О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е      

 

Г.Т., 20.03.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Г.Т. в закрито заседание на  двадесети март  две хиляди и деветнадесета   година  в   състав: 

                                               Районен съдия: Динко Минчев

разгледа докладваното от районния съдия  гр.дело № 00104 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Съдебното производство е по реда на чл.232 от ГПК.

 Посоченото гражданско дело е образувано по  искова молба от А.Д.В. срещу БТК ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С. .

В срока за писмен отговор от ответника е постъпила е молба от   ищеца В., в която заявява, че оттегля исковата си молба по която е образувано гражданското дело.

С оглед на обстоятелството, че не е бил  даван ход на делото, поради което не е проведено първо заседание, съгласието на ответника  не е необходимо.

Молбата е редовна от външна страна,  предявена е своевременно и  с оглед разпоредбата на чл.232 от ГПК.  следва да се уважи, като делото  се прекрати.

Предвид изложеното и на основание  посочената разпоредба, съдът :

 

                                       

                                     О     П    Р    Е     Д     Е     Л       И      :

 

   Прекратява съдебното производство по гр.  дело №00104/2019г. по описа на Районен съд Г.Т..

 

Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

 

Определението може да се  обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Д. в едноседмичен  срок от съобщаването на страните. 

 

Районен съдия :