О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

          Районен съд Г.Т., 25. 03. 2019г., в закрито съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди и деветнадесета година   в състав:

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : ПЕТЪР ПЕТРОВ

                                   При секретаря :         

 и в присъствието на прокурора :

като разгледа докладваното от районния съдия  гр.д. № 00084/2019 г.

И за да се произнесе взе предвид следното :

   Делото е образуване чрез отделяне в друго производство на материалите по насрещен иск от гр. дело № 418/ 2018 год. на ГТРС.

   Постъпила е искова молба от „ У. 2009“ ЕООД с. Р., община Г.Т., ул. „ Десета „ № 1, ЕИК ***, представлявано от Н.П.Й., срещу Д.С.М. ЕГН ********** ***, с която се твърди следното :

   С Договор за наем от 20. 06. 2016 год. ответникът като наемодател е отдал за временно възмездно ползване/под наем/ на ищеца като наемател, собствените си земеделски имоти, а именно :

   1. Имот № 016056 от 12. 500 дка в землище с. К., общ. Г.Т.

   2. Имот № 036052 от 14. 170 дка- с. К.

   3. Имот № 033017 от 45. 746 дка в землище с.К., общ.Г.Т.

   4. Имот № 146019 от 20. 000 дка – с.К.

   5. Имот № 177051 от 10. 001 дка в землище с. Р., общ.Г.Т.

   Срокът на договора бил уговорен за периода 01. 10. 2016- 01. 10. 2017 година.

    На 24. 06. 2016 година ищецът подал в ОСЗ Г.Т. Заявление № 183 по чл. 70, ал.1 ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение по чл. 37в ЗСПЗЗ горецитираните имоти, на които се явявал ползвател по силата на цитирания договор за наем.

  На 21. 07. 2016 година ответникът сключил за същите имоти договор за аренда с Кооперация „ И.„ с. К., общ. Г.Т. с начало 01. 10. 2016 год. до 01. 10. 2021 година. В резултат на сключения аренден договор през месец август 2016 година ОСЗ Г.Т. уведомила ищеца, че заявените от него имоти са заявени за обработка и от друг арендатор, с който ответникът бил сключил арендния договор и че ищецът следвало да направи корекция на посочените от него за обработка имоти.

  П повод на сключения на 20. 06. 2016 година наемен договор между настоящите страни, ищецът бил вложил в процесните имоти средства за обработка, наторяване, пръскане с хербицид за плевели в общ размер на 14200.00 лева. За същите имоти ищецът бил кандидатствал за държавна и евро субсидия в размер на 2800.00 лева за стопанската 2016/2017 година, които субсидии му били отказани за плащане.

  Ищецът твърди, че от процесните имоти за стопанската 2016/2017 година е щял да реализира печалба в размер на сумата от 30000.00 лева от засятата продукция- базови семена пшеница.

  Така се твърди, че в резултат на виновното поведение на ответника, с което той неправомерно е лишил ищеца от ползване на процесните имоти за стопанската 2016/2017 година, последният е претърпял вреда, представляваща претърпяна загуба в общ размер на 14200.00 лева, изразяваща се в неплатени му парични средства за предварителна подготовка на процесните имоти, 2800.00 лева пропусната полза от неполучени за имотите държавна и евро субсидии,  и 30000.00 лева пропусната полза от нереализирана от имотите продукция, или общо сумата от 47000. 00 лева.

  Предвид горното ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати сумата от 5000. 00 лева, предявена като частичен иск от сумата от 47000. 00 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на иска- 30. 08. 2018 година до окончателното издължаване.

  Претендират се и разноските по делото.

  Така предявен искът е по чл. 79, ал.1, предл. Второ ЗЗД вр. чл. 82 ЗЗД и чл. 86, ал.1 ЗЗД.   

  С отговора си на исковата молба по този иск ответникът оспорва иска по основание и възразява, че не е подписвал договор за наем от 20. 06. 2016 година с ищеца. Оспорва авторството на подписите, положени от името на ответника по процесния наемен договор и на основание чл. 193 ГПК прави искане за откриване на производство по оспорване истинността на представен от ищеца документ- договора за наем от 20. 06. 2016 година, за който ищецът твърди, че е бил подписан между страните.

  Съдът е намерил искането за основателно поради което и е назначил съдебно- графологична експертиза със задача да провери истинността и авторството на положен под договора за наем подпис, а именно дали същият е положен лично от ответника.  Преди първото по делото съдебно заседание е постъпило по делото заключение на вещото лице, от което заключение е видно, че подписът е прекопиран от друг документ, съдържащ оригинален подпис на ответника и че на процесния договор за наем ответникът не е полагал лично такъв подпис.

  Преди първото съдебно заседание, насрочено за дата 27. 03. 2019 година от 10. 00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани, с писмена молба вх. № 969/ 22. 03. 2019 год. управителят на ищцовото дружество „ У. 2009 „ ЕООД с. Р., общ. Г.Т.- Н.П.Й. е заявил, че оттегля иска си срещу ответника Д.С.М. и че желае производството по делото да бъде прекратено.

  Молбата е редовна от външна страна като изхождаща от законен представител на ищеца и следва да бъде уважена, като поради десезирането на съда производството по делото на основание чл. 232 ГПК следва да бъде прекратено.

  По отношение на депозираното по делото с вх. № 918/ 19. 03. 2019 година със становище за фалшифициране на подпис под частен документ съдът намира, че заверен препис от всички материали по делото, ведно с препис от заключението на вещото лице и приложенията към него, следва на основание чл. 194, ал.2 ГПК да бъдат изпратени на Районна прокуратура гр. Г.Т. за извършване на проверка за евентуално извършено документно престъпление.

 

 

        Предвид горното и на основание чл. 232 ГПК съдът

 

                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

        Определението подлежи на частна жалба пред Окръжен съд Д. в едноседмичен срок от съобщението до страните.

        РАЗПОРЕЖДА заверен препис от всички материали по делото, ведно с препис от заключението на вещото лице и приложенията към него, да бъдат изпратени на Районна прокуратура гр. Г.Т. за извършване на проверка за евентуално извършено документно престъпление.

          Преписи от определението да се изпратят на страните.

                                                    Районен съдия: