Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 4.09.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на   трети септември   две хиляди и деветнадесета   година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря Марияна Димова …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00329 по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Съдебното производство е по реда на чл.19,ал.І вр с чл.14 ЗГР вр с чл.547 във вр. с чл.542 от  ГПК по  молба на М.Н.Х.  ЕГН **********  , чрез пълномощник   адв. Е. Н. с адрес за призоваване гр. Г.Т., ул. „В. Априлов” №8 .

Предявено е искане съдът да допусне промяна на фамилното име,като вместо „Х. ”, с което име заявителката е записана  в   акт за сключен гражданки брак №2015000087 от 28.12.2015г. на Община Г.Т., бъде записано фамилното име „Б.”.

Заинтересованите страни по делото-Община Г.Т. и  Районна прокуратура   Г.Т. не изразяват  становище.

От доказателствата по делото се установява следното:

Заявителката е родена на ***г. в гр. Г.Т. и е записана с имената  М.Н.Х..***, сключила граждански брак с Нуридин Гюрсел Б., като  при сключването на гражданския брак запазила бащиното си фамилно име „Х.“.

Видно от приложеното удостоверение за раждане детето на заявителката е записано с имената Д.Н.Б..

Съгласно показанията на свид. Г. Х. в ежедневните си контакти в обществото заявителката се идентифицира с фамилното име „Б.“, което е фамилното име на нейния законен  съпруг, нейния син и  съответно на нейното семейство.

Различията във фамилните имена на заявителката и тези на нейния съпруг и на роденото от брака дете предизвикват  недоразумения и правна несигурност в  административно-правното обслужване на семейството, поради което за заявителката е налице правен интерес от преодоляване на тези различия във  фамилните имена.

Освен това според българското законодателство е допустимо след сключването на граждански брак съпругата да приеме фамилното име на съпруга след сключването на гражданския брак. 

В процесния случай заявителката е лице с българско гражданство и е налице  обстоятелство от личен характер: съпругът на заявителката също е  български гражданин с фамилно име „Б.“..

Искането за промяна на фамилното  име е проява на упражнено потестативно право, което е възникнало на  законови  основания, а именно наличието на важни обстоятелства по смисъла на чл.19,ал.І от ЗГР.

Предвид тези обстоятелства, съдът намира молбата за основателна, поради което следва да се уважи.

С оглед на  изложеното, съдът :

 

                                       Р           Е         Ш         И        :       

                                               

                                      

        Допуска промяна  във фамилното име на М.Н.Х.  ЕГН **********, като вместо  вписаното фамилно име  „Х.” бъде записано фамилното име  „Б.”.

 

Разпорежда на длъжностно лице по гражданска регистрация при Община Г.Т. да извърши  отбелязване на допусната промяна на фамилното име в акт за граждански брак и в гражданските регистри на населението.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Д. в двуседмичен  дневен срок от съобщаването.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :