О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр.Г.Т., 12. 03. 2019 год.

  Районен съд гр.Г.Т. в закрито заседание на дванадесети март  две хиляди и деветнадесета година,в състав:

                                                Районен съдия:Петър Петров

 

Като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 00550/2018 год. по описа на съда и за да се произнесе,взе предвид следното:

  Постъпила е искова молба от В.И.К. и А.А.К. срещу Г.Т.А. за делба на недвижим имот, находящ се в с. Л., община Г.Т. и представляващ стопанска сграда- краварник с площ 462 кв.м., построена в парцел I, целият с площ 27238 кв.м. по ПУП на селото.

  С отговора си на исковата молба ответницата възразява, че за същия имот, ведно с имоти в други населени места, между същите страни има образувано и висящо към момента гр. д. № 3945/ 2018 год. по описа на РС Д. и иска производството по настоящото дело да бъде прекратено. Към отговора е приложен препис от определение, постановено в закрито заседание по цитираното дело, в което изрично е записано, че предмет на делото за делба е и стопанска сграда- краварник в с. Л., община Г.Т., с площ 462 кв.м., имот с идентификатор 44179.69.70.3 в парцел I, целият с площ от 27238 кв.м.

  От описанието на имота в настоящата искова молба и в определението на ДРС е очевидно, че се касае за един и същи имот, за който между същите страни се иска делба.

  Определението по гр.д. № 3945/2018 год. по описа на РС Д. е от дата 28. 01. 2019 год., но по него не може да се установи, кога е постъпила исковата молба и кога производството по това дело е образувано и дали е предходно по дата спрямо датата на образуване на настоящото дело- 01. 11. 2018 година, поради което се налага същото обстоятелство да бъде установено чрез удостоверение от РС Д..

   Настоящият съд, след справка от портала за достъп до съдебни дела на РС Д., установява от електронния документ, че гр.д. № 3945/ 2018 година е било образувано на 03. 10. 2018 година по постъпила искова молба вх. № 18648/ 03. 10. 2018 година за делба с ищец Г.Т.А. и ответници  В.И.К. и А.А.К. като предмет на иска за делба наред с други наследствени имоти е и процесния недвижим имот- стопанска сграда – краварник в с. Л., община Г.Т.. Този иск в условията чл. 109 и чл. 116 ГПК в съвкупност с други имоти в други населени места може да бъде предявяван в съда по избор на ищеца за който и да е от имотите.

  Съдът установява, че гр. д. № 3945/ 2018 година по описа на РД Д. е било образувано по- рано по време, преди да бъде образувано настоящото дело, от което следва, че на основание чл. 299, ал.2 ГПК повторно заведеното дело следва да бъде прекратено служебно от съда.

  Ищците по делото следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на съда държавна такса от 50 лева.

  Предвид липсата на писмени доказателства за сторени от ответника разноски за възнаграждение на адвокат, то съдът не следва да се произнася по този въпрос.

  Поради изложеното съдът

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

      ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

      ОСЪЖДА В.И.К. ЕГН ********** *** и А.А.К. ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на съда държавна такса в размер на сумата от 50 лева.

      Определението подлежи на частна жалба от страните в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд Д..

       Преписи от определението да се изпратят на страните, ведно с преписи от електронните документи от портала за достъп до дела на ДРС.    

                                                          Районен съдия: