достатъчно в мотивите съдът да укаже, че решението се основава на признанието на иска.

    Предвид горното съдът приема, че фактическата обстановка по делото е била такава, каквато е описана в исковата молба, а именно :

   Двамата ищци са законни наследници на Ф.М.А. ЕГН **********, б.ж. на гр. Г.Т., починал на 23. 10. 2013 год.

  Приживе наследодателят им бил потребител на ВиК услуги в недвижим имот с жилищно предназначение и административен адрес гр. Г.Т., ул. „ Калиакра „ № 3, с клиентски номер 5-2689, като при ответното дружество фигурирал с имена Ф.М.А.. На същия адрес живеят и двамата ищци, но партидата продължавала да се води на името на покойния им наследодател с имена Ф.М.А., въпреки, че двамата ищци са правили опити да пререгистрират партидата за имота в ответното дружество на името на първия ищец. Причина за отказа за промяна на партидата по име била, че ВиК дружеството настоявало ищците да заплатят стари от 2005 година насам неплатени парични задължения на името на наследодателя им. Двамата ищци се позовавали на настъпила погасителна давност за дължима за този период сума от 3312. 15 лева за периода 05. 08. 2005- 13. 05. 2016 год., но въпреки това от оператора настоявали да им бъде заплатена сума от 4604. 81 лева дължима от наследодателя за периода 05. 08. 2005 год. до 13. 05. 2019 год., представляваща сбор от главници по фактури и натрупани лихви по тях. 

  С оглед признанието на исковете от ответника, съдът приема за доказано по делото, че в полза на двамата ищци е изтекла 3 годишна погасителна давност, поради което и ищците, като наследници на Ф.М.А./ Ф.М.А./ не дължат за процесния клиентски номер плащане на ответника за консумирана и отведена питейна вода за периода 05. 08. 2005 год.- 13. 05. 2016 год. в общ размер на 3312. 15 лева като сбор от главници в общ размер на 2454. 88 лева и изтекли лихви по тях в общ размер на 857. 27 лева.

   На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати солидарно на двамата ищци сторените от тях съдебни разноски-  възнаграждение за един адвокат- 500 лева и 132.50 лева за платена държавна такса, или общо 632. 50 лева.

   Водим от горното,съдът

 

                                                   Р   Е   Ш   И :

      ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника „ В. и К Д“ АД гр. Д. бул. „ Т.М.”, № * ЕИК ***, със законен представител Т. Г., че ищците М.Ф.М. ЕГН ********** и Б.И.А., ЕГН **********, двама с адрес ***, двамата като наследници на общия наследодател Ф.М.А./ Ф.М.А./, ЕГН **********, б. ж. на гр. Г.Т., починал на 23. 10. 2013 год., не дължат за обект на водоподаване с адрес гр. Г.Т., ул. „ К. „ № * клиентски № 5-2689, плащане на ответника за консумирана и отведена питейна вода за периода 05. 08. 2005 год.- 13. 05. 2016 год. в общ размер на 3312. 15 лева като сбор от главници в общ размер на 2454. 88 лева и изтекли лихви по тях в общ размер на 857. 27 лева.

    ОСЪЖДА „ “В.И К Д.”„ АД гр.  Д.да заплати солидарно на М.Ф.М. ЕГН ********** и Б.И.А., ЕГН **********, двама с адрес ***, общо съдебни разноски от 632. 50 лева.

     ПРИЗНАНИЕТО на иска не може да бъде оттеглено.

     Решението подлежи на обжалване чрез Районен съд Г.Т. пред Окръжен съд  Д.в двуседмичен  срок от съобщението му до страните.                                                                        

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :