О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е      

 

Г.Т., 2.01.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Г.Т. в закрито заседание на  десети октомври  две хиляди и осемнадесета   година  в   състав: 

                                               Районен съдия: Динко Минчев

разгледа докладваното от районния съдия  гр.дело № 00370 по описа за 2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

     Посоченото гражданско дело е образувано по  искова молба от „В. и к.я“АД  със седалище и адрес на управление гр. Добрич чрез пълномощник юрк. Е.Т.-М. срещу М.  А.С. с постоянен адрес ***.

 Съобщенията до ответника са били връчени при условията на чл.47,ал.5 от ГПК, поради което съдът е уведомил ищеца в едноседмичен срок от съобщаването да внесе сумата от 452, 30 лв. на осн. чл.7,ал.2,т.2 от Наредба №1/9.07.2004г.,представляваща депозит за особен представител на ответника по делото.

В посочения срок тази парична сума не е внесена.

С оглед на това съдът намира, че е създадена от ищеца обективна невъзможност за извършването  на всякакви   по-нататъшни процесуални действия срещу ответника, което е равнозначно на липса на пасивна процесуална легитимация по делото.

Предвид изложеното и на осн. чл.129,ал.4 във вр. с ал.3 и чл.99 от ГПК съдът: 

                                      

                                     О     П    Р    Е     Д     Е     Л       И      :

   Прекратява съдебното производство по гр.  дело №00370/2018г. по описа на Районен съд Г.Т.. Връща искова молба вх.№2304/13.07.2018г. по гр.  дело №00370/2018г. по описа на Районен съд Г.Т..

Препис от определението да се изпрати на ищеца.

Определението може да се  обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Д. в едноседмичен  срок от съобщаването на страните. 

 

Районен съдия :