Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т.,01. 10. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  тридесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Радостина Стоянова……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00246  по описа за  2019г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Постъпила е искова молба от Й.С.К. ***   срещу „С.- 1 „ ЕООД с. В., община Г.Т., с която се твърди следното :

    - Ищцата е собственик по дарение на имот № 016027 в землището на с. Б., общ. Г.Т., представляващ нива с площ от 50. 000 дка. С договор за аренда от 25. 04. 2014 год. праводателят й Й.С. е отдала под аренда същата земя на ответното дружество за срок от 5 години, включая стопанската 2017/2018 година, за която година ответникът не й бил заплатил следващото арендно възнаграждение.

  Предвид горното се иска ответникът да бъде осъден да заплати на ищцата дължимо арендно възнаграждение от 50 лева на декар или общо 2500.00 лева ведно със законната лихва.

  Претендират се и разноските по делото.

  В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил писмен отговор на исковата молба.

   Така предявени исковете са по чл. 79 ЗЗД вр. чл. 8, ал.1 ЗАЗ и по чл. 86, ал.1 ЗЗД.

    В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил писмен отговор на исковата молба. Ответникът не се е представлявал в съдебно заседание и не е поискал делото да се гледа в негово отсъствие. В съдебно заседание ищецът е поискал спрямо ответника да се постанови неприсъствено решение и съдът, като е взел предвид, че са налице всички условия по чл. 238 и по чл. 239 ГПК и че искът е вероятно основателен, е обявил на страните, че ще се произнесе с неприсъствено решение спрямо ответника.

   Налице са условията по чл.239,ал.1,т.2 ГПК,поради което съдът следва да постанови неприсъствено решение срещу ответника без да се мотивира по същество, като съгласно чл. 239, ал. 2 е указал на страните, че реше-нието ще се основава на наличието на предпоставките за постановяване на такова неприсъствено решение,поради което и съдът следва да осъди ответника на основание чл. 79 ЗЗД вр. чл. 8, ал.1 ЗАЗ и по чл. 86, ал.1 ЗЗД да заплати на ищеца арендно възнаграждение от по 50 лева на декар площ или общо сумата от 2500.00 лева, ведно със законната лихва до окончателното издължаване за стопанската 2017/2018 година за имот № 016027- нива с площ 50. 000 дка в землището на с. Б., общ. Г.Т., ведно със законната лихва от датата на исковата молба- 03.06. 2019 год. до окончателното издължаване.

  На основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да плати на ищеца и разноските по настоящото дело от 405 лева за платено адвокатско възнаграждение и 100 лева за платена държавна такса, или общо 505 лева.

 

   Водим от горното,съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И :

  

    ОСЪЖДА ответника „С.-1 „ ЕООД с. В., общ. Г.Т., ул. „ В. „ № *, ЕИК *********, представлявано от С. Р. С. да заплати на ищеца Й.С.К. ЕГН ********** *** сумата от 2500. 00 лева, представляваща дължимо и неплатено арендно възнаграждание за стопанската 2017/ 2018 година за имот № 016027- нива с площ 50. 000 дка в землището на с. Б., общ. Г.Т., ведно със законната лихва от датата на исковата молба- 03.06. 2019 год. до окончателното издължаване, както и да й заплати сторени по делото разноски от общо 505.00 лева.

       Решението не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно.                                                                        

       Преписи от решението да се изпратят на страните.

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :