СЪДЪТ като взе предвид наличието на представителна власт за сключване на спогодба за ищеца, както и че постигнатата спогодба в двете си части не противоречи на закона и на добрите нрави, и е  в интерес на двете деца на основание чл.234, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

ОДОБРЯВА сключената между страните Споразумение по чл.127, ал.2 от СК и Спогодба по чл.32, ал.2 от ЗС, в следния смисъл:

 

I. С.Г.Д. с ЕГН: ********** ***, лично за себе си и в качеството на родител и законен представител на малолетните: П.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г. и Г.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г.,   в качеството на ищци по гр.д. № 00567/2018 г. по описа на РС Г.Т., и  

II. К.П.Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес ***, в качеството на ответник по грд № 567/2018 г. по описа на РС Г.Т., и на основание чл. 127, ал. 1 от СК и чл. 32, ал.2 от СК се споразумяха относно следното :

 

1. ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА:

Упражняването на родителските права по отношение на роденото от съвместното им съжителство дете: П.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г., се предоставят на майката С.Г.Д. с ЕГН: ********** ***.

Упражняването на родителските права по отношение на роденото от съвместното им съжителство дете: Г.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г., се предоставят на майката С.Г.Д. с ЕГН: ********** ***.

 

2. ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕЦАТА:

Страните постигнаха съгласието местоживеенето на роденото от съвместното съжителство дете:  П.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г. да бъде гр. Г.Т., ул.О.№ *, който е настоящият адрес на майката С.Г.Д. с ЕГН: **********.

Страните постигнаха съгласието местоживеенето на роденото от съвместното съжителство дете: Г.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г. да бъде гр. Г.Т., ул.О.№ *, който е настоящият адрес на майката С.Г.Д. с ЕГН: **********.

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА:

За бащата К.П.Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** се определя режим на лични отношения с детето П.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г., както следва: – всяка първа и трета  събота от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 16.00 часа в неделния ден, както и 15 дни през лятната ваканция на детето, когато майката не е в годишен отпуск, и 3 дни през зимната ваканция на детето, когато майката не е в годишен отпуск, както и по всяко друго време, със съгласието на детето и двамата му родители.

За бащата К.П.Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** се определя режим на лични отношения с детето Г.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г., както следва: – всяка първа и трета  събота от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 16.00 часа в неделния ден, както и 15 дни през лятната ваканция на детето, когато майката не е в годишен отпуск, и 3 дни през зимната ваканция на детето, когато майката не е в годишен отпуск, както и по всяко друго време, със съгласието на детето и двамата му родители.

 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЦАТА:

Бащата К.П.Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** ще заплаща издръжка за детето П.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г., чрез неговата майка и законен представител С.Г.Д. с ЕГН: ********** ***, в размер на 180.00 лв. (сто и осемдесет лева) месечно, платими от датата на влизане в сила на съдебното решение за одобряване на настоящото споразумение по гр.д. № 00567/2018 г. по описа на РС Г.Т., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или отменяване, с падеж 5-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

Бащата К.П.Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** ще заплаща издръжка за детето Г.К.П. с ЕГН: **********, род. *** г., чрез нейната майка и законен представител С.Г.Д. с ЕГН: ********** ***, в размер на 180.00 лв. (сто и осемдесет лева) месечно, платими от датата на влизане в сила на съдебното решение за одобряване на настоящото споразумение по грд № 567/2018 г. по описа на РС Г.Т., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или отменяване, с падеж 5-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

5. Относно възлагане ползването на съсобствено между родителите жилище по реда на чл. 32, ал.2 от ЗС и по реда на чл. 234, ал.1 от ГПК страните се спогодиха за следното:

Страните по делото постигнаха съгласие ползването на недвижим имот с жилищно предназначение и административен адрес гр. Г.Т., обл.Д., ул.О.№ *, представляващ едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 60.00 кв.м, построена в собствено дворно място с площ от 650,00 кв.м, съставляващо УПИ VI – 102 в квартал 37 по подробния устройствен план на гр.Г.Т., при граници на поземления имот: ул.“О.“, ул.“В.К.“, УПИ V-103, УПИ VII – 101, да бъде възложено изцяло на С.Г.Д. с ЕГН: ********** ***, считано от 01.02.2019 г. (първи февруари, две хиляди и деветнадесета година.

При неизпълнение на спогодбата в частта по възлагане ползване на жилището,  ищецът ще се възползва от правото си да се сдобие с изпълнителен лист на основание чл.404, т.1 от ГПК.

6. Относно разноските по делото:

Ответникът К.П.Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** се задължава да заплати на С.Г.Д. с ЕГН: ********** *** сумата от 430.00 лв. (четиристотин и тридесет лева), представляваща половината от заплатените от нея разноски за образуване и водене на гр.д. № 00567/2018 г. по описа на РС Г.Т..

 

Окончателната държавната такса по исковете за присъждане на издръжка на деца, подлежи на заплащане от ответника К.П.Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес ***.

СЪДЪТ на основание чл. 78, ал.9 от ГПК

 О П Р Е Д Е Л И :

РАЗПОРЕЖДА на ищеца С.Г.Д. с ЕГН: ********** *** да се върне една втора част от внесената държавната такса по иска по чл.32, ал.2 от ЗС – сумата от 30.00 лв. ( Тридесет лева ), която да се преведе по посочената от ищеца банкова сметка.

*** К.П.Н., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** да плати по сметка на съда държавна такса от 259.20 ( Двеста петдесет и девет лева и двадесет стотинки) лв., представляваща 2 % върху тригодишните платежи на издръжката.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване Споразумението по чл. 127, ал.2 и на Спогодбата по чл.32, ал.2 от ЗС има силата и на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Д.ки окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

Заседанието приключи в 09.15 часа.

Протоколът е изготвен на 28.01.2019г.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: