О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

          Районен съд Г.Т., 05. 04. 2019г., в закрито съдебно заседание на пети април две хиляди и деветнадесета година   в състав:

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : ПЕТЪР ПЕТРОВ

                                   При секретаря :         

 и в присъствието на прокурора :

като разгледа докладваното от районния съдия  гр.д. № 00593/2018 г.

И за да се произнесе взе предвид следното :

   Делото е било образувано по искова молба от С.С.К. и Г.С.К.,*** с предявени искове по чл. 8, ал.1 ЗАЗ против „ С.-1 „ ЕООД с. В., община Г.Т..

   С вх. № 1125 от 05. 04. 2019 година е постъпила писмена молба от страните, с която се представя в приложение извънсъдебна спогодба между страните, с която страните са се спогодили за заплащане на дължими от ответника на двамата ищци парични суми, представляващи размера на неплатена от ответника рента за процесната стопанска година, като се прилага и операционна бележка за платена от ответника по сметка на ищците сума от 1635 лева, покриваща дължимата главница и сторените по делото разноски, в които влиза и половината от размера на внесената държавна такса от 100 лева. Прави се и изявление от ищците за отказ от иска е се иска прекратяване производството по делото.

  Съдът, като взе предвид, че по делото е постигната извънсъдебна спогодба от страните, с която те са уредили облигационните си отношения по повод на договора за аренда, както и че ищците са удовлетворили изцяло вземанията си, а така също и че е направен от ищците отказ от иска, на основание чл. 232 ГПК намери, че поради десезирането на съда производството по делото следва да бъде прекратено, като с оглед постигнатата спогодба и факта, че ответникът е заплатил изцяло на ищеца сторените разноски по внесената държавна такса на основание чл. 78, ал.9 ГПК, то производството по делото следва да бъде прекратено, а на ответника да бъде изплатена сумата от 50 лева, представляваща половината от внесената по делото държавна такса, която сума е била заплатена от ответника на ищеца по спогодбата.

  Предвид горното съдът

                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

  ПОС.ОВЯВА сумата от 50. 00 лева, представляваща половината от внесената по делото държавна такса да бъде заплатена на „ С.-1“ ЕООД с. В., общ. Г.Т., ЕИК ************, по посочената му в спогодбата банкова сметка.

  *** страните в едноседмичен от съобщението му, чрез РС Г.Т., пред ОС Д..

  Преписи от определението да се изпратят на страните.

 

                                                    Районен съдия: