Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 01. 10. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на    двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: Петър Петров

при секретаря Радостина Стоянова…………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 00353  по описа за 2019 г.  

И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Предявена е молба за развод по взаимно съгласие от  Н.К.К. ЕГН ********** *** и А.И.К. ЕГН ********** ***.

  Към молбата се съдържа споразумение, включващо реквизитите на чл.51, ал.1 СК.

В съдебно заседание съпрузите подържат молбата за развод, като изразяват сериозно и непоколебимо съгласие за разтрогване на брака.

От доказателствата по делото, съдът приема за установено следното:

Страните са сключили граждански брак на 27. 08. 2005 год.  пред ДЛГС  при Община гр. Г.Т.. По делото е прието за безспорно установено, че от брака си страните имат родени две деца, малолетни към момента- С. Н. К. ЕГН ********** и К. Н. К., ЕГН **********.

 Депозираното пред съда споразумение по чл.51, ал.1  СК не противоречи на закона, тъй като в него съпрузите са се споразумели относно упражняването на родителските права върху децата и местоживеенето им, за издръжката на децата и режима на лични отношения на майката с децата, относно ползването на семейното жилище, имуществените отношения между съпрузите след развода, фамилното име на съпругата след развода, както и относно издръжката между двамата съпрузи след развода. В споразумението си страните са заявили,че към момента на депозиране на молбата не притежават в съсобственост движими и недвижими вещи в режим на семейна имуществена общност, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки и декларират, че не притежават фирми и дялове в търговски дружества, а относно поетите задължения към трети лица- остават в тежест на съпруга, който ги е поел.  

С оглед на изложеното съдът приема за безспорно установено, че бракът между страните по делото е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което е изчерпан от социалната си функция и съдържание.

Постигнатото споразумение,като непротиворечащо на закона и добрите нрави и защитаващо интересите на малолетните деца и на двамата съпрузи, следва да се утвърди с решение на съда на осн. чл. 330, ал.3  ГПК.

Предвид тази  фактическа и правна обстановка, съдът : 

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                              

     Прекратява с развод по взаимно съгласие сключения на 27. 08. 2005 год.  пред длъжностно лице по гражданско състояние при  Община гр. Г.Т. граждански брак между  Н.К.К. ЕГН ********** *** и А.И.К. ЕГН ********** ***.

На осн. чл. 330, ал.3 ГПК утвърждава постигнатото споразумение по чл. 51, ал.1 СК  между страните по следния начин:

    1. Родителските права върху родените от брака на страните малолетни към момента деца- от брака си страните имат родени две деца, малолетни към момента- С. Н. К. ЕГН ********** и К. Н. К., ЕГН ********** се предоставят за упражняване на бащата Н.К.К. ЕГН ********** ***.

   2. Местоживеенето на двете деца се определя на адреса на бащата- Н.К.К. ЕГН ********** ***, като при промяна на адреса на бащата децата ще имат местоживеенето си на новорегистрирания адрес на бащата.

3.На  майката -А.И.К. ЕГН ********** ***, се определя режим на лични отношения с децата С. Н. К. ЕГН ********** и К. Н. К., ЕГН ********** всеки първи и трети съботен ден от месеца считано от 10. 00 часа от адреса на бащата, и ги връща на адреса на баща им в 19. 00 часа на съответния неделен ден, с приспиване на децата при майката, както и за 1 месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на децата, на майката и на бащата. Майката може да взема децата при себе си всяка четна година за Новогодишните празници от 10. 00 часа 30. 12. до 19. 00 часа на 01. 01. от следващата година, както и всяка нечетна година за Коледните празници от 10. 00 часа на 24. 12. до 18. 00 часа на 26. 12.

4. Майката А.И.К. се задължава да заплаща на детето си С. Н. К. чрез неговия баща и законен представител Н.К.К. месечна издръжка в размер на 140/ Сто и четиридесет/ лева,  при падеж пето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла месечна вноска до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, начиная от м. Октомври 2019 год.

6. Майката А.И.К. се задължава да заплаща на детето си К. Н. К. чрез неговия баща и законен представител Н.К.К. месечна издръжка в размер на 140/ Сто и четиридесет/ лева,  при падеж пето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла месечна вноска до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, начиная от м. Октомври 2019 год.

7. Паричните суми по двете издръжки за децата майката се задължава да внася по банкова сметка *** Н.К.К. ЕГН ********** в „ Банка ДСК „ ЕАД, клон Г.Т., IBAN : ***,BIC : ***.

8. Майката А.И.К. ЕГН ********** декларира съгласието си да бъдат издадени международни паспорти на децата С. Н. К. ЕГН ********** и К. Н. К., ЕГН **********, като дава и съгласие бащата Н.К.К. ЕГН ********** да я представлява пред органите на ОДМВР, Сектор „ Документи за самоличност „ и да извършва всички необходими действия пред държавните органи с оглед издаването на международните им паспорти за пътуване извън страната.

9. След прекратяване на брака съпрузите не си държат издръжка един другиму.

10. След развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- Д.

11. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Г.Т., ул. „ Й. Й. „ № ** е собственост на родителите на Н.К.К. и ползването му се предоставя на Н.К.К..

12. По време на брака си съпрузите нямат придобити движими и недвижими вещи и имоти със статут на семейна имуществена общност.

13. Всеки един от двамата съпрузи е получил личните си вещи, а придобитите в семейна имуществена общност движими вещи са поделени между тях и страните няма да имат бъдещи спорове за такива вещи.

14.Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки и декларират, че не притежават фирми и дялове в търговски дружества.

15. Съпрузите декларират, че нямат общи влогове  и се съгласяват поетите по време на брака задължения към трети лица/ включително от дата на подписването на споразумението по чл. 51 СК до прекратяването на брака с влязло в сила съдебно решение/ да останат в тяжест на съпруга, който ги е поел.

16. Поетите по време на брака парични задължения от които и да е от съпрузите по договори за кредит/заем с банкови и/или други небанкови кредитни институции, или трети физически или юридически лица, ще бъдат погасявани от поелия задължението съпруг, без този съпруг да може да  претендира от другия съпруг връщане на изплатените суми за пълното издължаване на кредита/заема по главница, лихви и разноски.

17. С настоящото споразумение съпрузите са уредили всички свои имуществени и неимуществени отношения и за в бъдеще не могат да имат претенции един към друг.

10. Разноските по делото остават така, както са сторени досега.

    ОСЪЖДА А.И.К. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на съда държавна такса от 201. 60 лева, представляваща 2 % върху размера на тригодишните платежи по издръжките на двете деца.

    ОСЪЖДА Н.К.К. ЕГН ********** *** и А.И.К. ЕГН ********** ***, да заплатят всеки един от тях по 7. 50 лв по сметка на съда , представляваща окончателна държавна такса по делото.

                 Решението не подлежи на обжалване.

                                

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :