СЪДЪТ като взе предвид, че споразумението на противоречи на закона и добрите нрави, и че е в интерес на детето

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и УТВЪРЖДАВА споразумението, постигнато между Р.М.К. с ЕГН ********** с адрес *** и Д.Б.И. с ЕГН ********** с адрес ***, постигната по гр. дело № 51/2019год. по описа на районен съд гр. Г.Т. както следва:

I. Относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на детето :

1. За в бъдеще детето М.- Б.Р. К., род. ***год., с ЕГН ********** ще живее при своя баща Р.М.К. с ЕГН ********** на адрес: ***.

2. Упражняването на родителските права по отношение на детето М.- Б.Р. К., род. ***год. с ЕГН ********** се предоставят на бащата Р.М.К., с ЕГН **********.

3. Майката Д.Б.И., с ЕГН ********** има право на лични отношения с детето М.- Б.Р. К., род. ***год., с ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя за времето от 10.00 ч. до неделя 16.00 ч. с приспиване в дома на майката, която да го взема от дома на бащата и отново да го връща след изтичане на сочените дни.

3.1. Майката Д.Б.И. с ЕГН ********** има така също право на лични контакти със сина си М.- Б.Р. К., род. ***год., с ЕГН **********  през 2/два/ дни от коледно - новогодишната ваканция, както и 2/два/ дни през пролетната ваканция, след предварително споразумение между родителите кои точно дни детето ще бъде със своята майка.

3.1.2 Майката Д.Б.И. с ЕГН ********** има право така също на лични отношения с детето си М.- Б.Р. К., род. ***год., с ЕГН **********  три седмици през лятото, като същите могат да се вземат и на два пъти, когато бащата не е в платен годишен отпуск.

Личните контакти между майката и детето ще се осъществява и при наличието на допълнително споразумение между страните, уговорено предварително.

4. Майката Д.Б.И., с ЕГН ********** ще заплаща на своето ненавършило пълнолетие дете М.- Б.Р. К. род. ***год., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 125.00 лв. месечно, чрез неговият баща и законен представител Р.М.К., с ЕГН **********, считано от влизане на решението по гр. дело № 51/2019год. по описа на ГТРС до настъпване законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска,, платими до 5 число на съответния месец.

Страните са удовлетворени от този начин на уреждане на отношенията им по повод родителските права и личните отношения с неупражняващия правата родител спрямо детето М.- Б.Р. К., както и от останалите, разрешени с настоящото споразумение въпроси.

Разноските остават за страните, така както са направени.

ОСЪЖДА Д.Б.И., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на съда държавна такса, представляваща 2% върху тригодишните платени на издръжката в размер на 90.00 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

СПОРАЗУМЕНИЕТО има сила на изпълняващо основание по чл. 404 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО има сила на влязло в сила решение и влиза в сила незабавно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за разноските подлежи на обжалване чрез въззивна жалба в двуседмичен срок от днес пред Окръжен съд – Д., а в частта му за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Д. в едноседмичен срок от днес.