П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                     Гр. Г.Т., 05.03.2019г.               

 

ГТРС в публично съдебно заседание проведено на   пети март 2019 год. В състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря МАРИЯНА ДИМОВА

сложи за разглеждане гр.дело № 00357  по описа за 2018 година, докладвано от съдията.

          На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

                Ищците – Й.Р.С. - редовно призован не се явява, представлява се от адв.Ч., редовно упълномощена от преди.

          Т.Р.Б. - редовно призована не се явява, представлява се от адв.Ч., редовно упълномощена от преди.

          Ответниците – А.А.Ю. – редовно призован, явява се лично.

          Г.Х.Ю. – редовно призована, явява се лично.

          З.А.Т. -  редовно призована, явява се лично.

          З.А.А. – редовно призована, явява се лично.

          Становище по хода на делото.

          Адв.Ч. - Няма пречки да се даде ход на делото.

          Ответниците – Да се даде ход на делото.

          Съдът с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

                                                      О П Р Е Д Е Л И :

                                             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Адв.Ч. – Представям удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастрална карта и регистри № 25-32729/12.02.2019г. за поземлен имот с идентификатор 62829.9.14 и скица - проект №15-122185/12.02.2019г. на СГКК – Д.. Представям и удостоверение за данъчна оценка на процесния имот с изх.№5802000352/07.02.2019г., издадено от Община Г.Т.. Страните по делото постигнаха спогодба съобразно представения проект за разделяне на имота, която спогодба молим съда да одобри.

Съдът, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

Приема като доказателства по делото: Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастрална карта и регистри № 25-32729/12.02.2019г. за поземлен имот с идентификатор 62829.9.14, скица - проект №15-122185/12.02.2019г. на СГКК – Д., Удостоверение за данъчна оценка на с изх.№5802000352/07.02.2019г., издадено от Община Г.Т..

Съдът запитва страните поддържат ли представената спогодбата

Ответниците  – Поддържаме предложението за спогодбата.

АДВОКАТ Ч. - Потвърждаваме желанието за спогодбата в следния смисъл:

1. Й.Р.С. с ЕГН: ********** ***, представляван от адв.Д.Ч. – АК Б.,

2. Т.Р.Б. с ЕГН: ********** ***, представлявана от адв.Д.Ч. – АК Б.,

3. А.А.Ю. с ЕГН: ********** ***,

4. Г.Х.Ю. с ЕГН: ********** ***,

5. З.А.Т. с ЕГН: ********** *** и

6. З.А.А. с ЕГН: ********** ***,

Всички, в качеството си на съделители в производството по гр.д.№ 357/2018 г.  по описа на Районен съд Г.Т. с предмет – допускане и извършване на съдебна делба на НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 65013 кв.м, III (трета) категория, находящ се в землището на с. Р, община Г.Т., в местността „“КАРАСОЛУЦИ“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.14 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № ЛД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., с номер по предходен план 009014, при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.22, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.15 и ПИ 62829.8.14,

се сключи настоящата спогодба, с която:

С оглед  постановеното по делото вл. в сила решение по грд № 00357/2018 г. по описа на РС Г.Т., с което е допусната делба на описаниия по-горе имот при квоти, както следва:

Й.Р.С. – 8/24 ид. части,

Т.Р.Б. – 4/24 ид. части,

А.А.Ю. – 3/24 ид. части

Г.Х.Ю. 3/24 ид. части

З.А.Т.З.А.А. – 3/24 ид. части

З.А.А. – 3/24 ид. части,

и като разгледаха изготвения проект за делба на поземлен имот с идентификатор 62829.9.14 по КККР на с. Р, община Г.Т., обективиран в скица – проект № 15-122185/12.02.2019 г. ., изд. от СГКК – гр.Д., приет от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Д. съгласно удостоверение № 25-32729/12.02.2019 г., изд. от Началника на СГКК – Д. инж.В. А., по силата на който се образуват следните нови поземлени имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.23 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 8126 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.22, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.24, ПИ 62829.8.14;

2. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.24 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 8128 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.23, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.25, ПИ 62829.8.14;

3. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.25 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 8127 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.24, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.26, ПИ 62829.8.14

4. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.26 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 8127 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 2829.9.25, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.27, ПИ 62829.8.14;

5. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.27 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 10837 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.26, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.28, ПИ 62829.8.14;

6. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.28 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 21668 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.27, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.15, ПИ 62829.8.14,

Страните постигнаха съгласие за извършване на делба на поземлен имот с идентификатор 62829.9.14 по КККР на с. Р, община Г.Т., както следва:

I. В дял на  А.А.Ю. с ЕГН: ********** *** се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от  8126 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.23 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.22, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.24 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 955.61 лв. (деветстотин петдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки).

II. В дял на Г.Х.Ю. с ЕГН: ********** *** се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 8128 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.24 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.23, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.25 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 955.85 лв. (деветстотин петдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки).

III. В дял на З.А.Т. с ЕГН: ********** ***  се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 8127 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.25 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.24, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.26 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 955.73 лв. (деветстотин петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки).

IV. В дял на З.А.А. с ЕГН: ********** *** се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 8127 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.26 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.25, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.27 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 955.73 лв. (деветстотин петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки).

V. В дял на  Т.Р.Б. с ЕГН: ********** ***, представлявана от адв.Д.Ч. – АК Б. се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 10837 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.27 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.26, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.28 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 1274.43 лв. (хиляда двеста седемдесет и четири лева и четиридесет и три стотинки).

VI. В дял на Й.Р.С. с ЕГН: ********** ***, представляван от адв.Д.Ч. – АК Б.  се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 21668 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.28 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.27, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.15 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 2548.15 лв. (две хиляди петстотин четиридесет и осем лева и петнадесет стотинки).

С настоящата спогодба страните по гр.д. №00357/2018 г. по описа на Районен съд Г.Т. прекратяват съсобствеността върху поставения за делба недвижим земеделски имот и от тук нататък никой от съделителите не може да има каквито и да било претенции относно друг съделител.

Настоящата спогодба се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра – един за страните и един за прилагане по гр.д. № 00357/2018 г. по описа на Районен съд гр. Г.Т., с оглед приключване на производството по съдебна делба със спогодба и изготвяне на протокол по реда на чл. 234, ал.1 от ГПК.

 

                         СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

1……………………                                     2……………………                        

АДВ.Д. Ч.                       А.А.Ю.

за съделителите

Й.Р.С. И

Т.Р.Б.

 

 

3…………………………                              4…………………………

Г.Х.Ю.                   З.А.Т.

 

 

5…………………………………….

З.А.А.

 

Съдът като взе предвид, че постигната между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави на основание чл.234, ал.1 ГПК

 О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба, съгласно която:     С оглед  постановеното по делото влязло в сила решение по г.д. № 00357/2018 г. по описа на РС Г.Т., с което е допусната делба на описания по-горе имот при квоти, както следва:

Й.Р.С. – 8/24 ид. части,

Т.Р.Б. – 4/24 ид. части,

А.А.Ю. – 3/24 ид. части

Г.Х.Ю. 3/24 ид. части

З.А.Т.З.А.А. – 3/24 ид. части

З.А.А. – 3/24 ид. части,

и като разгледаха изготвения проект за делба на поземлен имот с идентификатор 62829.9.14 по КККР на с. Р, община Г.Т., обективиран в скица – проект № 15-122185/12.02.2019 г. ., изд. от СГКК – гр.Д., приет от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Д. съгласно удостоверение № 25-32729/12.02.2019 г., изд. от Началника на СГКК – Д. инж.В. А., по силата на който се образуват следните нови поземлени имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.23 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 8126 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.22, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.24, ПИ 62829.8.14;

2. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.24 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 8128 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.23, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.25, ПИ 62829.8.14;

3. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.25 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 8127 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.24, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.26, ПИ 62829.8.14

4. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.26 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 8127 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 2829.9.25, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.27, ПИ 62829.8.14;

5. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.27 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 10837 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.26, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.28, ПИ 62829.8.14;

6. Поземлен имот с идентификатор 62829.9.28 по КККР на с. Р, община Г.Т., с площ от 21668 кв.м при съседи: поземлен имот (ПИ) 62829.9.27, ПИ 62829.12.33, ПИ 62829.9.15, ПИ 62829.8.14,

Страните постигнаха съгласие за извършване на делба на поземлен имот с идентификатор 62829.9.14 по КККР на с. Р, община Г.Т., както следва:

I. В дял на  А.А.Ю. с ЕГН: ********** *** се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от  8126 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.23 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.22, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.24 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 955.61 лв. (деветстотин петдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки).

II. В дял на Г.Х.Ю. с ЕГН: ********** *** се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 8128 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.24 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.23, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.25 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 955.85 лв. (деветстотин петдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки).

III. В дял на З.А.Т. с ЕГН: ********** ***  се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 8127 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.25 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.24, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.26 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 955.73 лв. (деветстотин петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки).

IV. В дял на З.А.А. с ЕГН: ********** *** се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 8127 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.26 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.25, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.27 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 955.73 лв. (деветстотин петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки).

V. В дял на  Т.Р.Б. с ЕГН: ********** ***, представлявана от адв.Д.Ч. – АК Б. се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 10837 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.27 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.26, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.28 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 1274.43 лв. (хиляда двеста седемдесет и четири лева и четиридесет и три стотинки).

VI. В дял на Й.Р.С. с ЕГН: ********** ***, представляван от адв.Д.Ч. – АК Б.  се възлага НЕДВИЖИМ ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 21668 кв.м, находящ се  в землището на с. Р, община Г.Т., III категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор 62829.9.28 по КККР на с. Р, община Г.Т., одобрени със Заповед № РД-18-555/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., при граници: поземлен имот (ПИ) 62829.9.27, ПИ 62829.12.23, ПИ 62829.9.15 и  ПИ 62829.8.14.

Стойността на този дял е 2548.15 лв. (две хиляди петстотин четиридесет и осем лева и петнадесет стотинки).

С настоящата спогодба страните по гр.д. №00357/2018 г. по описа на Районен съд Г.Т. прекратяват съсобствеността върху поставения за делба недвижим земеделски имот и от тук нататък никой от съделителите не може да има каквито и да било претенции относно друг съделител.

ОСЪЖДА Й.Р.С., с гореснета самоличност, да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса в размер на 50.96лв.

ОСЪЖДА Т.Р.Б., с гореснета самоличност, да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса в размер на 25.49лв.

ОСЪЖДА А.А.Ю., с гореснета самоличност, да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса в размер на 19.11лв.

ОСЪЖДА Г.Х.Ю., с гореснета самоличност, да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса в размер на 19.11лв.

ОСЪЖДА З.А.Т., с гореснета самоличност, да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса в размер на 19.11лв.

ОСЪЖДА З.А.А., с гореснета самоличност, да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса в размер на 19.11лв.

С оглед постигнатата спогодба, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по гр.д.№ 375/2018г. по описа на ГТРС.

Разпорежда да се върнат на съделителите З.А.А.  30лв., З.А.Т. - 30лв. и Г.Х.Ю. - 30лв., представляващи внесен от страните депозит за вещо лице.

Определението в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване. Спогодбата може да бъде атакувана по исков ред пред ОС Д..

Определението в частта за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред ДОС в едноседмичен срок от днес.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: