О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Г.Т., 03.01.2019г.

 

Росен Стоянов - Административен ръководител, председател на Районен съд - Г.Т., в закрито заседание на трети януари две хиляди и осемнадесета година, като разгледа гражданско дело № 00626 по описа на съда за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Съдебното производство по делото е образувано по искова молба  от Денислав Е.К. и А.Ж.К.    срещу Прокуратурата на Република България и Министерство на правосъдието на Република България.

С искова молба ответникът Министерство на правосъдието е предявил обратен иск срещу И.М.и М.С., като е поискано привличането им като трети лица помагачи в процеса на страната на Министерство на правосъдието.

След последователно разпределяне на делото на принципа на случайния избор от неговото разглеждане са се отвели всички съдии от Районен съд - Г.Т..

С оглед изложеното производството по делото следва да бъде прекратено пред Районен съд - Г.Т., като същото следва да бъде изпратено на Окръжен съд - Д. за определяне на друг равен по степен съд.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал.ІІІ от ГПК

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 00626 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2018г. и

 

ИЗПРАЩАМ гражданско дело № 00626 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018 година на Окръжен съд - Д. за определяне на друг равен по степен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: