Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 18. 06. 2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на седемнадесети юни  две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия:Петър Петров

при секретаря Д.И. …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00219  по описа за 2019г.  И  за да се произнесе взе предвид следното:

  Съдебното производство е по реда на чл.30,ал.1 и по чл. 28, ал.1 от Закона за закрила на детето.

Постъпило е искане от директора на  Д.”С.П.” гр.Г.Т.за прекратяване на мярката за закрила на детето З.А.М. ЕГН ********** с майка А.М.Ю. ЕГН ********** и баща- ***, настанен с Решение № 109 от 26. 10. 2017 г по гр.д.№ 418/ 2017 год. на РС Г.Т. в семейство на близки- това на съжителстващата с вероятния му биологичен баща- Р.К.С. ЕГН ********** *** Т. за срок до навършване на четиринадесетгодишна възраст, и за настаняването на детето в приемно семейство- това на А.А.С. ЕГН ********** *** за срок от една година от влизане на решението в сила.

  От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява следното :

   Видно от удостоверението за раждане, социалния доклад по делото и от решение № 109 от 26. 10. 2017 год. по гр. д. № 418/ 2017 год. на РС Г.Т.детето З.А.М. ЕГН ********** е с майка А.М. ЕГН ********** и баща- неизвестен. Майката от няколко години пребивава постоянно в Германия и видно от показанията на свидетеля А.А. не полага грижи за детето, не му праща пари за издръжка и не се интересува от детето. Пред ДСП Отдел „ Закрила на детето „ гр. Г.Т. близката на детето- Р.К.С., при която детето е било настанено със съдебното решение, е заявила, че от 19. 04. 2019 година ще пътува в чужбина и че няма да е в състояние да полага грижи за детето З., поради което и директорът на ДСП Г.Т., вследствие на изготвен социален доклад, временно е настанил детето в семейството на приемен родител.

 

 

 

   Предвид липсата на възможност за отглеждането на детето, което се явява „ дете в риск“ по смисъла на закона, в семейна среда, в семейство на роднини или в семейство на близки, то следва да се предприема другата възможна мярка за закрила на детето, а именно настаняването му в приемно семейство. В случая Отдел „ Закрила на детето“ при ДСП Г.Т. е определил такава грижа да се възложи на приемния родител А.А.С. ЕГН ********** ***, която е утвърдена за приемен родител със Заповед № ЗД-02-17 от 09. 09. 2011 година, Заповед № ЗД- 02- 18/ 25. 06. 2012 год., както и Заповед № 08- ЗДЗД-2286 от 01. 09. 2016 год. на Директора на ДСП Г.Т. и на Директора на РДСП Д., с профил за отглеждане на деца от 4 до 10 годишна възраст. От същата в съдебно заседание се заявява желание да полага грижи за отглеждането на детето З., наред с други две деца, за които тя полага грижи в семейството си. Приемният родител А.А.С. разполага със собствено жилище от 4 стаи в с. П., общ. Г.Т. и разполага с нормални хигиенно- битови условия за отглеждането и възпитанието на детето в своето семейство. Между нея и детето са създадени добри взаимоотношения и детето се чувства добре и спокойно при нея. Детето ходи редовно на училище и в момента е ученик в Седми клас на ОУ „ Хр. Смирненски „ гр. Г.Т., като не са отчетени негови проблеми в образователния процес.

  С оглед горното съдът намира, че е в интерес на детето да бъде отглеждано в семейството на приемния родител А.А.С. *** Т. за срок от 1 година от влизане на настоящото решение в сила, като на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, вр. § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ППЗЗД на Отдел „ Закрила на детето „ при ДСП Г.Т. следва да се предостави  възможност да предприеме мерки за заместваща приемна грижа за детето за времето, през което важни причини налагат продължително отсъствие на приемния родител.

   Искането се явява основателно и следва да се уважи изцяло, поради което и съдът

 

                                                  Р   Е   Ш   И :

  

   ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето З.А.М. ЕГН ********** с майка А.М.Ю. ЕГН ********** и баща- неизвестен, настанен с Решение № 109 от 26. 10. 2017 г по гр.д.№ 418/ 2017 год. на РС Г.Т. в семейство на близки- това на съжителстващата с вероятния му биологичен баща- Р.К.С. ЕГН ********** *** Т. за срок до навършване на четиринадесетгодишна възраст, и НАСТАНЯВА детето в приемно семейство- това на А.А.С. ЕГН ********** ***, за срок от една година от влизане на решението в сила.

    На основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, вр. § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ППЗЗД, на Отдел „ Закрила на детето „ при ДСП Г.Т. ПРЕДОСТАВЯ възможност да предприеме мерки за осъществяване на заместваща приемна грижа за детето за времето, през което важни причини налагат продължително отсъствие на приемния родител.

    Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Д. в едноседмичен  срок от съобщаването на страните.

 

   Препис от решението да се изпрати на  Д”СП” гр.Г.Т., на приемния родител- А.А.С. и на особения представител на детето- социалния работник Ц.В..

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :