Съдът като взе предвид че така постигната спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави на основание чл.234, ал.1 ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

Одобрява постигната между страните С.  Х.С. ЕГН ********** *** Т. и ответникът С.М.С. с ЕГН ********** *** Т. спогодба, както следва:

Ответникът С.М.С. с ЕГН ********** *** Т. се задължава да заплати на ишеца С.  Х.С. ЕГН ********** *** Т. сумата в размер на 3500 лв. представлява имуществените неимуществените вреди както и да ни заплати законната лихва, считано от 30.06.2016 г. до деня на пълното погасяване, както и да ни заплати направените разноски по списък, който представям на съда в размер на 1173.80 лв. , включваща държавна такса, адвокатски хонорар и заплатени разходи по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото и обявява на страните, че настоящата спогодба има силата на влязло в сила решение и че определението за прекратяване на производството подлежи на частна жалба от страните в едноседмичен срок от днес.