Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т.,01. 10. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  тридесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Радостина Стоянова……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00245  по описа за  2019г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от Г.С.К. ***   срещу „ С.- 1 „ ЕООД с. В., община Г.Т., с която се твърди следното :

    - Наследодателят на ищеца- С.С.К. е отдал под аренда с договор за аренда, вписан под № 61, том II, вх. рег. № 1016 от 25. 04. 2014 год. на арендатора С.-1 ЕООД свои находящи се в землището на с. П., общ. Г.Т. два земеделски поземлени имота, а именно :

   1. Имот № 016008 с площ 55. 500 дка.

   2. Имот № 012023 с площ 20. 007 дка.

   Договорът е със срок 5 стопански години за периода 2013/2014 до 2017/2018 стопанска година, при уговорено арендно плащане в размер на 35 % от паричната стойност на произведената продукция.

  С Договор за дарение, вписан под № 106, том III,н.д. № 378/2015 год. на СВ Г.Т. настоящият ищец бил надарен от своя баща и наследодател /към момента/ с имот № 016015 , който имот, наред с имот № 016014, видно от представените скици са новообразувани от имот стар № 016008.

  Твърди се, че за стопанската 2017/2018 година ответникът по силата на договора за аренда е обработвал двата имота и не е заплатил на ищеца следващите се за имот № 016015 и № 016014 арендни възнаграждения, като се иска ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца арендно възнаграждение от по 50 лева на декар площ или общо сумата от 2750.00 лева, ведно със законната лихва до окончателното издължаване.

  Претендират се и разноските по делото.

   Така предявени исковете са по чл. 79 ЗЗД вр. чл. 8, ал.1 ЗАЗ и по чл. 86, ал.1 ЗЗД.

    В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил писмен отговор на исковата молба. Ответникът не се е представлявал в съдебно заседание и не е поискал делото да се гледа в негово отсъствие. В съдебно заседание ищецът е поискал спрямо ответника да се поС.ови неприсъствено решение и съдът, като е взел предвид, че са налице всички условия по чл. 238 и по чл. 239 ГПК и че искът е вероятно основателен, е обявил на страните, че ще се произнесе с неприсъствено решение спрямо ответника.

   Налице са условията по чл.239,ал.1,т.2 ГПК,поради което съдът следва да поС.ови неприсъствено решение срещу ответника без да се мотивира по същество, като съгласно чл. 239, ал. 2 е указал на страните, че реше-нието ще се основава на наличието на предпоставките за поС.овяване на такова неприсъствено решение,поради което и съдът следва да осъди ответника на основание чл. 79 ЗЗД вр. чл. 8, ал.1 ЗАЗ и по чл. 86, ал.1 ЗЗД да заплати на ищеца арендно възнаграждение от по 50 лева на декар площ или общо сумата от 2750.00 лева, ведно със законната лихва до окончателното издължаване за стопанската 2017/2018 година за имот № 016015- нива с площ 50. 000 дка и имот № 016014- нива с площ от 5. 500 дка, двата имота в землището на с. П., общ. Г.Т., ведно със законната лихва от датата на исковата молба- 03.06. 2019 год. до окончателното издължаване.

  На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да плати на ищеца и разноските по настоящото дело от 405 лева за платено адвокатско възнаграждение и 110 лева за платена държавна такса, или общо 515 лева.

 

   Водим от горното,съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И :

  

    ОСЪЖДА ответника „ С.-1 „ ЕООД с. В., общ. Г.Т., ул. „ В. „ № 2, ЕИК ***********, представлявано от С. Р. С. да заплати на ищеца Г.С.К. ЕГН ********** *** сумата от 2750. 00 лева, представляваща дължимо и неплатено арендно възнаграждание за стопанската 2017/ 2018 година за имоти № 016015- нива с площ 50. 000 дка и имот № 016014- нива с площ от 5. 500 дка, двата имота в землището на с. П., общ. Г.Т., ведно със законната лихва от датата на исковата молба- 03.06. 2019 год. до окончателното издължаване, както и да му заплати сторени по делото разноски от общо 515.00 лева.

       Решението не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно.                                                                        

       Преписи от решението да се изпратят на страните.

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :