СЪДЪТ като взе предвид наличието на представителна власт за сключване на спогодба за страните, както и че постигнатата спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави на основание чл.234, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА сключената между страните спогодба в следния смисъл:

I. Страните признават за установено, че притежават квоти в съсобствеността на поставения за делба ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с трайно предназначение на територията – земеделска и с начин на трайно ползване НИВА с площ от 8057 кв.м ( Осем хиляди и петдесет и седем квадратни метра), находящ се в землището на с. Ж., община Г.Т., област Д., в местността „НАД МИНЧО“, III (трета) категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор  29444.62.45 ( Две, девет, четири, четири, четири, точка, шест, две, точка, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ж., община Г.Т., обл. Д., одобрени със Заповед № РД-18-104/15.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – С., с номер по предходен план 062045, при граници и съседи: поземлен имот (ПИ) 29444.62.73, ПИ 29444.62.46, ПИ 29444.62.35, ПИ 29444.62.80, както следва:

- М.И.Х. с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** е собственик на  7780 кв.м ( Седем хиляди седемстотин и осемдесет квадратни метра) в идеални части от поземлен имот с идентификатор 29444.62.45 по КККР на с Ж., община Г.Т., целия с площ от 8057 кв.м ( Осем хиляди и петдесет и седем квадратни метра), от които 7502 кв.м придобити на основание Нотариален акт № 178, том VII, вх.рег.№ 3345/29.08.2012 г., д. № 1251/2012 г. на СлВп гр.Г.Т. и Решение № 97/03.11.2014 г. по гр.д. № 29/2013 г. по описа на РС Г.Т., вписано в СлВп гр. Г.Т. под акт № 291, том I, вх.рег.№ 627/13.03.2015 г. на СлВп гр. Г.Т. и 277 кв.м в идеални части на основание наследство от Иван В. Иванов, б.ж. на с. Г., община Г.Т., обл.Д.;

- И.И.В. с ЕГН: ********** *** – 277 кв.м ( Двеста седемдесет и седем квадратни метра) в идеални части от поземлен имот с идентификатор 29444.62.45, целия с площ от 8057 кв.м. ( Осем хиляди и петдесет и седем квадратни метра) на основание наследство от Иван В. Иванов, б.ж. на с. Г., община Г.Т., обл. Д.;

II. Страните постигнаха съгласие относно начина на прекратяване на съсобствеността върху процесния недвижим имот, както следва:

1. В изключителна собственост на М.И.Х. с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** се възлага ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с трайно предназначение на територията – земеделска и с начин на трайно ползване НИВА с площ от 8057 кв.м (осем хиляди и петдесет и седем квадратни метра), находящ се в землището на с. Ж., община Г.Т., област Д., в местността „Над Минчо“, III (трета) категория, съставляващ поземлен имот с идентификатор  29444.62.45 (две, девет, четири, четири, четири, точка, шест, две, точка, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ж., община Г.Т., обл. Д., одобрени със Заповед № РД-18-104/15.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с номер по предходен план 062045, при граници и съседи: поземлен имот (ПИ) 29444.62.73, ПИ 29444.62.46, ПИ 29444.62.35, ПИ 29444.62.80.

Стойността на този дял е 1243.60 лв. ( Хиляда двеста четиридесет и три лева и шестдесет стотинки).

2. За уравнение на дела си, И.И.В. с ЕГН: ********** ***, чрез процесуалния си представител адвокат С.В.А. *** получи от М.И.Х. с ЕГН: ********** с постоянен адрес ***, чрез процесуалния си представител адвокат Д.П.Ч. – АК - Б., гр.Г.Т., ул. ”В.А.” № *, сумата от 554.00 лв. ( Петстотин петдесет и четири лева).

3. И.И.В. с ЕГН: ********** ***, чрез процесуалния си представител адвокат С.В.А. *** получи от М.И.Х. с ЕГН: ********** с постоянен адрес ***, чрез процесуалния си представител адвокат Д.П.Ч. – АК - Б., гр.Г.Т., ул. ”В.А.” №8 и сумата от 110.80 лв. ( Сто и десет лева и осемдесет стотинки), представляваща гражданските плодове за 277 кв.м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 29444.62.45 по КККР на с. Ж., община Г.Т. за периода от 01.10.2013 г.- 01.10.2018 г., на основание чл. 30, ал.3 от Закона за собствеността.

III. Страните постигат съгласие окончателната държавна такса по делото да бъде заплатена от страните според стойността на възложения в дял поземлен имот и стойността на уравняване в парична сума, вписани в пункт II от настоящата спогодба.

С подписване на настоящата спогодба и одобряването й от съда по реда на чл. 234, ал.1 от ГПК съделителите М.И.Х. с ЕГН: ********** с постоянен адрес ***, чрез  процесуалния си представител адвокат Д.П.Ч. – АК - Б., и И.И.В. с ЕГН: ********** ***, чрез процесуалния си представител адвокат С.В.А. *** заявяват, че прекратяват съсобствеността върху поставения за делба поземлен имот с идентификатор 29444.81.62.45 по КККР на с. Ж., община Г.Т., като заявяват, че всички вземания между страните по повод уравняване на дялове в пари и плащания по реда на чл. 30, ал.3 от Закона за собствеността са погасени, като считат спора за окончателно решен.

         ОСЪЖДА М.И.Х. с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на съда държавна такса от 13.79 лв. ( Тринадесет лева и 79 стотинки), представляваща 2 % върху оценката на възложения имот след приспадане на паричното уравнение от 554.00 лв.

         ОСЪЖДА И.И.В. с ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на съда държавна такса от 13.30 лв. ( Тринадесет лева и 30 стотинки), представляваща 2 % върху оценката на възложения имот след приспадане на паричното уравнение от 554.00 лв. плюс сумата от 110.80 лв., съставляващо цената на гражданските плодове за 277 кв.м. в идеални части от имота.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 630/2018 г. по описа на ГТРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО има сила на влязло в сила решение и влиза в сила незабавно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за разноските, подлежи на обжалване с частна жалба пред Д.ки окръжен съд в едноседмичен срок от днес.