Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 16.  09. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  единадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия:Петър Петров

при секретаря Радостина Стоянова…………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00296 по описа за 2019 г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Съдебното производство е по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за граждан-ското състояние вр. чл. 542 ГПК, вр. чл. 53, ал.3 и 4 от Кодекса за международно частно право.

Постъпила е молба от Я.Й., гражданин на Република Т., родена на *** год. в качеството си на чужденец с адрес в Р Б., с. Й., общ. Г.Т., ул. „ Пета „ № 1, с която се сочи , че на 17. 09. 2015 год. е сключила граждански брак в гр. Ч., Реп. Т., с лицето И. Й., роден на *** год. в гр. Г.Т., Реп. Б., с турско и българско гражданство, и приела да носи по време на брака фамилното име на съпруга си- Й.. При пресъставянето на акта за граждански брак в Община Г.Т., имената й били записани не както се именува в Р. Т. Я.Й., а Я. И. с оглед на фамилното име на съпруга й в Реп. Б.. Същото фамилно име- И. й записали и в пресъставения в Община Г.Т. акт за раждане на детето им Г. Й.. Твърди се още, че молителката е  позната на близките и познатите си с фамилното име на съпруга си- Й., с което име е записана и във всичките си лични документи- лична карта и международен паспорт. С фамилното име Й. е записана и в гражданските регистри в Р Т.. Фамилията Й. носи и детето й Г.. Фамилното име И. никога не била носила и не желае да носи. При легитимирането си като майка на детето си Г. Й. среща фактически и правни затруднения, тъй като трябвало да доказва допълнително, че фамилните имена И. и Й. са имена на едно  и също лице.

  Предвид горецитираните несъответствия и фактически и правни затруднения, се иска фамилното име на молителката от И. да бъде променено на Й., като промяната бъде отразена в акта за сключен граждански брак със съпруга й И. Й. и в акта за раждане на детето й Г. Й., както и в гражданските регистри на Община Г.Т..

  Заинтересованите страни- Община Г.Т. и Районна прокуратура Г.Т. не вземат становище по искането.

  От събраните по делото доказателства се установява следното :

  - Молителката Я.Й. е гражданин на Република Т., родена на *** год. и има качеството на чужденец с адрес в Р Б., с. Й., общ. Г.Т., ул. „ Пета „ № 1. Същата на 17. 09. 2015 год. е сключила граждански брак в гр. Ч., Реп. Т., с лицето И. Й., роден на *** год. в гр. Г.Т., Реп. Б., с  турско и българско гражданство, и приела да носи по време на брака фамилното име на съпруга си- Й.. При пресъставянето на акта за граждански брак в Община Г.Т., имената й били записани не както се именува в Р. Т. Я.Й., а Я. И. с оглед на фамилното име на съпруга й в Реп. Б.. Същото фамилно име- И. й записали и в пресъставения в Община Г.Т. акт за раждане на детето им Г. Й.. Видно от показанията на свидетеля Х. А. Е.- близка позната на молителката, молителката е  позната на близките и познатите си с фамилното име на съпруга си- Й., с което име е записана и във всичките си лични документи- лична карта и международен паспорт. С фамилното име Й. е записана и в гражданските регистри в Р Т.. Фамилията Й. носи и детето й Г.. Фамилното име И. никога не била носила и не желае да носи. При легитимирането си като майка на детето си Г. Й. среща фактически и правни затруднения, тъй като трябвало да доказва допълнително, че фамилните имена И. и Й. са имена на едно  и също лице.

  При изготвянето на пресъставените в Р Б., Община Г.Т. длъжностното лице по гражданското състояние не е взело предвид, че съгласно нормата на чл. 37, ал.2 вр. ал. 1 ЗТР при съставянето на акт за гражданско състояние въз основа на представени от молителя документи, съставени в чужбина, данните в акта следва да се попълват въз основа на документите за самоличност на лицата, за които се отнасят и в случая съгласно чл. 37, ал.3 ЗГР при съставяне на акта за граждански брак с чужд гражданин данните за чуждия гражданин се вписват въз основа на притежавания от него документ за самоличност, издаден в чуждата държава.

  Съдът намира за установено, че са налице доказани по делото документални несъответствия и фактически и правни затруднения за молителката, произтичащи от факта, че въпреки записаното й в акта й за граждански брак фамилно име- Й. *** Тошево акт за граждански брак и в акта за раждане на детето й Г. Й.. От същия извод следва и извода, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал.1 ЗГР за промяна на фамилното име И., с което е записана в пресъставените в Р Б., Община гр. Г.Т. за граждански брак и в акта за раждане на детето й Г. Й., на Й., с което име е записана в акта й за граждански брак в гр. Ч., Р. Т..

  Искането е основателно и следва да се уважи изцяло, като следва и да се разпореди на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Г.Т. да регистрира тази промяна в пресъставените акт за граждански брак и в акта за раждане на детето Г. Й., както и в регистрите за населението при общината. 

 

С оглед на  изложеното, съдът.

 

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                            

                                                

         Допуска да се извърши промяна на фамилното име на Я.Й., гражданин на Република Т., родена на *** год.,в  качеството й  на чужденец с адрес в Р Б., с. Й., общ. Г.Т., ул. „ Пета „ № 1, като вместо фамилното име „ И. „, с което е записана в пресъставените в Р Б., Община гр. Г.Т., област Д., Акт за граждански брак № 2016000038 от 15. 06. 2016 год. за сключен граждански брак между нея и съпруга й И. З. И. ЕГН **********, и Акт за раждане на детето й Г. Й. № 0007/ 01. 03. 2019 год. , да бъде записана с фамилно име „ Й. „ въз основа на сключен в Р Т., гр. Ч. граждански бракс И. Й. и въз основа на документите й за самоличност, издадени в чуждата държава- Р Т..

      Разпорежда на длъжностното лице по гражданската регистрация при Община Г.Т. да отрази промяната на фамилното име в горецитираните два акта за гражданско състояние, както и в регистрите за населението при общината.

     Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от съобщаването.

     Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :