П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                   Гр. Г.Т.25.02.2019г.

 

 

ГЕНЕРАЛТОШЕВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ФЕВРУАРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

 

 

при участието на секретар:  Димитричка Иванова сложи за разглеждане гр.дело № 00470 по описа на Районен съд Г.Т.за 2018г., докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

ИЩЕЦ: А.Г.И. – редовно призована чрез адвокат Е.Н., явява се лично, представлява се от адвокат Е.Н. ***, редовно упълномощена от преди.

ОТВЕТНИК: Х.Н.И. – редовно призован, представлява се от адвокат Е.В. ***, редовно упълномощена от преди.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция “Социално подпомагане” Г.Т.– редовно призована, представлява се от социалния работник Цветомира великова

         СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВОКАТ Н. – Не са налице процесуални пречки, да се даде ход на делото.

АДВОКАТ В. – Да се даде ход на делото.

С оглед редовното призоваване на страните по делото и изразеното становище съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ предлага на страните спогодба.

АДВОКАТ Н. – Постигнали сме преди броени минути спогодба по всички въпроси, представляващи предмет на делото. Моля на основание чл. 321, ал.5 от ГПК да допуснете трансформация на основанието по делото като се премине към развод по взаимно съгласие.

 

АДВОКАТ В. – Съгласни сме на спогодба.

СЪДЪТ като взе предвид, че страните са постигнали спогодба по всички въпроси по делото, на основание чл.321, ал.5 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Трансформира производството от такова по чл.49, ал.1 от СК в производство по чл.50, ал.1 от СК.

АДВОКАТ Н. – Господин съдия, предлагаме споразумение между страните е в следния смисъл:

Брака се прекратява, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните, без съдът да се произнася по въпроса за вината.

Родителските права по отношение на детето С. Х.Н., с ЕГН **********, родена на *** г., в гр. Г.Т.се предоставят за упражняване на майката А.Г.И., като за бащата се определя режим на лични контакти както следва: Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа на съботния ден до 17.00 на неделния ден с преспиване, три дни през новогодишната ваканция на детето, пет дни през пролетната ваканция, 20 дни през лятната ваканция на детето, когато майката не е в платен годишен отпуск, всяка четна година за рождения ден на детето на 25.05., както и за религиозни празници – един ден за  Рамазан байрям и два дни за Курбан байрям, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на страните.

Ответникът Х.Н.И. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето С. Х.Н. в размер на 130.00 лв., считано от датата на одобряване на настоящото споразумение, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла издръжка, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване.

Определя се следното местоживеене на детето С. Х.Н. при майката в с. Ч., община Г.Т., ул. “ Ш.“ № 28.

Страните не ползват жилище, което да е със статут на семейно за тях, поради което съдът не следва да се произнася по този въпрос.

По време на брака си страните не са придобивали движимо или недвижимо имущество, което да е със статут на СИО за тях.

Разкритите по време на брака банкови сметки, както и задължения към трети лица остават на името на всеки един от съпрузите така, както са разкрити, респективно поети.

Издръжка след развода между страните не се дължи.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – К..

Разноските по делото: пълната държавна такса и държавна такса по издръжката на детето, както и разноските за особен представител на ищцата се поемат от ответника Х.Н.И..

 

 

Настоящата спогодба се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните и един зa прилагане по гр.д. № 470/2018 г. по описа на Районен съд гр. Г.Т., с оглед приключване на производството по делото със спогодба и изготвяне на протокол по реда на чл. 234 от ГПК.

Моля да бъде съставен протокол по реда на чл. 234, ал.1 от ГПК за одобряване на постигнатата спогодба

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

......…………………………..                    ………………………………….

Ищец А.Г.И.                           Ответник  Х.Н.И.

 

 

 

 

 

         СЪДЪТ разпорежда на особения представител на ищцата адвокат Е.Н. *** да се заплати възнаграждение в размер на 300.00 лв. от бюджета на съда.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че така постигната спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и е в интерес на детето

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в следния смисъл:

БРАКЪТ сключен на 12.09.2006г. в с.Рогозина, община Г.Т.между страните А.Г.И., ЕГН ********** и Х.Н.И., ЕГН **********, се прекратява, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните, без съдът да се произнася по въпроса за вината.

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на детето С. Х.Н., с ЕГН **********, родена на *** г., в гр. Г.Т.се предоставят за упражняване на майката А.Г.И., ЕГН ********** като за бащата Х.Н.И., ЕГН ********** се определя режим на лични контакти както следва: Всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00 часа на съботния ден до 17.00 на неделния ден с преспиване, три дни през новогодишната ваканция на детето, пет дни през пролетната ваканция, 20 дни през лятната ваканция на детето, когато майката не е в платен годишен отпуск, всяка четна година за рождения ден на детето на 25.05., както и за религиозни празници – един ден за  Рамазан байрям и два дни за Курбан байрям, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на страните.

ОТВЕТНИКЪТ Х.Н.И., ЕГН **********,*** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето С. Х.Н., ЕГН ********** в размер на 130.00 лв., чрез неговата майка и законен представител – А.Г.И., ЕГН **********, считано от датата на одобряване на настоящото спогодба – 25.02.2019г., ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла издръжка, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване.

ОПРЕДЕЛЯ се следното местоживеене на детето С. Х.Н., ЕГН ********** при майката в с. Ч., община Г.Т., ул. “ Ш.“ № 28.

Страните не ползват жилище, което да е със статут на семейно за тях, поради което съдът не се произнася по този въпрос.

По време на брака си страните не са придобивали движимо или недвижимо имущество, което да е със статут на СИО за тях.

Разкритите по време на брака банкови сметки, както и задължения към трети лица остават на името на всеки един от съпрузите така, както са разкрити, респективно поети.

Издръжка след развода между страните не се дължи.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – К.

Разноските по делото: пълната държавна такса и държавна такса по издръжката на детето, както и разноските за особен представител на ищцата се поемат от ответника Х.Н.И., ЕГН **********.

СЪДЪТ осъжда Х.Н.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса в размер на 40.00 лв., както и да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 93.60 лв. представляваща 2 % върху тригодишните платежи на издръжката, а така също да заплати по сметка на съда разноски за особен представител на ищцата по делото в размер на сумата от 300.00лв.

Настоящата спогодба има силата на влязло в сила съдебно решение, не подлежи на жалба и влиза в сила незабавно.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

Протоколът е изготвен на 25.02.2019 г.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: