О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр.Г.Т.,24. 01. 2019 год.

  Районен съд гр.Г.Т.в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и деветнадесета година,в състав:

                                                Районен съдия:Петър Петров

 

Като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 00457/2018 год. по описа на съда и за да се произнесе,взе предвид следното:

  Постъпила е искова молба от Директора на Агенция „ Митници „ гр. С. срещу  ЕТ „ Г.К.Г.„ гр. Г.Т., ул. „ Трети март „ № 6, вх. В, ет. 1, ап. 2, ЕИК 124087018, с която се твърди че за периода 03. 09. 2013 год. до 22. 03. 2018 год. ответникът е ползвал без правно основание  недвижим имот- 6 кв.м. незастроена площ, находяща се на ГКПП с. Й., общ. Г.Т.и не е заплатил на ищеца цената на правото на ползване в размер на сумата от 3600. 00 лева, с което се е обогатил за сметка на обедняването на ищеца.

  Предвид горното и на основание чл. 59 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД се иска ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца сумата, с която се е обогатил незаконно за сметка обедняването на ищеца, в размер на 3600. 00 лева за периода 03. 09. 2013 год. до 22. 03. 2018 год., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното издължаване.

  Исковете са по чл. 59 и чл. 86, ал.1 ЗЗД.

  С отговора си на исковата молба ответникът е възразил, че искът е недопустим, неоснователен и недоказан по размер. Направено е от ответника искане за привличане на трето лице- помагач в лицето на „ Инвестбанк „ АД гр. С..

  С Определение по делото съдът е конституирал като трето лице- помагач на ответника „Инвестбанк „ АД гр. С..

  С отговора си на исковата молба третото лице- помагач е възразило, че искът е процесуално недопустим тъй като е предявен от лице без активна процесуална легитимация в лицето на Директора на Агенция „ Митници „ и е насочен срещу лице без пасивна процесуална легитимация в лицето на ЕТ „ Г.К. – Г. „ гр. Г.Т.. Иска се прекратяване на производството по делото и отмяна на определението за конституирането на „Инвестбанк „ АД като трето лице- помагач на ответника по делото, а по същество се възразява че искът е неоснователен и се иска отхвърлянето му.

  Съдът, като разгледа материалите по делото, констатира следното:

  Не се спори от страните по делото, че процесният недвижим имот- 6 кв.м. незастроена площ в района на ГКПП с. Й., общ. Г.Т., върху който е бил изграден преместваем павилион, в който ответникът е извършвал търговска дейност по обмяна на валута, е със статут на публична държавна собственост съгласно Акта за публична държавна собственост и че върху този имот са предоставени права, без да е посочено какви точно, на ищеца  Агенция „ Митници „.

  Т.е. спорен е въпросът, след като се касае до иск по чл. 59 ЗЗД по отношение на недвижим имот в държавна собственост то кой е активно процесуално легитимираният субект да води този иск. В случая следва да се има предвид, че твърдяните вреди, произлезли от ползване на имота от ответника без правно основание, представляват неоснователно обогатяване за ищеца- наемодателя вследствие обедняването на ответника- ползвателя на този имот. В случая ВКС с Определение № 680/ 16. 06. 2015 година по дело № 701/ 2015 год., Трето гражданско отделение, при докладчик съдия Светла Димитрова, в производство по чл. 288 вр. чл. 280, ал.1 ГПК е постановил, че по искове по чл. 59 ЗЗД с предмет недвижими имоти, държавна собственост, ползите или вредите от неоснователно обогатяване за ползването на имот държавна собственост настъпват за сметка на държавата, в качеството й на носител на това право на собственост, независимо, че този имот е бил предоставен за управление на държавно ведомство или организация, то държавата е страна по такива спорове и съгласно чл. 31, ал.2 ГПК държавата се представлява по такива спорове от министъра на регионалното развитие и благоустройството.       

   В случая иска по чл. 59 ЗЗД е бил предявен от Директора на Агенция „ Митници“ гр. С., който не разполага с активната правна легитимация да представлява държавата и да води такива искове. Липсва за иска абсолютната процесуална предпоставка- наличие на активна процесуална легитимация, което води и до процесуална недопустимост на иска, поради което същия следва да лъде оставен без разглеждане като процесуално недопустим, а производството по делото следва да бъде прекратено.

      Предвид горното и на основание чл.130 ГПК,съдът

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустим предявения от Директора на Агенция „ Митници „ гр. С. иск по чл. 59 ЗЗД срещу ЕТ „ Г.К.Г.„ гр. Г.Т., ул. „ Трети март „ № 6, вх. В, ет. 1, ап. 2, ЕИК ***, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата, с която се е обогатил незаконно за сметка обедняването на ищеца, в размер на 3600. 00 лева за периода 03. 09. 2013 год. до 22. 03. 2018 год., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното издължаване.

   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

   Определението подлежи на частна жалба от страните в едноседмичен срок от съобщението му, чрез РС Г.Т.пред ОС Д..  

   На страните да се изпратят преписи от настоящото определение.

                                                          Районен съдия: